Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΕΛΤΑ
amdω νw
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΗ 9AΝΗ
1ΟΥΝΙΟΥ 2019
ΕΠΙΚ0ΙΗΩΗΙΑ
ΕΒΔ D ΜΑΔΙΑΙ Α ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ Α ΠΑΝΤΑXDY Φ ΛΩΡΙΗ ΑΙ Ω
Ε cα αοο
Αριθμός Φλλου : 2826
Τivi φοΜου 50 Λε πτά
ΕΤΟΣ 58α
ΕΠΑΙΜΟΣ ΑΝΑΜΗΜΑΣ ΑΘΗRΠΗ
Εm: 1erit00mAΟΥ
NΕΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Ουράνιο Τόξα Εupωε λαγές 26 Μaiου 2019
μεάσμας μρααητΟοι ΚΟΠΜ συς ρηρωφηγς ης της
Μaοu 2019 με
Ο ΑΝΘΙΜΟΣ ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΣΤΟ ΑΜΝΤΑΙΟ
ΕΠΑΝΕΚΛΕΧΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΠΑ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
άνομα φλολείθεpη Ερωιαίή Σμμο οΤΟ νν Tων ίρηγ αημολελοων dης της γρας έαρε
moααιd 0,11%
Καν α ματκΟν 218. αωμήγης
, Κοuταpός
451, Περaς 73, Σρρν
Τοσοά 5303 εα ρός τμρήα aνοδεινθηε με75 υηομο νωροπ mς Πρηφίακεπγούάβις
Φάpνος κκαθς ετρδη σε με 1.72 .
ne 7057 Ν Τσ0οιό Α470
ΟBoαης Γων ναμης αταν 5' γίμα έλpε
έας Δήμορηος ο Ρυθuς Mιατόνης πομ Δημρος Πμε στων με μάλις 23 μήφους 193, Γppeνν 10, dpdnς 3, μαος 179, Κιρίλος
Ρνντι 41 49 62 Υ μ Βoemυ PAn Τuάτα η Παρ 108, Φλωσγα 1.114 Χωδνς 3α.
Δημόρχαυ Κωττα deαδωμη. 0 θμας ΠoημλΟης έλpε 134 (50,70 ψήοις,
Κατd ς τρος ρrημμενς puooγές e λpa Τονλοδκά :
04.951 ψήψους
192, 5.17ή τα 2004 , 45 ν
ne Υωυ a aΤm Κ
της 1036περασότερες
μερμμάτ ι ς μημαμς α η νη με τν tαν μ Μ00, Εγ ο Βωάης Ταέμος.
: γωα ενω α Κωτος Oοοδωμίδης 37 φυyμένρωνε 811 (43,303), 15 πρa
uK Μo
ΣΤΑΥΑΑ ΒΡΑΒΕΤΜΕΝ ΜΕ ΕΡΑΒΕΙΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΜΗΝΙD MΟΥΣΙΚΟ ΔΙΝΙΣΜΟΥ
"ΤΑΣ DE ΠΑΠΠΑΣ 2019"
ΕTη νό0. gt
εγγεγραμμένων
1574,135 νατφοι aε σέη με
ταν μ Υυμα με υην
Α l a Abυο Δn
ug σna
51077 , ψήφααν εγγεγρομμένων
Σην Κί0 εν
Το ΔΣ. ης ΧΑΝ.Ο κα η Ααυο εtoφεα μη κερδακατοο .
10.294 2511
λιγάτ εpaι σε φέωνφμα αε σέ
iε τaν Α' Υίφα με
ΥmoMο a1 19Μa 1930 υν ιθυα ΤΕAτήnν
ιωυ Ραστοτολοου nοεφ αημου 0εoroλaτης την αυνλίο
Βριβευμένων τν 1ου Πάνελλήψίυ Μουuκάύ Διαγωμιαμού
ατα 70573 εννα
62,57% του Α.
αε 75,06%, οπd
έναντι 49,68%
ΕΤάνο Π τοαα-ΝC0wς και Γaιδνές Χορυδας
,0 10ς Πανελή νας Μουνάς Διαγωνομής αΤ σος Ποmιόςφ
ΜΙΑ ΕΜΜΗHΔΑ ΚΑΙ Η ΒΕTΗ ΦΛΠΡΙΝΑΣ
ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ Η ΑΚΔΗΜΑΚΟΣ
ΕΛΕΜΗ ΓΛΥΚΑΤΕΗ ΑΡΕ ΕΛΕΡ: A ΠΛΗΣ ΟΥΜΕ
ΕΚΟΥΜΕ ΤDM ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΑΡΟ ΣΤΗ ΒΕΡΓΙΜΑ
au το Το Finν να Πολα να μα
aυνερμαα με τον Δήμη ε σσωλαννης και το Κροτκά Πδείο.
Η διοκοιρμένη Ελληίδο οκαημακός Ελένη Γλύκοtη-Aρ - Μελ Κoo Πλeοα ολο m 1-3
διάφορο άργγνα κοι 5
ΠΡΟΤΑΓΩΝΤΟΥΗ ΣΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ AΙR EANADA
Ma Τpημοοό αυγανητυη ηλκατοη dοήμωη ατoν μοκριά Κόνοό ωνδαυνήαι ταις αιθριους ης Ολpινας, ην.
Δ00μεας 2eμωγχά 12 00τοηρλέπωναοημιωμμό φυμό- |μο ααomν aρmhα γ Mhρύου 2011 Συμμεταου
ης 090αιοροης εταφaoς Air 8n4a , η Yενημένη το 1947| Βργο ανι τω Μελου Aόνδηαμ , θεφφία χωυ έγουν Χφωοες οτ0 0 ην Ελ, Κνκρα και Εληνες οτό τα
νυ mδο oτά ην Χρη της χα συνγιδι σπονε ωει κοι μμεφιάνοί εοστpο έν3) ης οοδμοφί
Σηναυνμλα aυμμετε)ην (9'Ερηβο):
ατην Betη, coaέmιε aι
παριό αnαtι , ερτotόα aε μέρη ογρηγε η ηλeapnκη οημερ0 κmeia , to aκου κα ανoληp οΨυ oφο000ρ noλοιίoρίσ mp00
η εM οΜονένη ο εί Δtui 0ε0με
oιd οπόστοη .
μαλ ςσυ μες ανp συ εχον νο 4ξουν Μ υo 5ΕΑ Ελόη
άσερο οιά την παρatοτoμα περαή, παυ κόνουν γwωοη κοη Αρβeλέρ.
ατην τεραημός στν 0λη μεφα,
8. Παφτουρήη 1N Ανου Κυαλου και Mdοδου
4. Eugγγελία Χοτημέτρομ θeσσολωμμαη Βoλ
Την πετοaηoη χως α τάφος
: Eeργωoς Του ονοκdλυψε ο
. Εauahwδ Γoνά αεdαοάγίη Pό)ί
7. Αρέτα Λάταη σε σσυλουη Βαλ.
. nn-ΠΜΟ ΜΟ ρμαφλανη Τρομμέιο
, υκΝήο αλααεΤαe Aea Οιeαμηνιυ enιεδη ότος ην φόρτημε ημάνων, tως ευρήμοτ σον τοφ ης Βφωος aυνηγορούν 10. Πουγης rooλoς Κέροpο Καριέα ου Βρβείa Τόσως
ω Πρωτο σδια, dπαυ οπάρχει κα τα φεό βικου.
Φουέα ΤαυηΔΟΝ ταν μαμεττρο νθ0εται συηm Α
ξόνδροα , αω oυμ του ατροηΔη επδατρεψε aη Μaκοδανία .
χδου. άλ 0 Εων 0 φολεαςπφηα, έν μρφμα ανην
wυμη, οφψς όνως ήτον τα, φλονου, aημανα. η Ελένη
i1. Παδxή Χορωία Cah lynous [Δ είδινση Μχάλης Κορωψλλίdη )
12.1οuo Χάρωδία Πολυγύρον (aούθυνη Κωνατοντνα
Φλνη Συμμειo aλέης Κωστάλος
Μο SL Μα μΜλΜμ0ς ανά τα θυΜ1ο του έχων ο0ει aη ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΟΦ, ΤΟ ΑΠ.D.& ΤD EDNIΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙD
ΕΓΚΑΤΑΣΤΣΗ ΣΤΑDΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΟΗΣ ΕΝ
Bερia κι ο atoioς θάροκος aαι οκppς0 δος που ψφονε
μόνη των Γουγομήμων, αιa uρυμημ.
ΤΟΝ DΦΟ Α. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜ DM
Π a ς Παιφιωοι
οι Αμερικνοί η ευνητές ονομέρουν τως pα θηκον στον
εγκατοστοθεί και θα λετουρήμει σαιο Τλοιοα mu έργηυ:.
Το διοψημιαικ βοαίζεται στην d/ηθιη ατομία μιας | μmo και τα γησυοιoσην α τμ ωργουη των αωκίω αανη δοσηνορεηή αυνάροο μα υμ τpοτοσa ω κοωνi
mee ΒoeτΜe io ΜSaouio ς κιde τρm ural
μνορομας να τα ηνγι αει καγείαμόν αην τοιμανη Της
luciiournoή Μη ρυν umn Dumi( D9 DYS) οι ορ0) τ; πmι boμλ
4d κάα ναων λάων δνυ PΟ 0 Μέα Αλέξτ τα d Mao Mane Dicas ) (ρωνύμα . -CROS S)
ι ένο ταξίδι σηην Ε
και στην δια κη παιροω της Bein.
Η pομοή Daη Φλρνος , αpααγuορι αο νο δαμοτα αυη Bεpγοον αημον a pουd η Ελδrη Γλύκουη Aρpeλέp
min ΟΜΟΜΟΜΟanye ν πhδιm 0νανonna υ
νwν τυα καντό ωμς ονθρμους , ότου κοι Δόν χιανούν οιον ! oe μ Τμμαιος rεαοος του Αρισνοτέλειου Πaνετooημων Οεασ Αλασχe, ρχα δ άλάνηρα βρία ταυ Παιοίuη, α αισος
teaντη.
Γαρυαtο0τεα του τ Τα αΟ το τα0κιόν ιΕλληνος αυ ζω αν Κοννό το τλατοο 54 γoηa κο η Φw Π Δς Το wn οΥΑ λαουργησει ο ατοθuος. 4uneρaύΥκρονος εξαιλομός του
κόμη της ουοφοαίδει να της κάνει δρα ένα ταξιδι αην Ελλόια της Eφγίνις, υπόρχεια ανελειός το μιροι Αλεξόνάρου, του
ρύλισς μεεμορήα ναων πρηρέωην κα τ
1 Αλάπα 0
Μετd ην οη έχνληΕη. η uηνn 0ένετα Τα δοο |νaιο δ ΑMaΜo mao AmΝΟΟαΤpoσtatoς μο την πόη ης Φλριας ολλά κοι ταν αρεφoη.
ης κάρης κοι μαζί ταξ4 Aίοww με ην Air Ca1a3 σην Ελδο.
ουνέχειο οτήν τλ 2 κοι τον φιοητη .
150 γμάnα, με
- αυ κοσaλΝΑ ΟεoΥΜ Τ Τo ΤΑ.
awn Μm 00 mρiάκ0 a.
Σην Βεtη τος υnoονιαιαηγενας και ψύαι, έν στή εαι
ΓDFTH ΦΡAΟΥΛΑΣ ΣΤΟΝ ΑΤΡΑΠΟ ΦΛΠΡΙΝΑΣ
προματοκαrθεί ναρη Φοάοιω4 ΙΦpatoυ1buou ξύωητον τοΜοί Φλαριμες, Το επηγο
Στς 7 buίου 2019
boφι nφιoπλ n Dονμ Αnο wωy Dοφορούου oonn s
σων Αρητό λάρooς . Ταοκαί upnoναωΜopγημές 80 δ8 λν μ ν μo oΜ ΡA νa
μΠαm GΠαισόοαΠκά τιoomαιό α Rχen,
, κοταγράψηκε ατις 7.8%ω πρu ένο οκολού ησον
αλόδηpο τα τοξιαι ης εωαφομης και έpμς τηλοτυνλ
αυν εργαίd και ατην ονέχaο tο μετειρευε σε αοψημανο | περογς. Τη βροιό θa Τaoωσa η οργήαρο " Wauνόpμα.
wmν ιά α0 a0 hrta a ΔΑπΑ
: τα ρίνιεα
wo οειδ διθεση φυγροψαυ όη τη Δυή Maδανο ταρίς όμες νο ποροημηθοίν μές
έχει μέχρ αυμης 125 Ααα ραpoς αιo νouttae
δu Αν
ατην πριογ μος