Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
www.olymplobima.gr
Ε o pοo οσι
μή ύΜου un ωp
TTΗTΗ5 οννOY 00
κWπσΤΑΚΗΣ:
Δεν θα προκύψει
ακυβερνησία
ΑΜΑΝΕΩΣΗ ΤΟΡΑ
r. Νταντάμης: αΟι
Κατερινιτες έδωσαν
καθαρή εντολή για
αλλαγή
ΠΑΝΕΑΑΛΛΙΚ.
Στην τελική
ευθεία
οι υποψήφιοι
οι ΟNTEΣ ΘA BΓΝΟΥΝ
ΣΧΥΡΗ ΚΥDΟΡΝαμ
Το δ μαν o u auaie g
κο η ν
Δημpίo Κιpος Μpaης στν ηpn
μ η aη κunα ηα mη
οdaοή
ndia μ.
ΠΑΡΑΚΗΗ ΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝαΚΗ ΓΙΑ
εμhvom
σκhnη mu
ο dήs.
ΟrΟ ΕΡΓΟΝ
Διακοπή κυκλοφορίας
στην ΠΑΘΕ στο ύψος
της Μεθνης
ΜΕ ΧΧΡΙ ΤΝ ΑΡΑΣΕΥ
.nproς
προ-d attτακόουης cς
Eαp y aό a υτpo
ς η γς γάς να
tpo y Κanphημας
Σύμpα μ αόφοση ης Δ Ogς
eς Πo, oμκ
5 Μ ς pΑK omν
νpόμος ΠAOE)σmν h ομ
απ σηςη υ ΗΚ
σελ, 3
συλ.8
Ευγκαρητήριο μήνυμα
ΑΛΑΖΟΥΝ ΟΙ ΕΔΡΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΚΟ ΣΥΜΒΟΥΜΙο
Για πρτη φορά έδρα
στη Λαϊκή ΣυσπείρωσηΈδρα και στον Χ. Παπαστεργίου
480 ΦΕΣΤΒΑΛΟΜΜnΟΥ
Τιμμενη
χρα το ίσραήλ
3πτοoapaτn Παpίας oο
owo Kμw Νoμο
Οla nου pαπ ηα mm ν
α w pο τu mpύμ ο ρ0νtoι τόπy η Σεμpίu Dad μ Τοpa M
κά καάnaμ άρτοnής πραμνς
ΜΕ ΠΜΗΘΟΣ ΕΔΗΟΣΕΝ
Τprίonμη πορακίνη κυ pογpμμος
6poομτα, ο οpαο u σς
ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ0ΧΤΖΟΥΒΑΡΑΣ και οΙΣΚΟΦΑΣ
0300βό σο dto υ po Εγi
Eua MotoκΑωνοό Τorε, oν
ro AΕ
Μάνlς Πανογos
Καppaη Εη tuμ
opή μή βτμ
η Kοτμής Μaο ao φος ΕpηςΑAαμόπτιλας.
ro pnερά oτην napaη An o
ας Πνκipς τu
4a τηn
ο mppauός αΜαp
συλ 8
|Η Πρόεδρος του Δικηγορικού
Συλλόγου Κατερίνης
ΣΥΓΧΑΙΡΕ!
Ευχαριστή ριο Μήνυμα
του Φτη Δρούγκα
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
EAΕΝΕΙ κ
e θα,
0 e σος
Φεσ Φα.
Σας uρ
τή Μ Τ μ
ό κuο σm
αpά γ Τν
α σpo δη
οpμάουΡήοoυς uonύnΔηγτις
Euπo α ε α για καί α
| 0ς σά νς Tr Τpooo ou μς.
Bh Μn οΝ ΟΗ
oo Μοa aΔήμο nνος- κρ
κς ασος δηη κές n ες 4φκ
ήο σ2 ο
ρυσοη m υνα
ανn ν
|μοo Δηηό
α4αλεΚphns.
| Ε pe
| ς να ααλά
μας αλη σ.
Ε ς ov Δήμαρο Σβ
ν4 oη uυ 4 .
ή Prat a0κμ αυή φΡ
πορσμη γακ μ.οη μ
νηpηo Μτάμη μα ,
| ήμογαη Μη υ ο ναίμιγa
μηγοn τηήoο Δήνμκμ η
|oμότpα να o α . u ς
Μpε ου μΜοτς ργοντος Erμυρηκό
ηhrς Μη
Οpμάσηeαήα ίκn o aς κς a
ρυτηο τα n nmu.
ς να ή Τν ούr μω α
ος σοτύς ονηpάς μυ γιο ν αμέρη
u ημαν
Τoς f s
ημτς Εμβλς Κ ς
| Eopa Maμδο, eoaαο orτuλο, Δηήμο
η τ Θra Δοίλη Λ
Ηnoοεm Amop ΕMγ ν
Ασμω r. Εra
ηαφ Α
Δημαικός Εύμβαds Δ Κnuμότs.
Η ΟEΟΣ oTκοΝ ΚΑΙΕΡΝΣ
Χιουμ σχσος εμmστοσύνης
Ανακοιννα
Μι προί0τα moότητας στις
τεος nνί ΜΙΒ
εξαδα ψένο μας προσυηκό, oος
εγγιόμοστε Το λύτο
eποrlhoσμα
orα a 60ν ηα Πορά κ te 0p00 Εpοyαoasafe
gpo μν μ te υ p
ς Μon w aίn mu w 4 6s t
Πpooτηu mάο, po uopά w pωrw
aι δ u aμ pn α
γ αή κ ο l ά 300α ση0 σομύνο m
| a κd Μαpο loάn, Μp o μυpβό raείν
oo pας po n o δv pα
d ern ωνο μ4.
Τ.351039303 & 34886
[email protected]
bu 1ηp
ΒΑΕΤ ΝΕΤΑ ΑΣ
ETNA ATA.
ΠOΟEΠΡΟΤoΟΝ
ΤΕΡΠΟΣ
ΤτTιτ ΤΙΤΑΤΕ
αonarmtn:
Μwεγον,
ΛΕΠΟΚΑΡΥΑ ΠΕΡΑΣ
Πuλούντι &αμιείσματα
κατερίνη
τη 3810 Ημhn
kostcpauiosbctongiyμmail.cem
Ανθρωπιστικiν Σπουδν
Η .4 t N00 μου m 0α όπeε
θικν Σπουδων
14019 νο δnύu στnθήτoν
Οκοιομίας & Πληροpομς.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ TOIΜΟΥ ΣΥΡΟΔΟΜΑΤΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
ηετοnetΗΜPΝΗ ΜΟΜΑΑΑ
Υπ μ ΝΜτα
ποδίkrw (ύπαοοατά
T: 23520 33110www.torpos.gr
τ Ο αη
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ