Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη E:
Ka0ημέρινη οικονομικη ειδικη cenpepica Διακηρυ?cWV-Δημοπρασιυν
Αριθ. Φύλ.: 6770
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Φορολογικά κίνητρα
για στρατηγι|es επενδύσεις
στο πλαίσιο του Νόμου 4608/2o19
εισοδήΟ πρόσφατος Νόμος υψηλή προστιθέμενη
4608/2019 εισήγαγε αξία, ιδίως σε τομείς
νέα κίνητρα για την οικονομικών δραστη.
προσέλκυσή μεγάλων ριοτήτων διεθνώς εμτηγικούς τομείς της οι.
κονομίας μας.
προϊόντων
υπηρε
Η Ανεξάρτητη Α
οι επενδύσεις,
ες λόγω της στρατηγικής τους βαρύτητας για την εθνική ή
και την τοτική οικονομία μπορούν να προφυσικών προσώπων! σφέρουν σημαντικά
φορολογικού έτους ποσοτικά και ποιοτικά
αποτελεσματα γιατην
αύξηση της απασχόληανακοίνωσε ότι εκδόθηκε η πρώτη εντολή
πληρωμής μέσω τραπεζών για δικαιουχους πιστροφής
φόρου εισοδήματος
myooes;
Σε εκείνες που δημι
ουργούν κατά τρόπο
βιώσιμο τουλάχιστον
120 ή 100 νέες ετήσιες
θέσεις εργασίας και ο
συνολικός προϋπολοΕπενδύσεις»: Οι επενδύσεις οι οποίες υλο
τυπώματος.
Επισης στην κατηγο
ρία αυτή εντάσσονται
2018. Αφορά φορολογούμενους οι οποίοι
νέχεια στην 11
γισμος τους ειναι με.
γαλύτερος
ΠΟιουνται
των διακεκριμένες διε- επενδύσεις
και θνούς φήμης νομικές τομέα της βιομηχα
οντότητες που κατατάσσονται στις πρώτες
παραγιογική 100.000.000
ανασυγκρότηση
την ανάδειξη του φυσι.
40.000.000 ευρο, αντιΕιδικά
νίας, οι οποίες δημιουργούν κατά τρόπο
στον θέσεις στον κλάδο βιώσιμο τουλάχιστον
200 νέες θέσεις εργακαι
στοίχως.
ιτιστικού επενδύσεις
περιβάλλοντος της
ρας με κύρια χαρακτηριστικά την εξωτην
καινοτομία, την αντα.
ατικότητα, τον κα.
ολικό σχεδιασμό, την
εξοικονόμηση ουσι.
κών πόρων και την
τομέα της βιομηχανίας
πρέπει να δημιουρ.
γούν τουλάχιστον 75
νέες θέσεις εργασίας
και ο συνολικός προϋπολογισμός τους να
είναι μεγαλύτερος των
30.000.000 ευρώ
τους παγκοσμίως ή σε
ευρωπαϊκ
συμπεριλαμβανομέ
νων ιδίως όσων προωθούν την Πράσινη
οικονομία και την οικονομία χαμηλού ενερ--«Στρατηγικές Επεν
Προκήρυξη του
είναι μεγαλύτερος των
εκατομμυρίων
την ενίσχυση
δύσεις ταχείας αδει
συνέχεια στην 10
επιχειρησεων
Εμβληματικές περιβαλλοντικού αποΑυτά είναι
τα «χρυσα»
προνόμια
θεστώς «Επιχειρημα!! των ευρωβουΤο πρώτο δεκαήμερο
του Ιουνίου πρόκειται
σκληση για την υπολευτών
Μικρών και Μικρών
αναπτυξιακού νόμου
Σελίδα 9