Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τετάρτη
Οικονομικη Τ: η
Ka0ημέρινη οικονομικη ειδικη cenpepica Διακηρυ?cWV-Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Φορολογικέs
δηλώσε!s
Τι αλλάζει
inmiona nohain | στ1s απολύσεις μισθωτών
με σύμβαση αόριστου χρόνου
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελ.
ματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) με
στόχο την άμεση, ένχωρίς να εξειδικεύεται
και να επεξηγείται ο
βάσιμος λόγος. Αν ο
απολυθείς εργαζόμε.
νος, με σχετική αγωγή
εγε4m
εμισδωμένη κύριο
κατοικία διαμένουν! μένη ενημέρωση όλων
των συναδέλφων, σε
συνεργασία τον κο
Πέτρο Ραπανάκη, επστημονικό συνεργάτη
του e-forologiagr ra.
θα κληθεί ο εργοδότης
να αποδείξει ότι συ
τρεχε βάσιμος λόγος
καταγγελίας της ατομικής σύμβασης εργαπερισσότεροι από 2.5
εκατομμύρια φορολοguveev
Η μισθωμένη κατοικία αποτελεί για αυρουσιάζει το πλαίσιο
καταγγελίας της σύμ.
βασης εργασίας αορί.
τά τη
σίας και προς τούτο θα
οφείλει αναφερθεί σε
αυτόν (το βάσιμο
λόγο) για να αιτιολογιωσης και προστ
μισθολόγια ή να
τεκμήρια (τεκμήριο !στου χρό
θέσπιση του βάσιμου σει τη καταγγελία της ασφαλιστεί ο απολυό. ΠρέΠεινααναφερθεί
μενος
48 του Για την εγκυρότητα πλέον (με το άρθρο 48 άρθρο
λόγου καταγγελίας με
σύμβασης εργασίας
στο τεκμήριο διαβ
συνέχεια στην 11
ΙταγγελέντερμηνεύοΣ οεονν rou poem το λόγου46 1122019 καιη N43592016
Ν.398 1955 έχει είναι
Στο έντυπο της κα.
ταγγελίας E6 του ΠΣ
«Εργάνη», ερμηνεύ ον
πέραν των προϋποθέσεων που έθετε το
ρθρο 5 παρ.3, του
είναι
έγγραφη, να έχει καταβληθεί, η οφειλόμενη
συνδρομή βάσιμου
λόγου (κατά την
τρου διάτα8ητ του
του Αναθεωρημένου
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη. Που κυ
μη λύεται η εργασιακ
τους σχέση χωρίς βά
έση εργασιακη
Ευρωπαϊκού Κοινωνι
Ν.4611/2019, κατά την
η μείωση εκτίμηση μια γενική καταχωρηθείανααχει ηκε με το άρθρο ικανότητα ή τη συ την
αναφορά ότι «η καταγ.
γελία γίνεται γιατί συντρέχει βάσιμος λόγος»
σχόληση του απολυ6-4359/2016) για την καμενου στα τηρούμενα
για τον ΕΟΚΑ (τ. ΙΚΑ)
ριφορά τους ή να βασί.
ζεται στις
ταγγελία των συμβάσυνέχεια στην 10
εστίαση | Έρχεται παράταση
προθεσμιών
για φορολογικες
νικοίου τελεαστημο.l
120 δόσεις
ταρχών, οι omiou πριν
μειωθούν οι φορολοΣελίδα 9