Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Ιουνίου
Κάδημερινή οικονομική ειδική cgμερίδα Διακηρύξευν Δημοπραστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6778
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Λάθ0s
Εφορία: Πs θα πληρσετε
το φόρο εισοδήματos
σε περισσότερεs δόσεις
αναδρομικά
σε 20.000
απόστρατουs
μ100.
Βήμα βήμα n δαδικασία για πληρωμή μέσω Taxis net
Ο εφιάλτης
δρόμο των φόρων επιστρέφει για τους φορολογούμενους μετα
Οι φορολογούμενοι
όμως μορούν να κερδίσουν περισσότερες
από τρεις δόσεις επ στο
Αναδρομικά συντά.
ξεων που πήραν τον
Δεκεμβριο του 2018
του φόρο ηρωμή
1. Σε άτοκες δόσεις
προθεσμία υποβολής
των φορολογικν δη
λσεων μπορεί να πaρατάθηκε έως και τις
ψουν έξι μήνες μετά
εκατοντάδες ή και χ λιάδες συνταξιούχοι
απόστρατοι και άλλων
την πστωτική
κάρτα. Οι τράπεζες
οεaία άτοων δόσεων
που μπορεί να φθ σουν και τις 12 για την
πληρωμη του φεlνου
καθς η εκκαθάριση
των πληρωμν έδειξε
λάθος πληρωμες σε
χρονοδιάγραμμα εξόφλησης του φόρου ε σοδήματος
αν ρολογούδεν
καιούχους, εν ελέγ
συνέχεια στην 11
εφορίας . Οι
βαρύνονται με ετήσιο
επιτόκιο 5%. Οι αιτήσεις ένταξης γίνονται
σεων Πος την εΦορία
δίνεται η ευκαιρία να
ρυθμιστεί το σύνολο
χους πιστωτικν καρτν . Με τον τρόπο
αυτό οι φορολογούμεμενοι που θα έχουν
φέτος χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα
Ενίσχυση
ewVIκα μεσω της
nou έχει αναπτυχθεί
στην ιστοσελίδα της
Ανεξάρτητης-Αρχης
λης σε 12 μη.
σουν το Φόρο σε τρεις
ίσες διμηνιαίας δόσεις
εκ των οποίων η πρτη
κύνουν την περίοδο
αnοπληρωμής
φόρου εισοδή ματος
απολύτως
A6ρυνση.
2 Σε έως 12 μηνιαίες
δόσεις με βάση την
πάγια ρύθμιση της
των αστικνυπεραστικν
συγκοινωνιν
Πληρωμή μέσω
Taxisnet
Επίσης οι φορολοέχουν τη
δεύτερη έως τις 30 Σε.
πτεμβρίου και η τρίτη
μέχρι τις 29 Νοεμ
βρίου.
σόδων
(www.aade.gr).
νατότητα
πληρσουν την οφειλή
Έτσι αν υπάρχει αντιδυσκολία
κειμενική
συνέχεια στην 10
Ανάσα- για
|δανειολήπτεs
του τ. ΟΕΚ
Ξεκινάει στις 2 Ιουλίου 2019 η υποβολή
αιτήσεων χρηματοδόΟΕΚ
ΟΡΓΑΝ ΗΣ
κν σχεδίων στη
δράση του ΕΣΠΑ: "Evi .
σχυση επχειρήσεων
του τομέα αστικν και
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
νωνιν νια την υιοθ
τηση συστημάτων και
την παροχή υηρεσιν
00φό0nσnς του επβa.
τικού κοινού και
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9