Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Μνήμη
Ημερίδα για
Ιστορίες
Γενοκτονίας |χειρόγραφα
κάληης
Ελδο 15,
ansa 12,
Ελίδα
ETE 160 TMHasoe
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
aneAnivw 22, rpeßevd ITnh. 2462 097772 Fax 2462097773 Jemail: [email protected]
e-πλατφόρμα
για ταμεία: 10.000
αιτήσεις. 60.000
επισκέψεις
σε24 ώρες
ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
tuvorila 10.000 ατήσεις
μη μοθωτών για Unayun
στη νέα ρύθμιση οφε ών
προς τα ταμεία σε έως 120
δόσεις έχουν υηοβληθεί
inyo μετά τη συμηλήρωση
του naτου 24ώου λει.
τουργίας της nnatpovacnc
πλατφόρμας του ΕΟΚΑ και
&Amoeabolo taEorwe
Τηλ. 6972 885319
ouvao ouea με την rpotor nuoono inon των
πρώτων uno ψηφίων οο τον Γιώργο Δοταμάνη, θα
a και ενώ με τησερά μου να ανοονώου την unoψηφοότητά μου ω δημου«n ουιβουος με τον αναλλάζουμε Πορεία
neouo τΡΕ ENtsaon ou o noa ou t wowτοατφομα του ΕΟΚΑ το
unoupyEO Εργοσίας, Κοιν.νικής Ασφάησης και κοιναnou uova όταν για ηρωτη φορά anodoo va ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΕΝΕΡΓΑ στο κονά του τόηου μας και να
κατέηθω στις Αυτο οοπικές ε ογες με τον συνδυα.
Γιώργος Κασαπίδης
νικης Αλληλεγγύης.
opou atiouia éva
νέο Δήμο dno προτεραιότητα θα εΝΕ ο δημό nc. "Εναν
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕόΟΝΙΑΣ
Παράλληλα, στο διάστημα
αυτό έγναν 1.500 ρυθμίσεις
εργοδοτών, ενώ οι επισκέ.
ψεις στην ηλεκτρονική ηλατ
ΟΟρμα έφθασαν τις 60.000.
revvienKE στη Μεοοοοι Εροών από non rEnn aypoun OlκονέΙΕα. Εναι ητιΜούχος της Νομικης Donic του Αριστοτεπείου
poor, ΕονόσθηΚΕ apaa ως Δικηγόρος στη θεοοιοίκη και συ
Σύμφωνα με το unoupveio,
cEετάσ&ον. Από το 1999 μέυι και σήμερα gvai Kaenym poa Δευτενουν τη θετική ανταηΟφιση
των οοφααισμένων και τον
ιδ ίτερα ευνοϊκό xapadpa
της ρύθμισης
Εναι γνώστης της A miooac. Δετέ ΕΟΕ μέλος και node.
δρος διαφάρων Συληόνον. Είναι na πρεμένη με τον 0peona!δικό
epouvorsipyo Δρόοο και μητέρα τιών naduw. φοτηταν οTnl. 6973368535
e-mail: [email protected]
μερα.
Ιφιγένεια Αχ, Στεργιούλα
Παναγιώτα Τσαπατσάρη
unou ήφια Δημοτική Σύμβουλος
υποψήφια δημοτική σύμβουλος
τηλ: 6977907510
τηλ.6977922155
e-mail: stergulagmail.com
mpoups owovqumuv navonomiou Mlaoup νης και Μακεδονίας θεσσαλονίκης