Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομική Ι
Παρασκευή
Ka0ημέρινη οικονομικη ειδικη cenpepica Διακηρυ?cWV-Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
από το χωράφι
réitevaple,
για Πλεόνασμα και ΑΕΠ
Κομισιόν
χαμηλότερους ρυθ- που δείχνουν υστέμούς ανάπτυξης και ρηση σε σύγκριση με
σαφώς μικρότερο πλε. το 2018, είναι ενδειόνασμα στον προϋπο- κτικά για το σύνολο
λογισμό του 2019 και του έτους. Πάντως, για
2020, υπό το βάρος το 2020
των μέτρων Τσίπρα,
προέβλεψε ο ΟΟΣΑ,
το αφορολόγητο, ο κ
Τσακαλώτος" παρέ.
πεμψε στον προϋπολοΤο περιπετειώδες
και αρκετές φορές
«σκοτεινό» απόπλευράς τιμολόγησης ταξίδι των προϊόντων
σε σύγκριση με, τις
εκτιμήσεις της κυβέρνησης, όπως διατυπώ.
νονται στο Προγραμμα
γισμό του επόμενου
έτους και στη διαπραγ.
μάτευση με την ΚουΟ
σιόν τον Σεπτέμβριο,
ενώ δεν διευκρίνισε αν
το χωράφι στο Σταθερότητας.
ράφι φιλοδοξεί να
φωτίσει η Ευρωπαϊκή
υπουργός. Οικονομικών Ευκλείδης Τσακα.
υπάρχει δημοσιονομι.
κός χώρος για επαναωστόσο,
νομική στρατηγική θα
υπονομεύσουν τα
οφέλη της δημοσιονοεξαιτίας των ληξιπρό.
θεσμων οφειλ
καθώς και των πέσεων
φορά του ΕΚΑΣ και
δώρου Χριστουγένεπικαλέσθηκε χθες, σε
συνέντευξή του στον
Alpha, για άλλη μία
φορά τα υπερπλεονά.
σματα των προηγούμε.
Βρυξέλλες δημοσιοποίησαν πρόταση κοινοτικού κανονισμού,
οποια προβλέπει ότι
συνέχεια στην 11
«Η διαφύλαξη της δη.
μοσιονομικής αξιοπιαπαιτεί, τη
συνέχιση τηςεπίτευ.
ξης των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών
στόχων», προειδοποί.
ησε, την ίδια ώρα, ο
ΟΟΣΑ, στο
Ο οργανισμός σημεί.
ωσε ότι τα μέτρα που
ανακοινώθηκαν θα
συρρικνώσουν τα φορολογικά έσοδα, κυρίως
μείωσης των συντελε.
στών ΦΠΑ, και θα αυήσουν τις δαπάνες,
ρίως από τις δικαστι.
Κατόπν,όλων αυτών, η
πρόβλεψη του οργανι.
σμού είναι ότι τοπλεό.
νασμα
υποστηρίξει ότι "εμείς
είχαμε δίκιο». «Δεν περιμέναμε να μας πουν
μπράβο κάποιοι στο
Ευρωπαϊκό Λαϊκό
Κόμμα», είπε για τις
Να επανέλθει
ooananπροϋπολογισμού,, σε
εθνικολογιστική βάση
το οποίο ήταν 1,1%
παροχές λλο μότι τα
φάλαι έκθεσης λλάδα
συντάξε εξαιτίας των
του ΑΕΠτο 2018 του
ασφ λιστ α
τησε, εξάλλου, ότι τα
στοιχεία για την πορεία του προϋπολογι.
σμού του α' τριμήνου,
της έκθε
χθές.«Οι αποκλίσεις
από την τρέχουσα με.
σοπρόθεσμη δημοσιοσυντάξεων. Επίσης,
επισημαίνει ότι υπάρχουν κίνδυνοι στη δια.
χείριση των δαπανών
μειωθ
ΑΕΠ το 2019 και θα αυξηθεί ελαφρώς στο
Κόλπα με
Η διεκδίκηση εmvaΠεριουσίας, είναι μία
επιμελητήρια πλαίσιο 1-1 las βαφτιζεται ο Kades
επιμελητηριακή κοιγευμα
μετάβαση του κλάδου
Σελίδα 9