Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Πέμπτη
Οικονομική |
Ka0ημέρινη οικονομικη ειδικη cenpepica Διακηρυ?cWV-Δημοπρασιυν
Αριθ. Φύλ. : 6766
Τιμή: 1.00€
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τι ισχύει για
αγροτικές
επχειρήσε1s
από ανήλικ0us
Πριν από μερικά χρό.
νια η κληρονομιά ει.
δικά ενός ακινήτου
ήταν όνειρο ζωής για
τους κληρονόμους,
Σήμερα έχει μετατραΜε τον τίτλο «Πολύ πεί σε εφιάλτη. Χιλιά.
Μικρές, και Μικρές! δες . ανυποψίαστοι
Φορολογούμενοι,
ακόμα,και ανήλικα παιόριο διά, γίνονται, από τη
προϋπολογισμού ανά μια στιγμή στην άλλη,
επένδυση, προκηρύσ. ομηροι της Εφορίας
και των τραπεζών
Εμφανίζονται να
οφείλουν φόρους κ
δάνεια που ειχε αφή
σει απλήρωτα ο θανών
σε Εφορία, ασφαλι.
στικά ταμεία και τpaόχι μόνο
αυτό, αλλά απειλούν.
ται και με κατάσχεση
των δικών τους τραπεζικών καταθέσεων και
ακινήτων. Τα χρέη δεν
σβήνονται, αλλά κλη.
ρονομούνται από τους
είχε αφήσει διαθήκη
με αποτέλεσμα να χά
νουν την τετράμηνη
προθεσμία για να am.
ποιηθούν την κληρονομιά, ή έχουν ανήλικα
m1διάγια τα orola δεν
είχαν πληροφορηθεί
ότι μέσα στην τετράμηνη προθεσμία πρέ
πει να αποοιηθούν και
αυτά την κληρονομιά
με άδεια από το δικοΕπιχειρήσεις» και
σεται εντός του πρώτου 10ήμερου του
Ιουνίου το νέο καθεστώς του Αναπτυξια
κού Νόμου σύμφωνα
με το προσχέδιο της
συνέχεια στην 11
Στο θέμα των ανηλί.
ν υπάρχει η εσφαλμένη πληροφόρηση ότι
τα ανήλικα τέκνα δεν
Χρειάζεται να αποτοηθούν ή ότι μπορούν
να αποποιηθούν μέσα
στο πρώτο έτος της
ενηλικίασής τους, δηλαδή όταν γίνουν 18
ετών και μέχρι να συμπληρώσουν το 19ο
έτος της ηλικίας τους.
Αυτό είναι λάθος,
υπογραμμίζουν νομικαί για ναπροσθέσουν
ότι μεταξύ του 18ου
και του 19ου έτους της
ηλικίας τους τα παιδιά
έχουν το δικαίωμα να
αποδεχθούν την κλη
ρονομιά με το ευ
τημα της απογραφ
Σύμφωνα με τη νομο,
θεσία για την εξ αδια.
θέτου(χωρίς διαθήκη)
κληρονομική διαδοχή,
καθιερώνονται έξι τόξεις οι οποίες αποτε.
λούνται από συγγενείς
του αποβιώσαντος που
κληρονομούν κατά
σειρά προτεραιότητας,
Αυτό σημαίνει ότι εάν
δεν βρεθεί κληρονομος από την πρώτη
τάξη θα κληρονομή
σουν οι κληρονόμοι
ούτε από τη δεύτερη
τάξη, θα κληρονομή.
σουν οι κληρονόμοι
από την τρίτη τάξη
Στα 25 δισ. ε
το ανεκτέλεστο
κ.ο.κ
Στην πρώτη τάξη ανή.
υποδομών
στην Ελλάδα
κληρονομουμένου
(τέκνα και εγγόνια) και
η σύζυγός του. Αν δε
Πολλοί αγνοούν ότι ο
συγγενής
ανέρχεται δισα νευρώ 1 για αναγνώριση
στην ν Ελλα υπόλο πο Χρόνου ασφάλισns
φωνα με την ετήσια
μελέτητη δομές-Χρη- Ι
ματοδοτώντέρ με λέτο!
τουρ ιστικ(μεταφο
για στρατιωτικ°us
και Πολιτικ°us
υπαλλήλουs
μέλλον». Η μελέτη
ενέργεια, αναβάθμιση
Σελίδα 9