Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
SAΝΗ ΤΥΑΑΝΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1ΟΥΝΙΟΥ 2019
ΕΠΙΚΟΙΜΩΗΙΑ
T: 230 22195
Ec 2416mι.
ΕΒΔΟ ΗΑΔΙΑΙΑ ΕΟΗ ΠΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ Φ ΑΩΡΙ ΝΑΙ ΩΗ
ΒAΣ ΚΑΜΑΣ ΜΗΝΑ.
Π1 60α
Aρp φύλου: 2620
iμή 6Μου 80 Λε πτά
5η4430 444
NΕΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΩΡΙΝΑΣ Ο ΒΣΙΑΗΣ ΓΙΑNNΑΚΗΣ
Ο ΑΝΟΙΜΟΣ ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΣΤΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟ
ΕΠΑΝΕΚΛΕΧΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΠΑ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
0υράτnο Τόξα Ευρφεκάgές 26 MaΤου 2019
Μορνη Οιpoo Τδο, του νοδίκοω κόμο ης pο
xδονnς pοοwητoν, oot υς tuptκογίς ης Χης
νobν 2019 με το όομο λλ4φη punoή Luμοχο.
οφάνο Τόο dς κα tς pηγομος.
Στο οοo τον εppeν ηo
ωσ0στό 11%.
Ελφε ψήpως Πανλδκό 6412 , Moκaδovo 1019
ν δης ης κρος Οοp
σtoος rooης μ 3978 ους ο
οoon 553% εέη νως εpφης aοδ ημε με 76 pους δωφ ο nonς Πηpδης εονο0ηa Κοό Μαμυς ση ΜουoΚ Οσοonς 24,Ε0ωonς
Φρος κοδς φoη με 1721 ος ορςολομς Μαnς oυ ωρρος Πρσmoε μωνς α φως Μα ippow ωος 8, Hασος n. iuος 21 Καnορέ
4ος του ποθη Κονινδη Τo οεροε 4934 030 φηpους διοφoρo οό τα κρoην ημορχο υ6, ς 01, ούης 21, hος 51, nepος a, Σφφο
έopε 7257 ηpς ωσοg 44708%
Ο Β00ης Γιωνης στοντo e
3005 nepoάερος φ0oς α α
Στάν Δήμο Αμκoίο oπό τις κάλες
to τoν).
ένονt 4.913 (462 %) tou ww
μgο, Εrο δωοp 0 ομoς Πonaης φέ βανης Κοό ως τρος Τρηo εες ape0ογές ε Κ0α κΜ
Mmtης ατον Κ γpo eε 1s 1 mρφiφες ηpouς aε σμαημ 951 pος το 1933, 5176το 204,"4516 w 03.
npεον 8ο00η Ταπa ο naογέης
103, λάμνος 1.13.,λοδ: 0.
Νικ. tp.
woης 105 ροοdτφες ,
ΚιΦο ε ο Κόστος θοδοφίς 3
οpovpουε 411 (43,90%), 15 Κφ σdupeς.
Στον 5 wρο, aί
εγγεγρόμμίων
6.31), Φήφο0ν
1674. 136 Ayotpα σεσύη ε
τονA' Τpμε ην
αoή ο oηεo.
σε 76.05% οπό
Σταν γφο , on κέρισσότερες .
| εΥτετρορμένων Σον 'Τoo, εnα
51, ήpooν εγερομμένν
15.737. 4517 25397, ψησον
|Αγότpα aε oίη 10 234, Δ1
με τoν Α' pο μ kγάpo, σε g τν οοη σιoν ' ημε to Α ' γpo
Τoνο ονέρ οι (οποχή 59,21
| ατο 7057 ένo ντι 4355%
257% του A.
ΣΥΑΥΝΑ ΒΡΑΒΕΥΜΕNΟΝ ΜEΚ ΒΡΑ8D
ΑΠD TON NEΗΝΙΟ ΗΟΥΣΙKΟ ΔΙΚΟΝΙΣΜΟΥ
"ΤΑΣΟE ΠΜΠΑ 21 .
ΔΣ ης ΧΑΑΝΟχα η Ααη αοφo μη κερδοono
κρoήpΑZL-toηλεγή φκωδιμονaaoφόσν
την Πapoaοή 31 Μδ 2019 cρo Μ44, σην οο0 tελν
τω Αραοτελο novenσημou θεoλαης τν onoia
εροpευμένω wν ta novληνου Μουού διογνοo .
μo nnάw - Ερppoo-nυού -Κονίς κο oους Χοροδες
Τδοος Πααός 2019
01ο: naνλήνος Μοοός Δαγνοός οος nooo
2019 μο κοδό κο νtoυςης μap 25 cν δοονημε
ακό τον Τοο Eooεuς o noaφού τς ΧΑN9. a
οργoa ε τoν Δήμα δοουοη οw kοοd δε
εσολονης ,
ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΟΕΙ Η ΑΚΑΝΗ ΗKΟΣ
ΕΛEΝΗ ΓΛΥΑΤΗ ΑΡΒΕΛΕΡ: ΕΥΠΜΣΟΥΜΕ
ΕΧΟΥΝΕ
MIΑ ΕΛNHMΔΑ ΚΑΙ Η ΒΕΜΗ ΦΛDRNΑΣ
ΠΡΑΤΑΤΩΝΙΣΤΟΥΗ ΣΕ ΔΙΟΗ ΜΙΣΤΙΚΟ ΤHΣ AIR CANA
ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΑ
ΤΗ ΔΕΡΠMΑ
W ρpυό οmπή ηoοή aογνη ατον μοονό Κοδό oοδακν 10ς ανpοονς ης Μύφ0ς ην
αγν0o κο ην μσοοό toς, αλ ο ν κεραή μος I) 0
Η δοκορμίνη Εληκδ οομdkός Ελίη Μοi-A
α uνέκοη το epoτρησε σω rpoopoa Mag0 Διαγοαές δopε μέρος στην oο
No Mροοη τau potuo noεον otoooκης συς Η
δραος2 ενπα 12 δοτpλόω δομαφμύ- 6 οτηρίa με επpηνο10 ος ο οοοός tύψος στην opν 2011 Σμμαστον 75 μo σε διόpoρ φγνν 5
4ης 0pτoρνη εopοος Ar 0, η γενημοη η 340 oν α τω ανλο Αεόνοn θεpno w 1φοους οm dη mν Ελδο , Κάτρο Ελληής οκ το
Ηνωμέο δoλo .
Σηνουνονίο συτωρ κερpoo
1.00δον Σαροpόνογou θωσολn Πόo
2000σέο: Τσολδης θεοnη ΒaN
anpaφoa LM A ωρνουκo εlδο
4 6νοηεο Χατγέφou Oεooooon Βox
& ΗNOS Νoμος θεσοολκη baN
$ υθιμο nooo feργο θεοουλονη Βa
7. Αρίto hόtη θεοολουη box
& pος Τον άης ολόνα Κοpάλa
1ομσης κavoς Λoμοης 00υλoη poiο
σην Βεη Φproς ομorεής μως επopέpα συv Yοa δατuαο Αμφοονoί εnσήμοος.
ο ουoδεμη σιό την Μηης κ oνάn οο eς
σην Bεύ. οοdnaο to παρ σt, πρmοδα σε μέη mρεη aρωή ppo irt ο o) 0 νoηοδιου ypε μpη Την wωδήονα ψσό, οpνua you oεύομε
η tληνη ooγένoo tυo δεμίη οναρακο στό pόκα
σό onόστoη.
ς σγάνuς συγές ορπον ou (χν νο gζουν aνόλης Ανόρόνός κριν ο 40 pόκο δεν εύνοι tov
μοό οονο δάουν ο οκο της εύής κα της Οο 1. Φοu , a ου Μοόου ΑAdνopo, 6pdι η Εη
δαυρ, αό την opmοτέe τεροή, ov οw mαη o pptλ
σην εραήμος σην όλη rεp.
Σμ ομοduμο με οppή ην oνόξη ης oοoμaoύ
. Την κεoθηση tος ο τόφος ης εργμeς oν ovoόλυpε
Lteunonόνοη ης pαω δέpο σο nροαφο Μεpoα .
η φοδημός orκόοσεο με η θεopo Αμερονν εn .
Πopodo Φοδμουοομε ην εηη όκς τν σόp μίον, ς epυ σν ύφο ης uος aripο 18. Πaμης σoς pφ0 Βopriυ εo ος
ο Προο θέο , όιαι νόρικα tο σαuβίo.
κρος την καανθnη or4 Πως aλoή, ονθεto ε τς ον φoφές ον ήθλο, τoν Μ0 Α ζοδρονο ρp σην Αλ.
ξνδρο0, ω αμο του αρσηίη επέπρeψ στη Μaeoaμpopo o4poooο, pηo έ oaό ος ων
τόpο, ολλά στη Βηο . 0 ουλες φέρνα ένο φούο ην
xwn, apβος όπως to τa, οΜo aημανα η Ελέη
ΓAη Rρφείφ κα ροσέta onόν, ο ουλεύς oroς
o ao ο μηοτpος ακd το θpου no oν ρα σή
Βερpο κοο σοoς θapoος ao opς ο 0ος oυ φot
. Μεγέξονpος στη μάn τoν fouμkov. σto pμο
11. Βaδn Χροο Can Οmpus (&efarη Μνς top12. Βo Χορωδία Πηίρον μυύθυνη Κωνoοντο .
Σnponoo
Αλ Σμαoη Αης Κσόλος
ΑΠΟ ΤΟΝ Φ009 ΤΟ ΑΠ ,& TD EDNIΦΣΤΕΡΟΣΚΟΕΙΟ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΗ ΣΤΑΒΗ Ο ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΝΘΗΣΕΩΝ
ΣΤΟΝ ΑDΟ0Ν. ΑΝΤΕΛΕΗΜ DHA
ψΡόωό ης nunοn.
ο Αμεροοοί φη ς aνοpφονν ς pθpoν στον
Τς καoλaλήσος στον δpο του Ayου Πaλapο στην
oΜ ηφοω, κο opoο μέ οόλιη ο αμpεω, λpού 00 ατoηpόpo ο μοδaνς στοθμός GNSS κου 60
μpουσε νο to συνόντήση ανciς μόν στην ποαoη της τoτοσνουεί κο 0 λεtουργι στο oao wν έργοu:
Το δογημαό βοσξετο στην οθιη αφω μος | Αμπω οτο γηφοον yο ην οροή τν σω
ΕΜdς ou (a συν avoo to τλuoo δ0 χράνο oη
κφη ης αιοpοσι νoης να δέpo έvo o σην ΕΜΜ
κοσην δοαυη αpίaυς δon.
Ηνονn ή ορrο payoτ σο νά δομύwό
"oν δοορoή oργοό γο υν onodo tων κακ
ακέvoκι σε φονς nοι αpnaενος ιο0ιρφίο, μdnt
tos δoμα o0αΜo w eανm Sais Ao Ktrl
δw n Mae οexws) poνψμα CROSS).
0Φ20ροoς opεφος pος οpος , οό τν
καό την μοψατοη.
Eαp Mro Aξoνδρο στη Βερέo
eκoι τάoo λν δmοpε Εoευ Μή Aξονpο
ης οφαφής ετύpος uu Eaνοδ CaMA ν φ-ΜΑoηος 0ευφα ς ο θς ης 44μκοσε να Τήναος rtuyo tu pnεύνο tt ημυ θεοοη ερύο aμονα upοu η Εtη rλοtη ΑpptΜp τοεη σηνή αmoοoe σην pόoη oκpopoς oυ
ν na κοκό υς ονρuoνς, όν κο tύv καοοούν οον εopφ4 με οδοή εξtooη σους tpος ουεtoς
Το δοφημσηό poaαt στην όnθιn στορίο μιος n την φη ο ό moνo Μγος Αλ δνφος κα ι ο
ΕΜνδος ww (a συν avoo to tλωoo δ0 χάνο oη Φoς, Dοι δ νο όn σε &ον oo t pouως τάpoυς
κόρη της οοοα νo ης να δέpο ένo toξι σην Ελλόδο ης δφγος, υnφχεια οκλαός ου μpα Αλάνoρ0υ, u
κα σηνοτη opδο tς Βεη .γo η γοptή uς μπφος wν wν ηoo ΑΜόν tον pΥ0 στopoνομένο ο, a
Μπό ην φεη tantη η μιρο αουπτο το δερο
ης ρης οι μ τoδοουν με την Ar Ca σην ΕΝόα.
άν 6 pρδα οι κόx σο γρό ης μύ σύ 4ωρόνο, με
ψονη η σpηoη σω κρίσωο Mο tων δο.
Σην Βεiη ονς uoδήpνωσηoς καpο, tvσήκω
Μαrς α ο oύ Aστpoatou ov κα δ ra
λot, μόρα δο αλopοβο του Πanin, o σ00ς κ (νotoπότης του κο tς υκωδμίς to pouμνω νο
λουνοήσα αποθuός, Ο νκρορος gotλομός των
τ0 60 συεθα με to ponμίο ημο αpo Μνοσ εφο μ opoέoω α ο οσα no
οφoooς nο ην dn ης Ολpος. ολ οι ν οpεφoη
oγopα δ a ομρός οoφpα γοτο θδο η Apο p.
ν φικηή.
ουμ την α
ΕΒΣΜΙΚΕ ΔΟΜΗΣ ΕΙΣ ΤΑΡΑΚΟΥΝΗEAN ΤΗ ΦΩΡΝΑ
A tς δήsος nou poλωoν α σεooί Ο ρ oν
Lupao 1Duou ξnρoν hοι ολooneος, Το εoφpo
ΓΟTH ΟΡΑΟΥΜΕ ΣΤDΝ ΑΤΡΑΠΟ 95ΩΡIMΣ
Σος 7 buκο 013 θο paμatακοrpα γoή Φο0λος
be μpό τpoooad oα συν κτ00 w ppού τρος Φ0 Αpεκ opvo Τtoiφρ00AΝΜΥ 0δξinν ηv στην 5έμε Ηυp ύ σην ορκού 0Φ0ος με
το apooοοό oνύ τοοόν στo 000 ης pηνn. 2m
οoηo to ω& ης cnopovς κπέpe υλωπo 60σn 00 Φυμαέpω χpvό φporpoο ης tφΡ 6οηνου ανα o οpότιρυμςtυς, Οι δοήσκ
υνργdα κ στην ονήaa t μετάρε4 σε dομμσο rρoς, η ρ δ ποσα η onσρο oopυr ον 4ατρ oητiς ό μνο στη Ολoo , κα σε.
gat yo ην Ar tm Αξuι νο αμaα ως tο ρίκω Σ δo ης εοωης δυξοa όοση poοpο η τη η Μaκdoμa ταpς όμς ό epoηpηβούν μίς
φμγοντpη έχοη ηto, μ8ους 5 pο4ν ης κΝμνος
Αχuρ κο κάτσpόμα σης 7.% ο pu εwo φοοηω
ψήν υς ουούς, τον επίσφωε στο πτρο ω
Τaτmν
δαμo aηνς 125000 pφoίς σοομο
wwo στο upo ou σολεον.
αην τpoγμος ,