Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27293
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 T1
www.dimoprasion.gr
ΜεναΑυτερη μειωση στον
ΕΝΦΙΑ 2019
13ης σύνταξης
ανοιγμα της πλατφορμας για ε
ριθμός των φορολονταξη στη ρώθμιση οφειλών προς τα α
σφαλιστικά ταμεία, στη θέσπιση της νέ
ας 13ης σύνταξης, στις θετικές αλλαγές
στις συντάξεις χη!είας και στην επιδοτηση των ασφαλιστικών εισφο!ών των
νέων εQγαζομένων, αναφέQθηκε η υπονογός EQγασίας, Εφη Αχτσιόγλου, στη συ
τευξη που πα!αχώQησε στο Qαδιοφω
νικό σταθμό «Στο Κόκκινο 105,5». Πα
ράλληλα, σχολίασε και τις δηλώσεις του
προέδρου της ΝΔ για επταήμ !η ε!γασ
θα λάβουν τη
μείωση, γιατί
για τη χορήγηση τη
ΕΝΦΙΑ 2019
Στην τροπο
αμερικανικο!
ταν η συνολική αξί
α της ως άνω ακίνητης περιουσία
«χορτες» στην χορηγούμενη εκπτωση
«κοηοσσοι»
εγαλύτε!η μείωση στον ΕΝΦΙΑ
το ποσο των
διορισμό της αξίας της ακίνητης περιουσίας προκειμένου να προκύψει το ύ ρος των
εκπτώσεων δεν θα λαμβάνεται υπόψη η
αξία των αγροτεμαχίων. Ετσι, την έκπτω
ση 30%-πάντα με το «ταβάνι» των 100
ευρώ-θα κερδίσουν περισσότεροι φορολο(60.000) ευού και η μείωση του προηγού
μενου εδαφίου δεν υπερβαίνει τα εκατό
100) ευρώ, εφαρμόζεται η μείωση κατά
του 2019 προβλέπει τροπολογία που κα.
τατέθηκε στη Βουλή, με την οποία ωστόσο δεν παQαβιάζεται το ανώτατο όριο
της μείωσης των 100 ευρώ που προβλέπει
και της
)ταν η συνολι
χή αξία της ως άνω ακίνητης περιουσίας
υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ και
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
κπροσωποι αμέρικανιχων στου
ι τα 60.000 ευρώ δ
γιας αναφέρεται ότι: αφενός προβλέπε
ται ότι όταν η μείωση του 30% είναι μιχρότερη ή ίση τον 100 ευρο, τότε αυτή
λαμβάνεται ολόχληρη χαι, αφετέρο
το τελικο ποσό της μειωσης πέ0001 et
στο ποσό των 100 ευQO. μειωμένο χατά ε
πτά δέκατα (0,7) του ευρώ
καιούνται ολόκληρη την προβλεπόμενη
μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30%, εφόσον αυτή είναι ίση ή χαμηλότερη με 100 ευρώ.
Πάνω από τα 60.000 ευρώ νόμος βάζει
πως το Netflix, η Amazon, η Disney και η
Universal, είχαν την ευκαιρία να εκτιμή
σουν τα συγ2e1τικά πλεονεκτήματα της
Ελλάδας και να ενημε!ωθούν για τις
διευχΟΑννσεις που παQεχει τ
πλαίσιο στη χώρα μας για τον κινηματο
ο σκο01σι: «οι εΜηνικες αρχες εχουν την
γράφο και την οπτιχοακουστιχη παραγω
αΠΟΔυτη εν ννη των αποφασεων τους»
Με πρωτοβουλία του υπουργείου Ψη
κοινωνιών και Ενημέρωσης
α μετ!α της ελληνικής κυβέρνησης
πρέπει να βασίζεται τόσο στο «δημοσιονοπισήμανε, δε, πως είναι σημαντικό να λη
μικό αντίκτυπο» των μέτρων όσο χαι στο
«κοινωνικό» αλλά και στην ανάπτυξη. Ε.
θα αξιολογηθούν στη βάση του δημοσιοΣυνωστισμος των
συμβάλλουν τα μέτρα στην TEAM
νομικού αλλά και του κοινωνικού
κτυπου, σημείωσε ο επίτροπος Οικονομι
Μοσκοβισί, προ
«Βροχη» Προστιμων σε Πεντε τραΠεζες
σεQχομενος στο Eurogroup της lle
Υια καρτέλ αγορας συναλλαγματος
ευρωπαικων
Είμαστε στη διαδικασία αξιολόγησης
Οι ευοωπαϊκές αΟΧές κατά του μονοπωλίου επέβαλαν σήμερα (σ.σ. Πέμπτη) πρόπλαίσιο της διαδικασίας ενισχυμένης εποπτείας, η οποία θα παρουσιαστεί
στιμα στις Barclays, Citigroup, JPMorgan, MUFG και Royal Bank of Scotland, συνολι
κού ύψους 1,07 δισ. ευρώ, για χει!αγώγηση της αγοράς συναλλάγματος
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναχοίνωσε ότι οι τράπεζες σχημάτισαν δυο xaQτέλ για να
χειραγωγήσουν την αγορά συναλλάγματος σε 11 νομίσματα, μεταξύ των οποίων το αμερι
κανικό δολαιο, το ευ ωκαι η στερλ να
Αυτές οι αποφάσεις για καρτέλ στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Κομισιόν δεν
θα ανεχθει συνωμοτική συμπεριφορα σε κανένα κλαδο των χρηματοπιστωτικων αγορων
ανέφερε σε ανακοινωση η Ευρωπαία Επιτροπος Ανταγωνισμου, Μαργκρέτε Βεστάγκερ
Σύμφωνα με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές, οι περισσότεροι από τ
ζονταν μεταξύ τους σε προσωπικό επίπεδο και είχαν δημιουργήσει διαδικτυακούς χώρους
συζητήσεων (chatroom) με ονόματα όπως «Essex Express n the Jimmy» διότι
νδυτές συνωστίσθηκαν σήμε
είωσε ο
Qα (σ.σ. Πέμπτη) ξανά στην αγορά KQuικών ομολόγων της EuQώπης, που θεω
ρούνται ασφαλή καταφύγια αναστατω
μένοι από τις εντάσεις στις εμπο!ικές
σχέσεις ΗΠΑ-Κ νας, τις ανησυχίες για
μια επιβ!άδυνση της παγκόσμιας ανά
πτυξης και τους φόβους ότι η Ιταλία
μπορεί να πα!αβιάσ
Γάλλο
ιτροπος και υπογραμμισε: «Απο
τη στιγμή που η Ελλάδα δεν είναι πια σε
πρόγραμμα. οι ελληνικές αρχές έχουν την
απόλυτη ευθύνη των αποφάσεών τους
Πρεπει να λαβουμε υπου η τον αντιχτυπο
των μέτρων στα πλεονάσματα Ειναι προς
το συμφέρον όλων να συνεχίσουμε το διά
λογο και αυτό
James» ζούσαν στο Εσεξ χαι μετακινούνταν χα-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα