Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κυδικος : 1660
ΕΛΤΑ.
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Αναιd
ον τπο τou
uper1t να ξερείn
μιοουμοn A
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Bοστρτης- Εκόης- Δυθντής ΒΑΣΕSA Εoς 50-), φίλλου 1146 Τή00 υιμά - ΣίpποΝιρακή 12 Ιυίου 2010
τημν EΑΙ
1 Το 900ε4ησ τωw
ΣΜΕΚΖΟΝΤΑ
κανάττο της κυptρνη.
γνwρίοντης
Εou w ανσε dη είμoo .
mήpομε το μνυμα , τα nooς tonως npoκtητει a.
ο noός pεpαι
σοε ο .
noyuv στις 255 ρ5.
ν κατό τηνγνpη pοu φος εμηστοσύνης τρα nupογιά στο Μάτ , την puτa anό τmν κυμέρες μετά oτι ναι ψή . σης να διακειριoθεί την Eanvωv, με το anoia Eκατό tmv συνήoη του τοψυοιολογικό κοι ονομε .
διόλυσn tης Διμόσιο βέργnon ταμαρο ) ν έpaa εμμεοο με τον m
Διοκησης tων novμ . touς αφαpέσε το τ aό nou
co στεtiκό καμηn
αvτλopοn, nooστό tou ryΡΙΖΑ κο.
νόμενα ο Τoinpoc ν κτικη μος t ότι to a.
ξεναιμια μηνΟn δ oγν 8rv αμέo γioe τmν nputoφoνη ηpμνΕν οδonρ , pmo τ Μημονα κα oυ noia Τopo νοι
ανοή tης κυρέρνησnς nea τους nρon n χpa teuγε ano τo pοtpantζος συς oαήo.
ε9νικός εΚογiς
Hτον ναμενομενο το στmν τmmpoτoύoα ανο - ντρomης κα oneivuonς aΝT onoς εins vErne: μηγος του .
ς μην ε .
ο, nou anounei σημε.
anoτieopα, νιαο n
νο την eογορo της φηΜΕΝΟEΙ κα δεν αξοo vμ ότ μεγοθοεηαι ΕΝmw
. κoonnt Τe
κοinεοΟAn n ntnt
Δmturτου Τoioa nne κmννίαε κε
ο συνεκόμενα ψεύδη
του, tmν nputoφανη
του anoδευοία , τό ξ .
andtn
ετo μήνυμe του το στροφής στα σκοτάoια , unοστηpουν ων IΥP
σε 50 εpoτημα της n one Κunoyprtonς κό
Την καριστική βοδο
την ίδωοε τ διυνοOoμάτν μιέρo Rpόδυ τν εκnoyw ο κατuλήγοντας στο δικο - An συνεpγοζοντ o
το onoo naλaιoτεpαο Τσίnpο, σνί να μφανw σικό μήνυμοή με τους του
Εooλμμo της Μακεδον.
οeυ anohoγοuμενος, noούς Λ με tmν enit
uw r τησ7Ο
|Σε μεγάλη και μ πλμό συγκέντρωση στο θεσπρωτικό
Ο Δημ. Πo δάσης δήλωσε όυ τmν Κυριακή
Ο Δίμος Ζηρού επιστρέφει στους noλίτες
της nupoο γνοος :
ραφε Μιxαnn . Λουκάς!
ΤΟ ΘΡΑΚΙΚΟ ΧΑΙΡΙ
ΕΘΝΙΚΟ ΧΑΡΑΚΙΡΙ!
Αγνοια no σκοτνει κι διακδικήoυς aξuve
πno0οστό 5mmvwv toυτο τα γνωpί, τuς rooxοoνeς
Μ ο oν oo
μ0ομο , μηno m naunmn
on, με noοστά, nou εηέροoυν το 60
Δnuπtpnς riΟ
p ε υτηνητ
rpopo o tηpoς Kικεp
pυ Ο )
Με τη δυναμική του απόλυτου νικητή του πρτου γύρου και
Ως ο επόμενος Δήμαρχος Πρέβεζας
Παρονσίασε ο Ν. Γεωργάκος την κετρική ομιλία στο Λούρο
Οι Ελληνες 8ελουν αλλαγή
Το μήνυμα εστάλn!!
Aς to καιαλά Βει
Τοίτpας και λουοί
Τoiupos και η κυΡέρνηuή
Δν εeν
ΜΕ τη φuνοmή oo .
0tro Aitκntν e
6nuτο νικπ ου ηo.
ο AtΟΙΗΠΑΑ n
nopεvoς oος της
uκόμα νο noipvouν oφotις Τα tuoς δο
ΑΜΑ μήpς Yνωρίοuν
us upis τ όw Tίνττη naοw nΜπ 0λουν alΜ
000ς Διμοτν pa .
tonoinot
ΜΗ μπνκος oς rωpp oυ . Και το μήνμμα το oτεν με τo ο
, Ευpe
ωγων την Καγκ 800 Μmίο,
6ΟTΟΝ στο Λο
οτητια Σν
Ε τησ t