Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΣΝΑΕΝΤΟ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΝΟΚΙΝΣΤΑ
ΙΝΤΕΥΑ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 04/06/2019
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟικονοΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:231 0-232536 FAX :2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E - Ετος: 27ο-Αρ Φύλλου:
27 χρόνια
Τετάρτη 5 Ιουνίου
Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 6 μηνν
ΠΑΝΕΛΛΗΝΑ
Βορείου Ελλάδος
Πόσες έχουν αποτύχει
ΕΓΔΙΧ
Πόσοι ρύθμισαν τα χρέη
Eri οηψγραμ
ΚινΥΙκού Ταμαμό
γμ 1400 δκαοίτους
υyίμετος
τους μέσω εξωδικαστικού
Οι neριππσεις noυ εμrίπτουν στην κατηγορία ης διμερούς διαπραγμάτευσης,
είναι αυτές Που καταγράφουν τα υψηλότερα noσοστά επυχίας στον εξωδικαστικό μηχανισμό (ν . 4469f2017) μέσω του οποίου έως υτή τη σπγμή, έχουν
ρυθμιστεί τα χρη 2.035 επιχεαρήσευν , ομόρρυθμων εταίρων, ελεύθερων επαγγελματιν και των αγροτν , Προς Τράπεζες , ασφαλιστικά ταμεία, δημόσιο και
λοπούς Πιστωτές
Εδικότερα, όηας Προκύπτει αnό τα
στοιχεία Τς Εδκής Γραμματaς
Διαχείρισης Ιδωτικού Χρέους
(ΕΓΔΙ) anό την έναρξη σχύος του
νμου , τον Αύγουστο του 2017 έως
δείκτη κύ κλου
Αύξηση 5,1% στον
εργασιν στο λιανεμπόριο
UnεO D uainnian u
Ο reηκός Δετης κκλου Εργασν στο λιαικό
εuπόριο κστά τον Μάρτιο Του 2019 , σε σύγκριση με
τον αντίστοιχο δετη του Μαρτίου 2018, napouσίασε noυ καταγράφηκε στον δακτη των μεγάλων κατα| αύξηση οφείλεται κυρίως στην 11,1% αύξηση στα
Πρατήρια καυσίμων , καθς και στην αύξηση 86%
Πoυ rετυχε ρύθμση χρεν μέοο
της δμερούς διαπραγμάτευσης
υπερτερεί (οριακά ) έναντι των
επιχειρήσεων nou anέτυχαν στην
δια διαδκαοί .
δάκτη του Φεβρουαρίου 2019 Cνσχύθηκε κατά 5,5%
σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Ελληνικής
Σταπστικής Αρχής .
δείκτης για τα βιβλία ,χορτικά κα λοπό είδη , εν
πτση 8,3% qμφόννσεο δάκτης για την ένδυση και
την υπόδηση.
Gapial Εononics
H iιλα σύτυμι
ειΚίη
αnό την Ελέδα
>>( 3η
1ιouη
Οι επιχειρήσεις Κατά
Που έχουν χαρακ Τέσσερι
μήνες Παρατείν λοντος και ΕνέρΓιργος
στο ηλεκτρονικό
γειας
Σταθάκης.
ΑΡΧΕΙΟ Ενεργε .
Αμείλε ioal
δήγιςτε
υπόχρεες εντός
του 2018 , μπο ούν να υnοβά λουν την Εκθεση
στο ηλεκτρονικό
μέχρι το Τέλος
Σεπτεμβρίου.
καταχρησης
Έκθεσης Αnοτελεσμάτων Ενερ
γειακού Ελέγχου ,
nou λήγει σήμεΣύμφωνα
αυτήν, οι εηχειρήσεις noυ έχουν
χαρακτηριστεί ως βρίου 2019 μεταΤράπεζα
Βράβευση του Γιάνη Στουρνάρα από το Πανατιστή
μο Κρήτης
>>( 2η
Στις 30 Σεπτεμστοιχείων εφαρη μογής συστήμα .
αργαςαοίτα
Προθεσμία υπο βολής των Προβλεπόμενων
Ελέγχων
μέχρι το τέλος
Σεπτεμβρίου.
απόφαση
υπέγραψε ο Υn υργός Περιβάλτου 2018, μπορούν να υποβά λουν την Έκθεση
Περιβαλλοντικής
διαχείρισης
To YTEN
Created by Universal Document Converter