Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική |
Ιουνίου
Ka0ημέρινη οικονομικη ειδικη cenpepica Διακηρυ?cWV-Δημοπρασιυν
Αριθ. Φύλ. : 6774
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Προστασία
a | Διορθώσεις φορολογικών
κατοικί s11 δηλώσεων χωρ1S Πρόστιμα
Επί της ουσίας, μετις
τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβληθούν έως και την 30ή
Ιουνίου (ή με τη νέα
προθεσμία που αναμέ.
νεται να ανακοινώσει
το υπουργείο Οικονομικών),επανακαθορί,
ζονται οι φορολογικές
οφειλές ως αρχικές.
Λάθη και παραλείψεις
τους μπορούν να διορ,
θώσουν δύο εκατομ.
μ ύ ρ ι α
φορολογούμενοι που
ουν υποβάλει ήδη
ραλείψεις στη φορολογική δήλωση που
έχουν ήδη υποβάλει
στο Taxisnet μπορούν
να τις διορθώσουν
Οπως ανακοίνωσε η
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η
εφαρμογή είναι διαθέ
σιμη από τον ιστότοπο
www.aade.gr. Στην
εφαρμογή-της δήλω.
σης φόρου εισοδήμα.
Προστασία πρώτης
κατοικίας: Τα μυστικά
της πλατφόρμας, τι
θαπρέπει, να γνωρίζουν οι δανειολήπτες
Στο τέλος Ιουνίου
αναμένεται , να ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω
της οποίας οι κόκκινοι
δανειολήττες θα μπορούν να υποβάλουν
προσώπων φορολογιφορολογική
που υπέβαλε στη φορολογική διοίκηση πε
δήλωση
δύο, αρχική και τροποκή έχουν-υποκού έτους 2018, έχει
προστεθεί πεδίο που
ποιητι
βληθεί εμπρόθεσμα. Ο
άμεσος προσδιορισμός
φόρου που προκύπτει
την τροοποιητικ
δήλωση υπο καθι
τον αρχικό μεσο
προσδιορισμό φόρου
Στην περίπτωση που η
τις φορολογικέςδηλάσεις τους, και μαλιστα
χωρίς πρόστιμα. Ana.
αφορά
υποβολή
τροποποιητικής ηλω.
ριέχει λάθος ή
napol
παράλει4 n, υποχρεούται να υποβάλει τροπο.
ποιητική φορολογική
δήλωση
. Αν ο φορολογούμενος υποβάλει τροπο.
ποιητική φορολογική
δήλωση, εντός της
προθεσμίας υποβολής
αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και
σης. Eri της ουσί
τις τροποποιητικές δη.
οαίτηση για την
στασία της πρώτης
ραίτητη προϋπόθεση,
συνέχεια στην 111 οι εκ των υστέρων
λώσεις που θα υποβλη,
θούν έως και την 30ή
διορθώσεις να πραγ.
ματοποιηθούν έως τις
30 Ιουνίου ή, διαφορε.
τικό, μέχρι την καταληκτικη)
υποβολής των δηλώΙουνίου (ή
της νέας
Διευρονονται
οι δικαιούχο
évaEns στη
προθεσμίας που ανατροποοιητική δήλωση
υποβληθεί έως-την
ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας για την
υποβολή,των φορολογικά δηλώσεων τότε
ο φορολογούμενος
αποφεύγει τα προ
συνέχεια στην 10
μένεται να ανακοινώ,
σει το υπουργείο
ημερομηνία
Οικονομικών),
καθορίζονται οι φοροεπαναρύθμιση οφειλών
του Πρώην ΟΕΚ
Συγκεκριμένα όλοι οι
φορολογούμενοι εφόσον διαπιστώνουν ότι
υπάρχουν λάθη ή nλογικές οφειλές
αρχικές. Ειδικότε
η τροποποιητική
λογική δήλωση επέχει
θέση αρχικής δήλωσης
και θεωρείται ότι και οι
ορορα,
. Αν ο φορολογούμε.
νος διαπιστώσει οτι η
και οι δανειολήπτες
του πρώην ΟΕΚ που
έχουν κάνει αίτηση ένταξης στη ρύθμιση του
όμου Κατσέλη για τα
υπερχρεωμένα νοικο
έχουν τελεσίδικη από.
φαση, μπορούν να εν
ταχθούν στη ρύθμιση
του υπουργείου Εργα
Μάλιστα, για το σύ.
νολο των περίπου
40.000 δανειοληπτών
που μπορούν να ενταχ
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9