Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Ka0ημέρινη οικονομικη ειδικη cenpepica Διακηρυ?cWV-Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Παραφ p: Μεγάλα
μα man a Φορολογικέs δηλώσεις 2019
την απελευθέ-Τα λάθη Που «συγχωρεί» η Εφορία -Πότε δεν επιβάλλονται Πρόστιμα
-Ολα όσα θα πρέπει να ξέρετε για τ1s τροποποιητικές
ρωση τιμών
δηλώσε|
τη δυνατότητα να
υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έχουν
οι φορολογούμενοι
εφόσον διαπιστώνουν
των υστέρων ότι
υπάρχουν λάθη ή naραλείψεις στη φορολοεπανα καθαρίζονται οι
φορολογικές οφειλές
ως αρχικές
Η νομοθεσία παρέχει
στους φορολογούμενους τη δυνατότητα
διόρθωσης των λαθών
που, πιθανόν, έγιναν
ική δήλωση που κατά τη συμπλήρωση
χουν ήδη υποβάλει της φορολογικής δή.
στο Taxisn
Τζίρο περίπου 1,3
δισ.ευρώ από τα "μη
φάρμακα» πραγματοΗσχετική εφαρμογή
νεργοποιήθηκε και
πλέον είναι διαθέσιμη
από τον ιστότοπο της φορολογική δήλωση δύο, αρχική και τροπο- καθάριση της ορολοgel ΑΑΔΕ (www.aade.gr).
Στην εφαρμογή της ρολογική Διοίκηση rw- βληθεί εμπρόθεσμα. Ο που έχει γίνειμε τα α
δήλωσης φόρου εισο- ριέχει λάθος άμεσος rp0σδιορισμός χικά δεδομένα.
δήματος σ po r ραλει η υποχρεού- φρου r ou pod τει ακυρωθεί και θα γίνει
σώτών φορολογικού ται να υποβάλει τροπο από την τροποοιητική νέα εκκαθάριση με τα
έτους 2018, έχει προ- ποιητική φορολογική δήλωση υποκάθιστά νέα στοιχεία και ο
στεθεί πεδίο nou δήλωση.
αφορά την υποβολή Αν ο φορολογούμε. προσδιορισμό φόρου, στεί,με βάση τα op.
τροποποιητικής δήλω- νος υποβάλει τροπο- Αν η τροποποιητική στικά εισοδηματικά ή
σης. Συνετώς για τρο- ποιητική φορολογική δήλωση.P υποβληθεί τεκμαρτά δεδομένο.
ποποιητικές δηλώσεις δήλωση , εντός της έως την ημερομηνία Αν όμως ο φορολοΕιδικότερα:
Αν ο φορολογούμε
νος διαπιστώσει, ότι η
Φαρμακεία στη χώρα
με το 50% να προ
ται από τηλεγ
η κατηγορία τω
maon των Μ
Συνταγογραφούμε
υπέβαλε. στη ΦοΠου
έχουν υπο- γικής του δήλωσης
καθώς και πιο απλών
συνέχεια στην 11
τον αρχικό άμεσο φόρος θα προσδιοριορολοαρία
έως και την βλήθούν προθεσμίας υποβολής λή τηνης προθεσμίας Υόθεσμα ο άλει
ως και την 30ή Ιουνίου (ή της νέας προτης αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και
η τροοποιητική φορολογική δήλωση επέχει
θέση αρχικής δήλωσης
και θεωρείται ότι και οι
για την υποβολή των
φορολογικών δηλάσεων, τότε ο φορολογούμενος αποφεύγει
το πρόστιμο των 100,
250 ή 500 ευρώ. Η εκ
πρόθεσμα
φορολογική δήλωση
και στη συνέχεια υποβάλει την τροποποιητική τότε στην
αναμένεται να ανακοι.
νώσει το υουργείο Οι.
κ ο ν ο μ ι κ ώ ν ) ,
συνέχεια στην 10
Στον «πάγο»
lol λόγω εκλογών
ο Τειρεσίας
201 ληρωμήρυναλλ του Δημοσίου LOAN
χίλιους τυχερού
1.000 ευρώ έκαστος
που διενήργησε η
Ανεξάρτητη Αρχής
Δημοσίων Εσόδων
καν τον Απρίλιο του
Σελίδα 9