Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Διαδρομές
Πολιτισμού
Εορτη
Αγίου
Αχιλλίου
Ο "Μπαρμπα.
Δήμαρχος"
κατέφτασε
του τοου
Eensa 23,
ΧΡΟΝΙΚΑ
napaoEun 17.5.2019
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΛΟΝΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
aAeAriwav 22, rpeßevo Tnh. 2462 087772, Fax 2462087773 email: chroniaatenetgr
Tpfon οι αιτήσεις για το
ειδικό εκηαιδευτικό
πρωτοβάθμια κα δευτεροβάθμια εκ.
puEn του ΑΣΕ
DEK 14/254.2019
ΑΝΟ Avea o nu 34 Aann ta του
ΑΝΑΤΡΟΠΗ
αλλάζουμε πορεία
anoche συκά μέσω του διαδικτυακού
Γιώργος Κασαπίδης
Θεόδωρος Καρυπίδης I com oua triewane townfin
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΛΕ ΦΕΡΕΙ ΑΡΧΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ MAKE6(ΝΙΑΣ
ΥΠουΗΦΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ooooooia apaZa0UC 21 Μαίου 2019
ΒΙΟΓΡΑΟΚΟ ΣΗΜΕ ΟΜΑ ΔΡΟΣΟΥ-00
Ε ΣΤΕΡΠ ΑΝΗΣ
9, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 14:00.
κογένεια. Είναι ητυοοοος της Νομικης ΣΧΟης του Αριστοτεπείου
δοοο omtid με τα onoa aoee
trtec nou
pooc, EnoenKE p0κά ως Δικηγόρος στη θε00ao in και στη OU.
Δευτε- xictouc
δρος διαφόρων Συ nnovov. Eva na τρεμένη με τον ΟΟΟΠαιδικό
Capoupyo rsano Δρόοο και μητέρα τριών παιδιών, φοτητών or
Σύμβουλος Δήμου roepevaN
Tn. 6973368535
e-mail: [email protected]
και epnoeuudtu , nou oa ovoomdei στην
το ΕΝδα του YnOUOEiou
μερα.
Ιφιγένεια Αχ, Στεργιούλα
Παναγιώτα Τσαπατσάρη
υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος
Δήμου Γρεβενών
υποψήφια δημοτική σύμβουλος
6977 907510
τηλ.6977922155
e-mail: stergiulagmail.com