Πρωτοσέλιδο Αναγγελία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
4ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
Eρδομοδιαία Εφημερίδα
wwwanaεελ g-2 00ε
ετor 9o . Apoς Φuuα: 804
krpio ΠΑΣΣΗ 70οnκoY 201
ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ(2
26410 49000
Pομποτική από
ο Ιυμνάσο
Nάτολης
ΑXPΗΣΤΑ ΤΑΣΚΟΥΠΔΙΑOΧΙΠA.
Το Αγρίνιο ανακυκλνει στους μπλε κάδους... και τίποτα
Κέντρο Διαλογής Ανακυκλσιμων Υλικν
δε πάει χαμένο.
Οέση Σέλο Νεάπολης Αγρινίου
Η αόδα Pouποτυής του
ftuνaσίou Nπonς υπό τν
αθοδήmσ του καθηγπή
πληροφοpoής Ευάγγοου
Aρτογάνή πραματο ε
η στοήψας οε Δηοtκά.
ατολία τις Nearn. Εκανt
apouoίαση των εργασν
Eς α δμουρίς της αμο
δας σχονταν με
ο Εξπνο στtt ναμ
μα οσpήοuοεoς φωcσε
aνάρτησ με w ως nou
υipg στο ρβάλον, το
όαγα κα το ελίομο της
noproς μεένα κουμr ζoνη
μακα στημάτημα oς οo
στήρα ανάλογα με τν 0φ
μρασα
p Ευπνο υτοovητα
οδήνηpη τουαήμτος με όνα
νopμτο χpoτipo o
stA, χημα να αολουθd
μα φωτεή πηή. ατοφυγ .
cmoδων που βρίοα αpop
μογή στο αrότο naρκόp
Στο 1,3% το ΑΕΠ το α" τρίμηνο του 2019
φuηo u 2019 nροouoά στοεa .
Μ βάση τ δοttoα εοχά διοpθuμνα στο
a τοAnπ ορακάγου καn το 1ο φμηο 219
ερουίοσαύξση κατά 02% σε σχέη με 4
μηο 2018 ενσε σύοση με m 1ο pηvo 010
pοuoσ αίpηκατά 13%. Μεβάση μη ετο κάδορθμέναστοίατο Αaθoτo ΕγρonpoένAE) αόρους όγοου κατi ο Ιοφηo 2019
ππρουσίασκαύηη κατά 09% σ ύση με ο ο τpμνο 3018.
Πooκτω απ ωντήρο φτnό στάγρ διμορ
φθηε ο mοτό τηςούης ατά το a τρi
μηνο της φετνής χρονάς Ημετβολή ήταν θετυ
κατά μό13% δυνε στόγου 23% Η Ελή κα
τνλωή δaτάνηή μένη κατά0 1% aπσ
σημετο α τpίμηνo ταυ 201 εu κατά 79% αιn
θηmν οεπδύσος παdου κοpαλou oυγrά με
το αντίστo δάστμα oυ 010.
Η Bληνoή Στmnστn Apή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακο
νωατο Ααθάpστο Εγχρο Πρoν (A yατο 1ο
Ο Φαρμάκης
Περιφερειάρχης,
ο Παπαναστασίου
ΘΕΣΕΙΣ στον Δήμο Δίμρχος
Ο Νoτάpος Φαpμάης και rboος
narvaστασίου ήταν αναπές του τανο
λεγτούγpου ν nφεpν Eλγν
να τη Δυποή Ελλάδα και τον Δημοτν
Eκλαγν α wν Δήμο Αγρou aτίστοχα
Πouη δυαμοή τους mmoστάταx κα
η διαφορά τους από wυς ανυτάλους τος
Απόστλο Κατοφopα κα Χρστiα Στmpοά
Aναλυτά απoτελέαματα ΣΕΛΔΕΣ 6-7
Δίμηνες θέσεις εργασίας στον Δήμο Αγρινίου
αμθημίς του Δημτκού
naparολούθησαν την δe
tη ων δαμοpγν μεμαγά .
λo ονδοφέρον κα πραν μια
κωηaό τον κόσμο της Peu
πoTής κατην οpορογή ms
στην εταδευση κα γενκόpaστηνκαθμpνή ψή
Η σταυροδοσία
στον Δήμο Αγρινίου
10.500 μόνημες
Αναλυτάη στυροδοσία των υοψη
φάον τον Δήμο Αγpίου . ΣΕΛΔΣ 45
προολήψεις
εκπαιδευτικν
Τα προβλήματα της
Απλής Αναλογικής
Υπεγράφη η εγτή στό
φαση γο τον μόνυο δop
σιό 10500 οτα υτμε.
Μσω ΑΕΠαπpooλήψεκ
ΣΕΛΙΜ Β
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Την δμηνη πρόσληψη συνολικά 33 ατόμων ανακοίνωσεο Δήμας Αγανίου για
εποχικές ανάγκες . Που κατατίθενται οι απήσες. Οι αδκότητες Των θέσεων και α
προθεσμίες. . ΣΕΛΑ 18
1ΕAΙΑ 18
Ο Δήμος
θεσσαλονίκης
Νέα γα Κοιννικό
Tυρισμό Νροτιή
Εστίακ Εξοικονομ
Καr Οίκον
ΑΟΤ 49aρς του Δημοοού Συοu
Θοσαλοης ονος Δμορχοςέχαμάς 7
έξeες Του λύrουν 18 ρς aoμόνην
τα κ oιλής ανολονής .ΣΕΛΑ2
Εκουγχρονίζονται τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ
Σεpoά oppoaμού κα ανάπης μπαίουν ησυστημάπων κα την παpοή υπpeν αλοκλη τα ΚΕΛμκοστόνα πφοσοpοστούν στς σύγερονο pμένης πληpoφόσησης τουσιβτκού κονού κα ηλ
ανάγκς , παpέοντος uπmpeoiς όπuς εμpωση σε
κpaγrότρόνογa α δρομολόγα umo eστή
ροίαλλά κα οσύpuατη σύδοση στο τερνa
Η uοβολή αήarν χρηματο δότησης ξονή σε
Μίo καρόγα επepnματυά σχέδα στην δράοη του
ΕΣΤΑ κπτο Μαυσηστερρήσον του τυα απt
κν καpαστuν συγκoaν για την υοθτη
Πoα τ τάτερα oυ υπpΣΡw γα τα τρία πpoγράμr
ματι wυ Κowwoύ Τουpαιού της Αγρατοής Εστίας
a wυ Eουονομ Κατ' o
κονΟλις αβαοκίς πληpo
φφρίoς,
ΠΚAMBLb wai
ΡONOMΗΜΑΑ Kο90α.
να χνες από φθο
NO0:Η κρίση της αντpοoutaακής
Δημοκραuία
σpoνκο αατηpoυ . Χρηματοδοτούνται δαπάες
ου ο0ορούν σε Eστήμαε Εμστου oηρου Σ
στήματαnρογpαμnομούκα βσταotησς δρομλογων. Συστήματα Τηλεματής αι Πηpοφόρη
ακ στβοτν Σστήματα Ψαγωγίος : νηέρωσης
oτος του λοοpoυ στήmα WA oτός ν οημπων κα ηταπησηυπηρεσνή/κα διαδικοπν
Ση 2-Γρopa o noτης Ολpoνουος
ΕΛΑ 17