Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική | ΤΕη
Ka0ημέρινη οικονομικη ειδικη cenpepica Διακηρυ?cWV-Δημοπρασιυν
Αριθ. ΦύΑ: 6765
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Το προφίλ
του υπερΣήμερα αναμένεται όμως οδηγεί στην με
va ανοίξει η εφαρμογή ωση του τελικού
για την υποβολή της ποσού της σύνταξης
αίτησης στην ρύθμιση Για τους οφειλέτες
οφειλών σε 120 δόσεις του πρώην ΟΓΑ δεν Yiπρος τα ασφαλιστικά νεται επανυπολογι.
ταμεία ενώ σύμφωνα σμός Πάρα μόνο
με πληροφορίες, είναι κούρεμα 100% των
βεί το ίδιο και με την
εφαρμογή για την ρύθ.
μιση προς την εφορία.
Για Τις οφειλές στα
Στην συνέχεια, θα
ενημερώνονται σχετικά με το τελικό ποσό
και τον αριθμό των δοσεων και θα πρέπει να
επλέξουν αν, συμφωνουν και απο εχονται
την ρύθμιση
υ υπαρχει , aou.
Η Ένωση Εργαζομένων καταναλωτών
Ελλάδας της ΓΣΕΕ,
σιο της απολογιστικής της. δράΊ Ταμεία
Για τηνρύθμιση προς
τα ασφαλιστικα ταμεια
οφείλετες θα εισέρ.
τρο ΕίσπραξηςΑσφαλστικών Οφειλών
Για τους οφειλέτες ρύθμισης καταβάλλε
εργοδότες και οφειλές
αχρεωστήτως κα. εργάσμη ημέρα του
του ΚΕΑΟ
λειτουργίας της,
πραγματοποίησε μεται έως την τελευταία
δα του ΕΦΚΑ ναμία πιστοποίησης
(efka.gov.gr.). Χρησιμο- στην , ηλεκτρονικη ταβληθείσες παροχές μήνα υπαγωγής στη
Υπερχρέωση ς Φυσι
νέχεια στην 111 ποιώντας τον ΑΜΚΑ πλατφόρμα, η αίτηση υποβάλλεται απευ- ρυθ
και τον ΑΦΜ τους ή με υποβάλλεται στις αρ. θείας αίτηση για την Οι επόμενες δόσεις
τους κωδικούς Taxis- μόδιες υπηρεσίες του υπαγωγή στη ρύθμιση καταβάλλονται έως
Κτηματολόγιο: net
μέσω της ηλεκτρονι. την τελευταία εργάπλατφόρμας του σΨη ημέρα κάθε
επόμενου μήνα από το
Σε προαιρετική βάση Μετά την ολοκλήοι οφειλέτες θα μπο- ρωση του αυτού του κ
ρούν να αξιοηησουν σταδίου, ο οφειλέτης Αρμόδια όργανα για μήνα υπαγωγής στη
την πρόβλεψη
"κούρεμα" της βασικής
Περιθώριο για
θα λάβει αριθμό πρωγια
την έκδοση της απόρύθμιση.
Οι ενδιαφερόμενοι
tis διορθο σε1s
τοκο να
διαβιβάσει
ρύθμιση είναι ο προμουραίτησηέως τις30
των προσαυξήσεων
κατά 85%, η οποία
αίτημα για υπαγωγή
στη ρύθμιση στο Κένιστάμενοι των περιφερειακών υπηρεσιών
λουν αίτηση έως τις 30
Έναν μήνα περιθώ.
2019- έχουν οι ιδιοΔήμο Αθηναίων προκειμένου να ελέγξουν
και να διορθώσουν
ν περίπτωση που
13ου και
αποτελέσματα της
επεξεργασίας των δηλώσεων που έγιναν
14ου μισθού
στο Κτηματολόγιο το
Πρόκειται Υια το στά
Σελίδα 9