Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
τ. Ιιαννακισης: 110001 35 εκατ. ευρω για την επιχειρηματικοτητα των Ρομα
>>> T
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Illa
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων-Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Emailolkonomiki1999 gmail.com ΕΤΟΣ2
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ; Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΦ. 5478 Τρίτη 21.05.2019
. Τμήη p.0,50 E
απα 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778
ονοιας
Τηλ:210-3304587 FAX :210-3304605
Ικανοποίηση των
λητηρ
Δραγασάκης:
>>> Tel.
επιμε
Ελλευ m οχεδιασμού και
αδράνεια από την χυβέονηση
Είμαστε υπέρ του υπο(τηουτικού
την ρύθ
Επιχειρηματικών
mpceans nowomTog για την
αποδοχή coto τον
πάτασης της Κεντρικής 'Em»
για τα Επιχειρηματιοί Πάρ α
TQ6oprto N. 46102019
τη νομοθετική Ούθμιση που
exadoga από υτα το τοπο
της αμμετοχής των ΟΤΑ σε
φορεις υλοποίησης Επιχει&
ηματκών 11donor,
ανάρντας χάθε σύΥΧυση και
νομική ασάφεια που
δημιουργηθεί με τον Ν
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
3852/2010 ΟΤΑ μπορούν τον
Την Παρασκευή η πληρωμή
Υποβολή Δηλώσεων
στο Κτηματολόγιο
ατοο οι ΟΤΑ μπορούν να
Η eteu η αυτή θα διευκολύνει
σημαντιχα συνεργασίες για
την ανάληψη πραποβουλιάν
Αλληλεγγύης
Ildenr ή την μετατροπή | Από την αναπληρώταυα υπο- ποσό είναι ίσο με ή υποuov6 Εργασίας, Κοινωνικής βαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα.
Επιχειρηματικά Πάσχα
emx- | Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου χόρτατου δικουοίχου μπορεί
ιχημένης ouveera σίας μετα£6 cevcuxovofove αι ότι την Παρ. να χρησιμοποιηθεί χωρις
OTA, Επιμελητη°ον χαι οσκευή 24 Μαϊου 2019 θα κανένα TEQICQquo για οποιαπε
ανάπτυξης Επιχειοημοτιχάν
τονδικαίο ων του πανελλ coνομένων των ηλε cool 40 V
Με την τροπολογία που ψηφίστηκε, δεν
δόθηκε γενική παράταση, διευκρινίζει ο
ΑΜήΛΕγυης τον οπο ον οι οιουχαιουχοι to KEA tag -αρμόδιος υπου γός. Οι παρατάσεις θα αφορστην Τράπεζα με την οποία ούν συγκεκριμένες περιοχές και θα δοθούν
Ευσόδημα
OIL του ΕΒΕΑ Κονσταντνος
Afr λο επανήλθε στο θέμα
e τήσεις
εγκ υθηΌαν έως τς 20λούνται να απευθύνονται
από μέρους της
xupeem0ης μιας coco m προ | 30 Απριλίου 2019
τασης της ΚΕΕ για μη
ηση της διάταξης νομου πον ! Το ποσό τον 52.281.443,84
συνεργάζονται και μόνο σε
αυτήν
με Υπουργικές Αποφάσεις
θεματα
Διευκρινίσεις για τη κενή 17 Μαϊου σε σχετική
δυνατότητα παροχής παρ- επίκαι€η ερώτηση που
τάσεων των δηλώσεων κατατέθηκε στη Βουλή
Υπενθυμίζεται όηηηλεκπρο- στο Κτηματολόγιο έδωσε από τον βουλευτή της
Ηπληρομή του ΚΕΑ θα προη- νυκή πλατρόομα του ΚΕΑ ο υφυπουργός Περιβάλ- Ν.Δ. κο Αθανάσιο
Πάου, με ποοίπολογισμό 5 | 255.603
κατ' ευρα να αδειοδοτούνται
δναιούχους
λογαριασμό τους ή την potχαι
αφορά περισσότερα από ληρωμένη κάρτα αγορών
475.000 άτομα
ταχύτατα og, Erpmyoes
στην προώθηση πρτασ cov
για την ατλατοηση της
βάλλονακής νομοθεσίας με ματοποιηθεί με πίστοση εξ
mo τό την επίστευση του χο6-1 ημισείας στον λο.uuaouoncu
ου αδειοδότησης των Επιχε στην ποπληρωμένη χάρτα
onu orooi. Idencov κατά ένα cryo υν, σας πεο πτοσεις που
παραμένει ανοιχοί, ώστε οι
ενδοοΡερόμενοι να την επο.
κέττονται
λον το Γιωργο Δημαρά Μ τούρα.
και να υποβάλλουν απαντάντας την Παρασας ο4τησεις τους ανά πάσα
συνολικό καταβαλλόμενο στιγμή.
Created by Universal Document Converter