Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρτο στην κυκλοφορία, Τρτο στις ειδήσει
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία noλιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού Λαού
μφή oearn
δρυτές . Διευουντές : Μiχoήn A. Δούκος ( 1916-1932) ,
e n κα /2007)
Στεφανάκης
Σομος, Σάββατο 1Τουνίου 2019
€ 1,00
Αρ. φύλnou : 4182
ouno oν
"ΑΝΑΣΑ" & " Πορεία Ευθύνης"
2ος γύρος για
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Δήμο Ανατολικής Σάμου
προχρησαν σε συνεργασία
ΑΝΑΣΑ.
νοο κεΟEΝΗ ου rooo.
Τον Κυρoή2 οuvou 9α κοinooc ή o e ανoρόβει το τημόν,
ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΟΥΝΗΣ
Ο Νίκος Κατρακάζος
για τη 20 Κυριακή των εκλογν
Μyες μέpες nntor rpv
5 Στόντζος
οι εnεponis οι α τοprφρο, σν κα α τεnεuτoί anoνσμένο oπό την μοn Hδετερn Κupoκή στους Δuους Ανατοης Σάμου και κορίος
x Κanoypου
κ Μουτζοoς
θυoόστnν npopovς στον pωμ οmno o o nd t un ΤA enwm o
Εφυγο οΣταύρος Δασκαλάκης
νοτοδιον εκnovoν στη 1opο νεεξov νέοnpona , και η
ona oμopoμ σε o με την ρmoonεa Aoτeitομενο
eottapa a ς a 205
oτρος Στουος δooaης oφnoε tmw το m ατυτon
om Οι Πρωτιές στους Περιφερειακούς
συμβούλους & δημοτικούς συμβούλους
Δήμου Ανατολικής Σάμου
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Συντριβή
ουν τονέο Δεμοτό Τομούnο στον Δμο Ανατολς Τpου κς καουτους nou ξεpοoν οι συμ ν
Eumoyou touou . ov onpono με
μ τ φ ο ο
ο3o tων 7 συνοσμν της Πεppρoοo
00 55 ooep εκooς tου No ου
γα τους nuneς tou Maδυου Αόι
o ου r οn
Φs 16 ψνος και hww Aptοου με 115 .
Aνάπυς στο Βopoo Aeo- anpa o τουτa ο του Στούοου utene e ο α
Δοooκn επot to rvo Noooo
Bοpεiου Αγρίοu, Στομόψς οτnς 531, 0δο0ος
ΕΠΣ Σάμου: Πρωταθλήτρια
Α' Κατηγορίας η ΑΕ Βαθ. Πανσαμιακού
ΜPΑ25 noν κατά non οunνa σε σmen με to
om nom. Τ Α Κ
κατοομονοτας 6 460ς, το κΝΑ 77. αολου
&Ατοδιοίoης
αοροδοοιος tων δn mmne o n noυo vεν τmν n ο
φήpων (1.8m ono onoονonoτε onoν unoonoo 66ρος-onοι Μού νo τη tόμο- του α έι 5 ουμφού.
ΗΑνέrα στη ρ8 12 toν uνοσό το nou CPOXON

Τελευταία νέα από την εφημερίδα