Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Μεγάλα Βργα:
Διαγωνισμοί χωρίς τέλος με... ανταγωνιστικό
διάλογο
>>> ΤΕΛ.
Ο1ΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικόν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1 999 @gmail.com
ή Email: dhm1 [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki1999Qgmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΦ. 5489 Τετάρτη 05,06.2019
ΕΤΟΣ 230-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310 -240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ο μονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ:210-3304587FAX :210-3304605.
Πς θα
επιστραφούν
οι εισφορές
για νέους
εργαζόμενους
Ψαλιδόπουλος
>>> ελ.
> >> Τελ.
Οχι άλλες καθυστερήσεις στην
επαναλειτουργία της Hellenic
Σε δυο-τρεις μήνες η αποπληρωμή των
δανείων του ΔΝΤ
Αυξβθηκε κατά 71W εκας
το ενεργητικό το Q1
Τους όρους
σεις που μπορούν, αναδρομικά
πό τον Ιανουάριο, ου
και τις προύποθέεργοδό απασχολούν νέους ,
τες που
ηλικίος άτω των 25 ετν, να
λάβουν επιδότηση ασφαλι.
στικν εισφορν, καθορίζευ
Εγκύκλιος
εκδόθηκε χθες.
Τα ποσά μπορεί
στούν αναδρομιό , με μεταβ ολή
της αρχικής Αναλυτκής Περιοδικής Δήλωσης
επιχείρηση, και βάσει των όσων
προβλέπονται για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων εισφορν . Βέβαια,
Εγμύμλιος ξεπαθαρίζει ότι για
να συμμετέχουν
εργοδότες δεν θα πρέπει να
έχουν υποπέσει
σοβαρότητας", συνεχείς παρα
βάσεις της εργατικής νομοθεσίας.
υπολογ να
πρόγραμμα
"υψηλής
ΠΟΠΕΚ
ΕΛΛΑΔΟ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ
Συγμεuρυμένα, η εγκύνλιος
ξεπαθαρίζει ότι το
αcφορά την επιδότηση μόνο τν
εργοδοτικν εισφορν και μόνο
για uρια σύνταξη , σε ποσοστό
6,66%, επί των μεικτν αποΕπίθεση ΠΟΠΕΚ
αρμόδιους για τη σήμανση
στους.
στα πρατήρια
κανσίμων
πρόγραμμα
δοχν των μισθωτν ηλικίας
έως 25 ετν.
Η επιδότηση αφορά επιχειρήσεις που κατά τον περασμένο
(υβριδικά , ηλεκτρικά) στε ο
υαταναλωτής να είναι πάντοτε
βέβαιος ότι προμηθεύεται το σωστό
παύσιμο για το όχη μά
χρόνου είναι
συναρμόδιες uρατικές
Εκτός τόπου μαι
δυστυχς οι
υπηρεσίες για την εφαρμογή της
νομοθεσίας
ια παροχής Καυσίμων μαι Ενέργει
ας, σημεινει σε ανακοίνωσή της η
Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηρτούχων
(ΠΟΠΕΚ).
Ιανουάριο απασχολούσαν ή
απασχολούν μισθωτούς κάτω
των 25 ετν και δικαιούνταυ
που διέπει τα Πρατήρ του.
αναδρομικά έως
Δικαιούχοι της επιδότησης είναι
επιχειρήσεις
οιχονομική δραστηριότητα
δραστηριοποιούνται στο σύνολο
της ελληνικής επιπράτειας,
απασχολούν
ηλικίας ως 25 ετν , αμειβόμενο υς με μισθό ή με ημερομίσθιο, με
σχέση εργασίας
δικαίου (oρισμένου ή αορίστου
κρόνου) , με πλήρη ή μείωμένη ή
περιτροπής απασχόληση
ανεξαρτήτως
αποδοχν και τηρούν την εργατιμή νομοθεσία.
Οι επιχειρήσεις που εντάσσονκαι 6 μηνν .
Το οξύμωρο είναι όμως ότι το υπουργείο ενη μερνει στις 29 Μαΐου
2019 !!!! τις υπηρεσίες
ρειν ότι (.. ησήμενση των αυσίμων επί των αντλιν και των ακο οφυσίων αθίσταται υποχρε ωτιμή
από τις 12 Οτωβρίου 2018 ) . η
νομοθεσία θα έπρεπε να
ρμοστεί ή δη από τις 12 Οντωβρίου
του 2018!
που ασούν
Εμπόρων
Καυσίμων
των περιφε και
μετοχές , ομότοποθετήσεις
αμοιβαία κεφάλαια αλλά και οι
τράπεζες
στοιχεία της ΤτΕ.
Αυξήθημαν
καταθέσεις
δείχνουν
Οπως αναφέρει η ΠΟΠΕΚ , την
το υπουργείο
Μεταφορν εξέδω
εγκύηλιο με θέμα (Προδιαγραφές επισήμανσης πληgοφοριν
σημεία ανεφοδιασμού
Οδηγία
2014/94/ΕE. ) , με την οποία ενημεγενικές διευθύνσεις
Μεταφορν της χρας για τη
νομοθεσία που προβλέπεί την
υποχρεωτική αλλαγή των
σημάνσεων στις αντλίες ναυσίμων
των αυτομινήτων σε εφαρμογή της σχετινής Κοινοτικής Οδηγίας 2014/94ΕΕ.
εργαζόμενου
προηγούμενη Πέμπτη
Υποδομν και
έχει εφαεξωτερικού . Τι
ιδιωτικού
παυτα.
σίμων στα
δεν είναι μόνο αυτό : η
Π.Ο.Π.Ε.Κ είχε επισημάνει
προτείνει στα
γεία ήδη από πέρυσι (5/112018)
εγγράφως, ζητντας την συνδρομή
σύμφωνα
Η συνολική αξία
ασφαλιστικν επιχειρή
αυξήθηκε
τέλος
νου του 2019 , έναντι 17,042 δισ.
προηγούμενο τρίμηνο .
Ελλάδος ,
συνολικές καταθέ του ενεργητι οι
του ύψους
ασφαλιστικν επιχει συναρμόδια Υπουρρνονται οι
κού των
σεις των
ρήσεων διαμορφθηκαν
1,287 δισ. ευρ
τρουμήνου
σιάζοντας μείωση κατά 18 εκατ.
γούμενο τρίμηνο.
σε 17,717 δισ.
τοιμή
τέλος
του 2019, παρουτου α
αναλάβει την εκστρατεία
καταναλωτν
τους να
ενημέρωσης
αλλά και των πρατηριούχων υαι την
τοποθέτηση
στα σημεία που ποοβλέπονται , με
την υποστήριξη
υπηρεσιν , για τις νέες υποχρεσεις που γενννται από την κοινοτική νομοθεσία.
επια.
πρόγραμμα και
έχουν
ται στο
υποβάλει ΑΠΔ για τις μισθολογιμές περιόδους από τον Ιανουάρι
του ποσοστού της επιδότησης ,
θα πρέπει
αομόδια Υπηρεσία Μισθωτν
του ΕΦΚΑ και να υποβάλλουν
Δελτίο εταβολής Στοιχείων
Ασφάλισης ΑΠΔ .
ρεξερβουάρ
και τα
σχέση με το προησε
των σχετικν σημάτων
του 2019 χωρίς τη χρήση
Αναλυτικότερα , σύμφωνα με τα
στοιχεία της Τράπεζας της
αρμοδίων
α απευθυνθούν στην
Οι αλλαγές επιβάλλονται λόγω της
tυκλοφορίας νέου τί που καυσίμων
(βιοντίζελ , αυθανόλη )
Μαι υινητήρ ΤΕΛ.
Created by Universal Document Converter