Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Illa
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων-Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Emailolkonomiki1999 gmail.com
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ; Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
5486 Παρασκευή 31.05.2019
ΕΤΟΣ 230 .T μ
Ep. 0,50 E
απα 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778
Τηλ:210-3304587 FAX :210-3304605
Η νεολαία της AfD
ζητά από την
ΤΥεσία να αλλάξει
πολιτκή για το
περιβάλλον
>>> Tel.
Συνεργασία με Microsoft για
ολοκληρωμένες υπηρεσίες cloud
για τις 120 δόσεις
Hve0λαία της αυροδε ιά
(AfD) ζητησε σήμερα από την
Με τον α0αυτά
η αύξηση των καταθέσεων
υε την κλιματική αλλαγή χαι τα
ανΑουστογενή αίτιά της.
Το ζήτημα της κλιματικής
ανοιχτή επιστολή τους προς την
βρέ0me στην τέταρτη 00η
με δυοοοο αχεδόν 10 μονάεμοΡανίζόταν μέχρι σήμερα ας
"υπερασπιστής' των οδη
αντιμε οοση της ουμαατην!
Τααντυ οινατηςΚναςθα
τεριβάλλον, φαίνεται να
οδηγούν αε αλλαγή πολτχής
Επιστολή
τους, οι Νεολαιοι του μοοφύματος πουιδράθηκε το 2013
grouv xuoux ο πό τους ηγετες
τους να cropeyouv την ''ακα| Για αντίπο να ετομάζεται η
δασμούς στις ε.coryores atdνων μεταλλευμάτων από τις
HIIA, από 10% σε 25% από την
1η Ιουνο,καθιστώντας λιγότεeo outovouue, την επεξεργασία
των υλικών αυτων στην Κίνα.
| Κίνα στα πλα(σια τονειαποοιχού
πολεμου μετ ΗΠΑ, με τα κ ve|
ζουά ΜΜΕ να προειδοποιούν
πως οι επερχόμενες KLνήσεις
από το Πεκίνο πρόκειται να ολι"
μακά οουν τις εντάσεις μετα,ύ
των δύο μεγαλύτερων ounowo. Στο μεταπο των εμπορευμάτων
oxeu σόζ πο eEutuve σε σταθε ά
e7ίπεδα την Τετάρτη, καθώς
Μόλις 2 3 δισ ευρώ περιμένουν οι τραπεζίτες έως το τέλος
του 2019. Πατέ εμφανίζεται στασιμότητα στο μέτοοο. Τα
xeillam σω στρώμα, ο ράλος τον emto eGov και ο φόβος της
Εφορίας. Οι βοήθειες από ας θυγακυχές του εξοτερνού
| μιάν του κόσμου
αδιαμυσβήτητο"
| Jinping σε ε ?γοστάσιο ατανων
α ηαθών την περασμένη εβδομάεμποουού πολέμου και την
καταφιγή των επενδυτων σε
για τον άνθουτο ήτοπερβά?»
Ον. Προσθετουν ανυμέποιημένο δολλάυο συγχρ τησε
μια ενδεχόμενη άνοδο της τιμής
του πολύτιμου μετάλλου.
Κίνα πρόκειται να χρησιμοτουσει τη δεστό οσα θέση της ως
etorycyécng αυτών στις Ηνωμέ
νες Πολιτείες, ως μοχλό πίεσης
στον εμπο ικό πόλεμο. Τα
αγαθά αυτά αποτελούν ένα
σύνολο 17χημαον στοιχείο,
τα οποία χρησιμοπο ντοι στην
χατασκευή ,,te vohcryKecov
προϊόντων, αλλ και στην
Νατασχενή στρατυοτικού ε οτ.
Σε δομικό ποόβλημα της ελληνι
ήςου νομίας έχει αναχθεί η
αδυναμία cu5ξησης τον Χοταθέ.
σεων του ελληνικού τραπεζ120ού
συστηματος, Yeyovog που απ otυπώνεται στη μηνιαία πο εία
τους, ενώ πιο ενθα gulrea
είναι τα μηνυμοσα για όσες τροπεζες κοσάφεeαννα δι.coefσουν έστω ROLLING, θυγατρική
ΕΧτός Ελλάδος.
υγια τη βελτί
οη της προστα°(ας του url
τος και του περιβάλλοντος
ωοτό ο να παΕ
κλίνουν από τη γραμμή του
κόμματος, ιδο σε ό,τι αφορά
το μετανασευτικό 1ια ποοί
ops or hour orde
ef η ανυπο, ακή οή ιατρ ς
ndespe
μένες προ
Από τις αχές του 2019 έςκαι
σήμερα, οι συνολυχές Χαταθ€σεις για woucocugui tau επιχειΠοοά το yeyov S ότι οι ατο
σεις των αμεριχανιχων 10ετών
ομολόγιον ήταν χαμηλότεeeg
οπότο Σεπτέμβριο του 2017, το
OM cu uozecera Epe ναδι.cngfr
σει τηνισχν του, χαθώς οι επεν.
δυπές απευθύνοντα), στο cueQuncevuxo νόμισμα ev μεσω
ανησυχιών ότι ο εμα0Qung
πόλεμος θα επιδευνοθεί.
price s ego ν ο ξηθεί μόλις 1,9
δισ rvem από 132,751 δισ
eo τον Ιανουάριο στα 134,692
δισ στα τέλη Απριλίου
επυθεί ένα ατό τα
ρα τεουβαλλοντοά Teopλήμα- Ι Η Κίνα ége1 ήδη αυ ξήσει τους
Created by Universal Document Converter