Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη
Ka0ημέρινη οικονομικη ειδικη cenpepica Διακηρυ?cWV-Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ameer,
και επαου ο
Τα «κλειδιά» για τη ρύθμιση
των 120 δόσεων στον ΕΦΚΑ
πληρωμών
για συντάξε!S
εβδομάδα
ητέρα των μαχών λίδα του ΕΦΚΑ
θεωρούν στο υπουρ. (www.efka.gov.gr),00U
ο Εργασίας , την θα υπάρχουν τρεις καμεση ενεργοποίηση τηγορίες ενδιαφερό
της ηλεκτρονικής μ ε ν
πλατφόρμας που «Ασφαλισμένοι», «Ερ.
ανοίγει» τη ρύθμιση γοδότες»,«Ευνταξιού.
των 120 δόσεων. Ο χοι»
χρόνος πέζει όχι μόνο οι εργοδότες με
ιατί η διορία που οφειλές προς το ΙΚΑ
ουν οι 1,4 εκατ. και το ΕΤΕΑΕΠ, αλλά
Μπαράζ πληρωμών οφειλέτες λήγει στις και όσοι έχουν οφει
θα πραγματοποιηθεί 30 Σεπτεμβρίου, αλλά λές από αχρεωστήτως
αυτή την εβδομάδα και γιατί τα έσοδα του καταβληθείσες παροΗ αρχή έγινε την ΕΟΚΑ και του ΚΕΑΟ χές θα μπορούν να ειαπό τη Δευτέρα (20/5)|(Κέντρο Είσπραξης σέρχονται κατευθείαν σμένοι θα ενημερώ πλατφόρμα του ΚΕΑΟ.
λή της Ασφαλιστικ
Οφει.
στην πλατφόρμα του
νονται για το σύνολο
Εκεί ο οφειλέτης θα
3ης σύνταξης ..σειλών) παρουσιάζουν, KEAO. Στην,πλατ. της οφειλής τους, στοποιείται και τη συσους δεν την έλα. σύμφωνα με πληροφο- φόρμα του ΕΟΚΑ θα καθώς και για το νέο νέχεια θα επλέγειτον
βαν την Παρασκευή, le
Μέσα στην εβδο- κάμψη. Δεν αποκλεί: όλοι οι μη μισθωτοί, νυπλογι
μάδα αναμένεται να εται η πλατφόρμα να στην Περίπτωση που Εφόσον, επλέξουν ιδιαίτερη προσοχή
συνέχεια στην 11 ενεργοποιηθεί η. έχουν οφειλές για το τον επανυπολογισμό, η απαιτείται στη διατήσημαντική
πρέπει να εισέλθουν
ποσό, με ή χωρίς επα.
αριθμό. Των δόσεων
μερα, καθώς όλες οι διάστημα 2002-2016 νέα οφειλή τους θα ρηση της ρύθμισης
τεχνικές λεπτομέρειες και επιθυμούν να τις βεβαιώνεται στο καθώς, σε διαφορετική
είναι έτοιμες, και τις επανυπολογίσουν. Οι ΚΕΑ. Για τους επστη. περίπτωση, το ΚΕΑ,
παρουσιάζει σήμερα η
Μειώθηκαν
οφειλές υτές θ τόσο
κατά 35
μονες καθυστέρησει
καθώς απαιτείται ενη.
μέρωση των στοι.
χείων.
Για όλους, η διαδικασία θα συνεχίζεται
στην ηλεκτρονική
πτώση εσό
εκατ. ευρώ τους τε
λευταίους μήνες, θα
Απαραίτητοι
ρούνται οι ΑΜΚΑ και
ΑΦΜ και οι κωδικοί
taxisnet. Η είσοδος
στην πλατφόρμα θα γί.
νεται από την ιστοσε.
μετά τον επανυΠΟλογι.
σμό και το «κούρεμα»
των προσαυξήσεων
όσο,και μόνο μετά το
«κούρεμα» των προσαυξήσεων. Οι ασφαλι,
εγγεγραμμένοι
άνεργοι σε
αναγκαστικών μέτρων
συνέχεια στην 10
τον Μάρτιο
Δεύτερη
ευκαιρία
σε τραπεζοϋπαλ.
λήλ0us για
δουλειά εκτόs
58.807 οι εγγεΥραμμέ
νοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ τον
Απρίλιο του τρέχοντος ετους σε σχεση
με τον προηγουμε
Μάρτιο, ενώ αυξήθη.
καν κατά 32.064 σ
σχέση με τον Απρίλι
τραπεζών
Σελίδα 9