Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
H ∂ ¶π∫∞πƒ√Δ∏Δ∞
CMYK

Êùä. 7852

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ α ς
ÅÊÄÏÔÇÓ / ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ËÅÌÁÓ - Ãñáöåßá: ÐëáóôÞñá 12, 43100 Êáñäßôóá

24

ÓÅËÉÄÅÓ

Τριτη 28 Μα ου 2019

Áρ. Öυλλου 3359 Åτοσ 16ï/ Τιμη 0,50

Ôçë.: 24410 40770 - Fax: 24410 76746 - E-mail: [email protected]

ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ Åõ ñù å êëï ãÝò 2019:
ÅÕÑÙÅÊËÏÃÙÍ
ÓÔÏ 89.5% ÔÙÍ ØÇÖÙÍ

Í.Ä.......................33.2%.........7 ÅÄÑÅÓ
ÓÕ.ÑÉÆ.Á. .............23.8% ........6 ÅÄÑÅÓ
ÊÉÍÁË ...................7.7% .........2 ÅÄÑÅÓ
Ê.Ê.Å. ...................5.4% ..........2 ÅÄÑÅÓ
×ÑÕÓÇ ÁÕÃÇ ........4.8% ..........2 ÅÄÑÅÓ
ÅËËÇÍ. ËÕÓÇ ......4.1% ..........1 ÅÄÑÁ
ÌÅÑÁ25 .................3% ..........1 ÅÄÑÁ

Èñßáìâïò ôçò ÍÄ
& éóôïñéêÞ äéáöïñÜ
9,5 ìïíÜäùí

AÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ ÄÇÌÙÍ -Ðñüùñåò åèíéêÝò åêëïãÝò ìåôÜ ôçí 2ç ÊõñéáêÞ ôùí
ÓÔÏ Í. ÊÁÑÄÉÔÓÁÓ
áõôïäéïéêçôéêþí åêëïãþí èá áíáêïéíþóåé ï Áë. Ôóßðñáò
ÄÇÌÏÓ ÊÁÑÄÉÔÓÁÓ
116 ôìÞìáôá áðü 117
99,15%
ÔóéÜêïς
12.449
40,88%
ÁëåîÜêïò
8.442
27,73%
Ðáðáëüò
5.544
18,21%
ÊñáíéÜò
2.420
7,95%
ÃêáâïãéÜííçò
925
3,04%
Ó÷ïñåôóáíßôçò
669
2,20%
ÄÇÌÏÓ ÓÏÖÁÄÙÍ
55 áðü 57
Ðáðáäüðïõëïò
6.730
ÓêÜñëïò
6.646
ÓôïõñíÜñáò
513
ÄÇÌÏÓ ÐÁËÁÌÁ

43 áðü 46
Óáêåëëáñßïõ
ÊáñáëÞò
ÐïëõãÝíçò

5.191
5.160
801

ÅðáíåêëïãÞ Áãïñáóôïý ãéá ôñßôç èçôåßá

K. Áãïñáóôüò: “Åõ÷áñéóôþ üëïõò ôïõò
Èåóóáëïýò ãéá ôç ìåãÜëç áãÜðç”
-ÄÞëùóç ÐåñéöåñåéÜñ÷ç Èåóóáëßáò
ãéá ôï åêëïãéêü áðïôÝëåóìá

96,49%
48,46%
47,85%
3,69%
93,48%
46,55%
46,27%
7,18%

ÄÇÌÏÓ ÌÏÕÆÁÊÉÏÕ
52 áðü 54
96,30%
ÓôÜèçò
4.472
39,38%
Íôïýñâá
3.832
33,74%
Äéáìáíôïðïýëïõ
1.471
12,95%
Êáñýäáò
1.078
9,49%
Ãéþôçò
504
4,44%
ÄÇÌÏÓ ËÉÌÍÇÓ ÐËÁÓÔÇÑÁ
22 áðü 22
100%
ÍÜíïò
2.398
47,80%
ÔóéáíôÞ
2.364
47,12%
255
5,08%
Åëåõèåñßïõ
ÄÇÌÏÓ ÁÑÃÉÈÅÁ
26 áðü 26
100%
Óôåñãßïõ
1.875
53,15 %
×áóéþôçò
1.303 36,93 %
Ôóéâüëáò
350
9,92 %

ÓÅË. 4

ÅõñùåêëïãÝò 2019:
Ïé íéêçôÝò, ïé ÷áìÝíïé
êáé ïé åêðëÞîåéò óôçí ÅÅ

ÓÅË. 12,13

Óôá 298 áðü ôá 322 ôìÞìáôá (92,55%)

Óôçí ÐåñéöåñåéáêÞ Åíüôçôá
Êáñäßôóáòï Ê. Áãïñáóôüò
êáôáãñÜöåé ðïóïóôü 57,93%

Óõíäõáóìüò
ØÞöïé
Ðïóïóôü
ÁÃÏÑÁÓÔÏÓ................40.092.............57,93%
ÔÓÉËÉÌÉÃÊÁÓ...............16.623.............24,02%
ÔÓÉÁÐËÅÓ.....................4.630................6,69%
ÊÏÕÑÅÔÁÓ....................3.704................5,35%
ÁÊÑÉÂÏÓ.......................1.305................1,89%
ÌÐÉËËÇ........................1.247................1,80%
ÍÔÏÕÑÏÓ......................1.085................1,57%
ÄÅËÇÌÇÔÑÏÓ.................522................0,75%

ÔóéÜêïò - ÁëåîÜêïò ïäçãïýíôáé
óôç 2ç ÊõñéáêÞ ôùí åêëïãþí
ãéá ôïí ÄÞìï Êáñäßôóáò
-13 ìïíÜäåò ç äéáöïñÜ ÔóéÜêïõ ìå ÁëåîÜêï
ôçí 1ç ÊõñéáêÞ ôùí åêëïãþí

ÓÅË. 24

ìå…íïý ãéá üëïõò

ÊôÞìá ×áëßëç
Ðïëõ÷þñïò åðéëïãþí äéáóêÝäáóçò

Öáãçôü-Ðïôü-ÊáöÝò
ÁÍÏÉ×ÔÁ ÊÁÈÅ ÇÌÅÑÁ

18ï ÷ëì. Êáñäßôóáò- Ìïõæáêßïõ
ôçë 24410 34134

ÓÅË. 5

Ï ÁíäñÝáò
Â. Óôåñãßïõ
íÝïò ÄÞìáñ÷ïò
ÁñãéèÝáò
ÓÅË. 5

Åðéóêåöèåßôå ôçí ÇëåêôñïíéêÞ åöçìåñßäá ìáò êáèçìåñéíÜ óôï: www.epikairotita.info



Τελευταία νέα από την εφημερίδα