Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Προχωρήστε τα σχέδια ΤΧΣ-ΤΤΕ για τα κόχνινα δάνεια
>>> ΤΕΛ.
Ο1ΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικόν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki1999Qgmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΦ. 5491 Παρασκευή 07.06.2019
ΕΤΟΣ 230-Τιμή Περ.:0.,50 Ε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310 -240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ο μονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ:210-3304587FAX :210-3304605.
Πρύγραμμα για
ην ενεργειακή
αναβάθμση
νοοκομείων
Φίμελλος
Το σχέδιο δράσης
για τις πυ ρκαγιές
Βενιάμης
>>> Τελ.
>>>Τελ.
Χάος στη ναυτιλία από τον κανονισμό για
τα καύσιμα
Διμοσιονομνό Στμμούλο
1ΟΛΟ10
Ορακά επικεύζιμος ο στύχος
Τη χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης 14
νοσοκομείων με το ποσό των
45,6 εκατ.
ευρ από πόρος
του ΕΣΠΑ ανα κοίνωσε το
υπουργείο Ουκονομίας.
Η Ειδική Γραμματέας ΕΠΠΑ
& ΤΣ Ευγενία Φωτονιάτα
υπέγραμε την ένταξη
νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ στο
πλαίσιο
των 14
της πρόσιλησης
ΚΕνεργειακή αναβάθμιση
δημόσιων κτιρίων- παραγωγή ενέργειας από Μονάδες
ΣΗΘΥΑή με χρήση ΑΠΕ σε
νοσοκομείαν
σιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορν, Περιβάλ
λον & Αειφόρος Ανάπτυξη
Επιχειρη
Ασθενέστερη η συλλογή
2014-2020.
Καμπανάκια για ληξιπρόθεσμα :
αντιειμενικές τιμές
Κάνουμε ένα βήμα
πλαίσιο
στρατηγικού
σχεδίου
την ενεργειακή αναβάθμιση
Μαι την εξοικονόμηση ενέρ
γειας δημόσιων κτιρίων
το οποίο έχουμε επεξεργαπεριλαμβάνει
Κπρινες κάστες αναφορικά με
τις καθυστερήσεις
φονται στην υλοποίηση συ γκε κουμένων
δεσμεύσεων ενσωματνει η
έκθεση της Κομισιόν, χαραχτηρίζοντας καπογοητευτική> την
πρόοδο αναφορικά με τη μείω- μόνιμης οικονο μικής ανάκαμ .
ση των ληξιπρόθεσμων οφειλν
δημοσίου.
Η Κομισιόν επισημαίνει ότι δεν
έχει προχωρήσει
του 2019 αναφορικά με
άτομα.
Σε μία συνολική προσέγγιση, η
Κομισιόν τονίζει ότι η Ελλάδα
που καταγράστεί με τον
Υπουργό ΕνέρΠεριβάλλοντος
γειας και.
Γιργο Σταθάκη . Αοχίζουμε
από τα νοσοκομεία, αλλά ο
στόχος είναι να επεκταθεί
γρήγορα
ταστάσεις σχολίασε
πρόεδρος της χυβέρνη σης
και υπουργός Οικονομίας
Γιάννης Δραγασάκης
μεταμνημονιακν βρίσκεται
σε μια σημαντική
στιγμή όσον αφορά τις επιλογές
πολιτικής
την επίτευξη μιας σταθερής
που απαιτούνται για
άλλες εγμακαι σε
Ο αντιΨης>, συμπληρνει ότι έχει
αρχίσει
στις αγορές
αναβαθμίσεων από oίχους
αξιολόγησης, αλλά κοι σημαντινα αναχτά πρόσβαση
και επωφελήθηκε
Το ποσοστό των επενδύσεων ως προς το
ΑΕΠ υπολείπεται σημαντικά
ευρωπαϊκού μέσου όρου, τον ζει
νομικό Συμβούλιο . Η αύξηση
μισθό δεν επηρέασε την πτωτική τάση της
ανεργίας . Οι εστίες αβεβαιότητας.
αντίστοιχου
Δημοσιοβασικό
ενδιάμεσο
την προσέγγιση αντικεμενκν κές συνέπειες της χρίσης παραεμποριχν αξιν (εξομοίωση μένουν
2020) , η στελέχωση της
ΑΑΔΕ προχωρά με βραδείς χρέους , μη εξυπηρετούμενων
ρυθμούς, η συλλογή
λογικν εσόδων είναι κασθενέ .
στερη σε σχέση με τους στόχοΕπί του συγκεκριμένου , η
χρηματοδότηση
ποσοστό 100% και
καλύπτει
2α αντικατοπτρίζονται
υψηλά επίπεδα δημοσίου
ααφορά
στην υλοποίηση παρεμβάσεων στις κατηγορίες
δανείων και ανεργίας .
Κατά την εκτίμηση της Κομισιόν, κη μείωση αυτν των ανισορροπιν θα απαιτήσει πολλά
των φοροΕνεργειακή Αναβάθμιση
Εξοικονόμηση Ενέργει .
Τα έως τρα ταμειακά στοιχεία μήνου, σχολιάζει το Δημοσιονοκαι
μεταρουθμίσεις στην
δείχνουν ότι η εκτέλεση
προϋπολογισμού της γενικής
κυβέρνησης κινείται στα
περσινά επίτεδα , σύμφωνα
με τα στοιχεία
μικό Συμβούλιο, προσθέτοντας
στοιχεία Α τετραμήνου
δείχνουν ότι ο προυπολογισμός
κινείται ελαφρά άνω
αγορά ενέργειας καθυστερούν χρόνια σταθερής εφαρμογής
δισρθρωτην
ξεκίνησαν
Εγκατάσταση Μονάδων
Συμπαραγωγής Ηλειτρισμού
Θερμότητας
ποίηση Ανανεσιμων Πηγν
Ενέργειας
Αντικατάσταση Ιατροτεχνολογιού Εξοπλισμού.
δημόσιο τομέα παρότι
εν στον
θεσμικν
μεταρρυθμίσεων
τα τελευταία χρόνια για τον
εκσυγχρονισμό της ο1κονομίας
πως τα
εκτιμάτα ότι γενικά οι
αποχωρήσεων-προσλήψ
γίνονται σε βαστοί
έχουν υποβληθεί καταγράφεται υπέρβαση
ψεων συμβασιούχων κατά 1.550
ίδια με
κανόνες
Αιοκαι
πρτου τρι
στόχου.
στα πλάνα
Mράτους , καθς
και του
πολλά χρόνια οικονομικής ανά
πυξης .
προσλήτων
Created by Universal Document Converter