Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική Παρασκευή
Ka0ημέρινη οικονομικη ειδικη cenpepica Διακηρυ?cWV-Δημοπρασιυν
Έτος 220
Αριθ. Φύλ.: 6773
Τιμή: 1.00€
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Ποιοι αγρότεs
κερδίζουν s
e-ΕΥΔΑΠ: Το νέο ηλεκτρονικό κατάστημα
του μεγαλύτερου παρόχου
υπηρεσιών ύδρευσnSTnS χώραs
έκπτωση
φόρου éws
2.100 ευρώ
Αναγκαίο κακό ή ανακαίο καλό; Η διείοκαι εξόφληση των
οφειλών είναι υπόθεση
λίγων μόλις «κλικ», με
αποτέλεσμα οι χρήστες να αφήνουν την
εποχή της πολύωρης
αναμονής στα γκισέ να
παρέλθει ανεπιστρεπτί.
Σε αυτήν τη νέα ψη.
φακή πραγματικότητα
εισέρχονται και οι Δη
μόσιες Ευχειρήσει
Οργανισμο
(ΔΕΚΟ), οι οποίες ενσωματώνουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Του
διευκολυνουν τους πο
λίτες να διευθετήσουν
γρήγορα τις οικονομι
κές τους υηχρεώσεις
και να διεκπεραιώσουν
εύκολα την υποβολή
αιτημάτων
ηλεκτρονικών πληρω.
μών στην καθημερινότητα των Ελλήνων
εγονός και φαί.
νεται ότι δεν έχει μόνο
θετικό αντίκτυπο στη
φορολογική συμμόρ.
φωση και στην ετήσια
αύξηση των εσόδων
του κράτους από ΦΠΑ,
αλλά και στην Ποιότητα ζωής των πολι.
των, οι οποίοι
εξοικονομουν χρον
και χρήμα. Μελέτες,
εξάλλου που έχουν
έρθει στο φως της δημοσιότητας τα τελευταία
Έκπτωση φόρου
έως 1.300-2.100 ευρώ
κερδίζουν υπό προϋποθέσεις και οι κατά
κύριο επάγγελμα
αγρότες.
Οι φορολογούμενοι
που απέκτησαν το
2018 εισοδήματα από
αγροτικές δραστηρι
τητες και πληρούν τις
προϋΠοθέσεις που
συνέχεια στην 11
συγκεντρώνει όλες τις
υπηρεσίες του μεγαλύτερου παρόχου ύδρευ
σης της χώρας και
καθιστά την εξτηρέ
τηση των πολιτών,πο
εύκολη, πιο αποτελεσματική και πογρή.
γορη από mτέ
χρεώσεις τους από
οπουδήποτε και ανά
πάσα στιγμή. Αυτό δε
σημαίνει μόνο εξοικονόμηση πολύτιμου
Χρόνου από την avaμονή σε κάπ
αλλά και απαλλαγή ο
γραφειοκρατικές διαχρόνια,
φανερώνουν η, μία
μετά την άλλη, ότι
καταναλωτές,αναζη.
τούν συνεχώς online
εργαλεία και υπηρεσίες που θα τους βοη
θήσουν
απλοποιήσουν τη δια"
δικασία των ψηφιακών
τους συναλλαγών.
Πλέον η εξυπηρέτηση
των τα
καταναλωτές.avad οι
τους.ΥΔΑΠ
Η ΕΥΔΑΠ, «αγαλλιά.
ζοντας» τη νέα Ψη.
φιακή εποχή, έχει
αναπτύξει και διαθέτει
μέσω της εταιρικής
της ιστοσελίδας, το
ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό καταστημα eEYDAP
με ασφάλε anline και
δικασίεςτα τηνχρονα
Στον(αέρα»
τον «ο ρα»
τα νέα
αγαλλιά
μεα σφάλεια
Οι ηλεκτρονικές πληρωμές κερδίζουν συνεχώς έδαφος, λόγω
της ευκολίας τους. Οι
χρήστες του,e-EYDAP
μορούν να κάνουν τα
πάντα online και να διευθετήσουν τις υποστιΥμή, τα σύγχρονα
και'αυστηρά πρωτόκολλα ετικοινωνίας
διασφαλίζουν το αδιά.
βλητο των συναλλαγών, καθιστώντας τις
ηλεκτρονικές πληρω.
μές συνεχώς ruo ασφα
συνέχεια στην 10
προγραμματα
του ΟΑΕΔ
Στον "αέρα» φαίνε.
ται ότι βρίσκονται τα
νέα προγράμματα του
ΟΑΕΔ Που ειχαν δρομολογηθεί να ξεκινήσουν για τις αρχές
Ιουνίου λόγωτης προκήρυξης των πρόεθνικών
Πάνω από 70.000 οφειλέτες
εκλογών,
Ειδικότερα λόγω του
ότι οι εγκρίσεις των 1
προγραμμάτων του
ΟΑΕΔ reρνούν από το
συνέχεια στην 2
τns Εφορ1as και των ιαμειων
εκαναν αιτηση
Σελίδα 9