Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική | KKa0ημέρινη οικονομικη ειδικη cenpepica Διακηρυ?cWV-Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
κίτρινη κάρτα από το Eurogroup
νια το πακέτο μέτρων Τσίπρα
ο ΕΝΦΙΑ
για 750.000 | Σοβαρές ανησταίες aglanouEx εωπανει
από νομ Ευρωθερ
εκφράστ Eurogroup για
ιδιοκτήτε
λήξη του Eurogroup για
Μηχανισμό Σταθερό.
τητας (ΕΜΕ) καταλήγει
ότι «θα υπάρξει σημαν.
τική απόκλιση από τον
συμφωνημένο στόχο
του πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του
ΑΕΠ και ακόμη μεγαλύτερη για την επό.
μενη χρονιά», όπως
είτε χαρακτηριστικά
Η συζήτηση για την
Ελλάδα στη διάρκεια
του Eurogroup ήταν
σύντομη, με αντιδρά.
σεις να εκφράζει βα.
τις άμεσες εΠπτώσεις
που θα έχουν οι εξαγ.
γελίες των μέτρων από
τον Ελληνα πρωθυπουργό στην ελληνική
«Ανησυχούμε για την
αύξηση των ελληνικών
spreads», είπε χαρα.
κτηριστικά ο επικεφα,
λής του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερό.
τητας Κλ. Ρέγκλινγκ
σμών όσον αφορά τις
επιπτώσεις των εξαγ.
γελιών του Αλ. Τσίπρα
στους συμφωνη μένους δημοσιονομι
στόχους. Η χρονι
συγκυρία θα επιτρέψει
να γίνει και περισσότερη συζήτηση, αλλά
και να εκφραστούν και
reρισσότερες ενστά.
σεις, καθώς οι ευρωε.
κλογές θα έχουν
του ελληνικού ζητήματος.
Προσεκτικός στις δηλώσεις του ήταν και ο
υπουργός Οικονομιουν το 50% του
! καθώς
ανέφερε
μετά τις εξαγγελίες
εχουν
καμία έκπτωση στον
του Αλ. Τσίπρα τα ελκινητων,ου-Ιληνικά ομόλογα έχουν
τικα. εκτος ελα-Ι ήδη ανέβει κατά 50 μος βάσης. Με αυτό
τον τρόπο θέλησε να
τονίσει ότι οι αγορές
αντιδρούν αρνητικά
στις τελευταίες, κινή.
σεις της ελληνικής κυ.
βέρνησης. Ο κ.
Ρέγκλινγκ ανέφερε ότι
Ρέγκλινγκ,
ενώ οι υπουργοί των
κρατών-μελών της Ευρωζώνης απέφυγαν να
πάρουν θέση Το θέμα
όμως αναμένεται να
συζητηθεί αναλυτικά
στο επόμενο Eurogroup
του Ιουνίου, αφού
πρώτα έχει δει το φως
της δημοσιότητας
Ολαφ Σολτς, ο οποί
δήλωσε πριν από την
έναρξη του Ευ
ότι η Ελλάδα είναι μια
ιστορία, επιτυχίας»,
γιατί κατάφερε να επστρέψει στις αγορέ
ωστόσο τόνισε ότι
πει να είναι και ο«προ
2019 μενει ημεσαια
χεια στην 11
CUtae)
αιτησεων
στην Ε.Ε.
στη διάθεση του έχει
μέτρων ξ ολό σητων
η ελληνικώτέρεση
τρίτη μεταμνημμών
υπάρχουνε τα τελικά
και η ανάλυση το αλλά
umou ργοί Οικονομικών
από δήμ0us
για δωρ ν
φοβούμεν ανοιχτάολη
να παραμείνει. Σημε
ωσε τι λες ο χώρες
πρέπει συνέχεια
το 10
θα φέρει η ε αναφορά
REF «Δυνατό» σημείο
IFI | του λιανεμπορίου
Χρηματοδότηση
οι υπάλληλοι
Ο δήμοι της χώρας
για τη δημιουργία
ΗΧρηματοδότηση2| σουπερμάρκετ
ασυρματων ευρυςωνικών υποδομών (wi-fi).
Σελίδα 9