Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κυδικος: 1860
ΕΛΤΑ.
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
3χδυdλοτχorίiy Ο
τον τo1ο του
πpettε vη Eput
να δυeραστεi
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βοκτήτης-ΕιδότηςΔνυυτής ΒΑΣ ΖΡΒA Ες 5ο, Φύλου 1149 Τιμή 00 ωμd , Τσάρη 5 Ιωνόν 2019
ΕΡΓΟ ΤΗΣΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΥΛΟΠΟ
ΤΗΝ ΝΝΑΓΗΡΩΣ
ΠΥΚΕΚΗΜΕΤI ΤΟΕΟΙ ΠΑΕ
tu ouτονύπτo, nuς να
00ε0αn κaa
μμυημpε
PΕΠΟΡΤΑΖ,
npέpeζoς 00 1.
Αρας Τσελιπος
Eεπtέμpρο ο Η
νtα Δημστική Αρή tot
υντα ν
" ΒΚ ρωtστως νο
μροοnς με toν anε, ρuομίoε και νο δρομο.
uπtno
δότε na ,
νουν να δουr onό n α
+ φtρε ως ενα μαμο
μO M ν
με τοςo ο
ναφέρε
τoς μomου μς την δΗpοu npέβεος 6εv nouΝΤΥnoe0 0 κα
Ρapuxonου.
βapetto συ κυpίαpκο
nopouν eρtά umun υ00nς Δψoτικέc
αvott aκόμη tαι για
Α υκη
μολιστα ουνόντηon ενn.
Δημοσιείουμε τη σαυροδοσία των να.
Συμδονλων Δήμου Πρέθεζας σας σελ 89
Αισθανόμαστε χαρούμενοι
κα δικαιωμένοι
ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ
(Μέρος 130 )
Ο αινιος
Εκουρλέτης.
Φανερά εκνrμ.
29115 ουν
ξciMnoav την ΕΦνκη Λav να nopootoύν
τ MA Μ BΕ.
Μέημα τον νiνο Εα oυ0 Τ0
νλεaναι
βραδινή εκn oοuνta mo κ υρ
με φυ στον rΥPΖΑ tου με τον καρό o opνn . oν toοξιo , 6nnoon τη
μιή tou Λetion
B Ε0. aτ
a α να μη.
τωaνμu
Πάνος Σκουp :
λέτης
Ο εκντυρισμός toυ μάλιστη έφtα.
αε σε tiτοιο μ0μό nou anσχρησε
w μνημονίον , ne5opχμένwν κα .
να οφαγιονο θυμηδίος 8υ tφoδ 1
α ολοκληρ μτης λίγο πρiν
pE τη e
Γάpa ο
Εl ΜΑΣ
ρστερ. ro ΚKΕ oυ rou ΥPEA Δν te. otν
τορτη τα α