Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α, ΚΥΡΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Μνημείο
Αριθμ. φύλ. 41367 ΙΈτος 143ον
Γιμή 1,50 (μέ τήν προσφορά 4e)
Σάββατο 1 . Κυριακή2
Ιουνίου 2019
τον εαυτον του
Σελήνη 28 ήμερών ! Ανατολή ήλίου 6.05
τού Μανώλη Κοττάκηδόγμα στον κόσμο ήταν «ή Δεξιά κυβερνά, ή Άριμέ τήν σκέψη ότι τό νά άνήκεις στον «προοδευτικό χώρο» σού στεροοσε μέν τήν χαρ να συμμετέχεις στην νομή της έξουσίας-καί αυτό δχι
άπαραιτήτως, οί άριστεροί των σαλονιών ήτα
πάντα χρήσιμοι στο σύ μa-άλλά έν πάση πεγια αυτονομία στην Θράκη
τήνυσε αύμαθήτρατηματισταθμίζόταντν
ανοουμένων πού ήταν πάντα
Ισχυρίζονται τι είναι πλειονότης και δικαιούνται τούς θώκους
Α τός ήταν μύθος που είχε φιλοτεχνήσει
ή Αριστερά γιά τόν έαυτό της. «Είμαστε πάντα
τής περιοχής ,ταν ύπέρ τών Ελλήνων
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ πού δημοσιεύει σήμεραή«Εστία» έλήφθη σέ έκλογκόκέ|
οδευτικών». Ενώ οι λλοι είναι οί καθυστερη μέ
νου, αύτοί πού«δέν ξέρουν», ό κόσμος τών όπ1-1
θος λειτουργ°0σε δοο
δέν κυβερνούσε ή Αριστερά τόν κόσμο. Αυτός ό
θος λειτουργοοσε σο ή δικτατορία τοο προ: tel
μου θά ταν στά χέρια τους καί ύπό τίς
διαταγές τους καί έμείς θά τό σεβόμαντρο νομού τής Θράκης τήν πε
Κυριακή. Κατά την διάρκεια της ψηφο|
φορίας γιά τίς εύρωεκλογές συγκεκριoU
το του ύπέρ του μ
τη. Η κουρτίνα που είχαν τραβήξει τά σοβιετι10
εΐναι τυχαία."Ενακαθοδηγούμενο τμήμα
τού έκλογικού σώματος στην περιοχή,
κτός σοσιαλισμός σήμαινε φτώχεια, δικτατορία
Καί έξαθλίωσ η. καί παρ τόγεγονός ότι ol παράτική καταγωγή του."Οτι κριτήριο για
κίνητο κόμμα DEP, δέν κρύβει τίς έθη(μετά τήν πτώση του 1 989), ή έν Ελλάδι Αριστεψηφία και ή μειοψηφία και 6x1 oi ίκανότητες ένός έκαστον. Δυστυχώς, ομοος,
καί νά έξηγήσει γιατί ό κόσμος έξελίχθηκε κατά
τρόπο διαφορετικό άπό τίς πεφωτισμένεςπροβλέψεις καίτούς ύπολογισμούς της. Αντιθέτως,
Σήκωσε κεΦάλι καί ζήτησε έκ νέου τόν λόγο. Kal
μέ πλο τόν διαιρετικό έμφυλιοπολεμικό λόγο τοο τύπου «ή έμείς ή αύτοί», τά έγγόνια τών
ήττημένωντοϋ Εμφυλίου κέρδισαν την έξουσία
στικής άντιδράσεως άπότήν έλληνική
πολιτεία στην περιοχή, ξεφεύγει πέρα
προβάλλει άνοικτά. Και έλλειψει πει|
άπό κάθε δριο. Οί Τούρκοι πλέον δηI
τακτική ήταν πάντα πλειοψηφικά χριστιανικός. Προκειμένου δμως νά σουρηλατηθούν οί πελατειακές σχέσεις
ΠΑΣΟΚ-μειονότητος τό 2010 μέ είσ
γηση τού Γραμματέας τού ΠΑΣΟΚ Σοκράτη Ξυνίδη καί άποδοχή τού Πρωθυλώνουν άνοικτά τις προθέσεις τους γιά
αυτονομία στήν περιοχή μετά την έπιονοτικό δήμο Ίάσμου, στόν ότοϊο άναμετράται ό χριστιανός ύποψήφιος Κυ.
ριάκος Άμούτας καί ό μουσουλμάνος
σμο0' Εμπρός" τοϋ Οντέρ Μουμίν,
Ή πλειονότης άποτελείται άπό Τούρκους πού ούν στην περιοχή, Συνεπώς
βεβαση τήςπληθ σμικής κυριαρχί
τους μέσα άπό τί
Σός τό έξομολογοομαι: Δέν θά τήν ξεχάσω
ποτέ την τνχρονιά Διότι στήνδιάρκειαέε
νης της χρονιάς, καί ειδικώς στην προεκλογική
ονΌπέρΜουμίν ενα αρκούν ως
άποστην κάλπη Ήέκλογή στη νέκλογι
μοτικών έκλογών. Δέν τηρούνται πλ
τέθησαν στό πλαίσιο τοϋ Καλλικράτη
κύριο άρθρο τής μειονοτικής έφη μερίδος «Μπιρλίκ» γιά τήν μάχη στόν μεΣυνέχεια στήνσελ. 3
Ειναι πλεον ό καιρός τού συνδυανος δρόμος. Εάν ή δημογραφική δομή
Επιλογή ήγεσίας Α.Π.
με «α0ωμα» κουφοντινα
Τον παλιό
έ είνο τον αιρό
-Δέν ύπογράφει ο Παυλόπουλος
Διαφωνία 4 ύπουογών
τοϋ Ζάχου Χατζηφωτίου
ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ Καλού και τήν
χορήγηση άδειας στόν. μήτρη
Κουφοντίνα μέτήνέκδοση Κούρ.
δωνπού κατηγορούνται για τρομοκρατιο, με την πειθαρχικη καταδίκη τού είσαγγελέως Ισ δώρου
Ντογιακουμέτήν παραπομπή σε
δίκη γιά «στημένος άγώνες» τού
έκτιμήσεως στα ύψηλά κυβερνητικά κλιμάκια, έξέπληξε άπαντες
καίπροεκάλεσε έρωτήματα. Καί
αύτό διότι στήν Διάσκεψη τον
Προέδρων πρτςσέ ηφας
έλθει Χαράλαμπος Βουρλιά της
ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ
«ΑΙΑ ΕΞΑΜΕ νά γίνουμε συγγραφείς σέ
πο πού δεν διαβάζει κανένας
να τό1
'Υπουργικό Συμβούλιο γιά τίς θέσεις τήςΠροεδρου τοϋΆρειου Πά
γου καί τής ΕίσαγγελέωςτοϋΆντάτου Δικαστηριου άντιστοιχος
Πρόκειται γιά δύο εμπειρες δικα
ασχοληθεί μεταξύ άλλων μέ τήν
Σέ a τό τόά φθεγμα έ τή τήν έγκυρη
γνώμη που δέν ήταν καί τόσο έγκυρη ειχε κα
ταλήξει ό άξέχαστος φίλος μας ό Φρέντυ Γερ
μανός τά βράδια πού συνήθως βρισκόμαστε γιά
φαγητό καί περισσότερο γιά τούς σατιρικούς διαξιφισμούς άνάμεσα στά μέλη της παρέας,
ύποθέσεις. Ή έπιλογή τής κ. Κοκοτίνη, ή όποία φέρεται να χαίρει
ύπόθεση τού Βατοπεδίου, μέ τήν
ύφωα, άπό ταχύτητα στό χιοομορ, μέ άλλα λ6για μιας παρέας φοβερ διασκεδαστικής.
Η Έλλάς ποοταθλήτουα
στούς φ0Qoug
ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ Εύρώπηςδσον άφορά
Καί για νά μήν ψάχνετε νά βρειτε ποιοί ήταν
όλοι αυτοί οί έξυπνοι Ιδού: Κώστας Πρετεντέρης,
ιαννακόπουλος
γιά ένωση μέ Άλβανία
Ελλάδα, με
Κοσσυφοπεδίου, ότι έξετάζει τό ένδεχόμενο διεξαγωγήςδημοψηφίσματοςγιά την ένοση μέτήνΑλβανία, άν ή ΕΕ συνεχίσει νά τό άπομονώνει! «Μπορούμε νά τό κάνουμε αύτό μέσω κοινοβουλευτικών
άποφασεων ή μεσω δημοψηφισμάτων στό Κόσοβο
καίτην Αλβανία
μενος και άλλοι φίλο. Πάντως, ή συντροφιά είχε
Καί τάς συζύγους όρισμένων της παρέας, άλλά
και όρισμένες φίλες μας πού άνηκαν σέ αύτη τήν
άνάλυση τοϋ Tax Foundation, άς πρός τούς φόρους
ακίνητης περιουσίας εδρίσκεται στήν 4η θέση, μέ
επιβαρύνσεις πού άντιστοιχούν στό 8,1%τώνσυνο|
παρέα τότε μιά κα άποφασίσαμε μέ τόν Φρέ
ντυ νά βγάλουμε τό χιοομορ μας στήν δημοσιό
λικών φορολογικών έσόδων ένα 1η κατατάσσεται
ήΒρετανία μέποσοστό 12,6%, 2ηήΓαλλία μέ 9,5%
βιβλίο πού είχαμε γράψει καί οί δύο μας πρός
διασκέδασίν σας
μέ 7,9%. Τελευταίες ε ναι ή Εσθονία μέ 0,7% καί ol
ΕΕ δέν έπιθυμεϊ νά άναγνωρίσει δύο άλβανικά κρά
τη μέ δύο σημαίες,ώς δεχθούν μόνο την μία» δήλωσε.
Αξίζει νά διαβάσετε
καί ξαφνικά στήν άκρη το
περναένα τ
γκαζόν μπροστά σας νά
Αισιοδοξία γιά το 2019 στά δεξαμενόπλοια
al, μάλιστα, ένα παλαιού Τύπου
τού Τοάννη Κ. Moura(σελ. 9)
λο 65 πλοίων, όλικής χαρη τι- σθηΚΕ&mo1άναμε όμεν,τό
κότητας 7,2 borroun play T6-2020, άλλαγ és στή περιβαλΓιά σκεφτείτε το. Ένας
αληνικός να τιλιακός
ΑναφερόμΟα στον"Ομιλο
Empe!ρήσεων Τσόκου, δημιγήπεδο J Tatran στό iemy Balog τής
DoBaKias! ETen, δ€, τό μοναδικό γήπεδο τού κόσμου
δ με πλοια κα 8 ο LNG,
βλατει τό μαλ ντης μέ ed
τερη aion δο . I παρ
τ Το ου,στόνότ ο άν και
καί ή Νυλιακή TEN, πού
πραγματοποίησε προχθές
τήν 26η Γενική της ΣΛΕλευση
ακίνωσε θετικά ά ore
στ suya es χρηματιστpicotsdyop STO ) κόου φοyo ppa τέδατάδι μ.
σα ένημερώσecos, άπτασχολ κάποιες χιλιάδες έργαζομενη αξηση παρα ay smτελαίου άπό τίς χώρες το
ΟΠΕΚ (πρό$κάλιν ητών
ΕλλείψΕων λόγω τών κυρώΗ.d pa el μον διΤ ΤΟ μόνο σ γουρο,
elal & τήν ώρα πού π ρ άτότραί ο ού es mapa
κολ erto y moroa) o oski dainTp
στιγμή μπε) κάλ, μάλλον μόνον of Trains θά τό κα.
στοιχα ντοκουμέντα
vrTE pe στότητα, ώστε να
μένων, διατηρε ναντηγεία
πού εικονίζεται στην φωτοκαι κή χρηματαγορά να τιλιακή hapda Tsakos Energy
Navigation, πού διαθέτει στο
λιάδες φ λους, δπου διδάσοται ή Ελληνική γλώσσα κα
άρθρωση δανείον. ΣΤην άν
λυση πού παρουσίασαν τά
στελέχη τής hapeas. Τον
μέ Κατσώτα χαί Πλυτά»
έχει έναν δρόμο «χρυσό»! 'Ο κίτρινος δρόμος, πού χε
τού Ελευθ. Γ. Σκιαδά
(σελ.7)
κυλτούρα.
Συνέχεια στήν σελ.12