Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική Παρασκευή
Ka0ημέρινη οικονομικη ειδικη cenpepica Διακηρυ?cWV-Δημοπρασιυν
Αριθ. Φύλ. : 6761
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Ατολμη η διεύρυνση
μέσο όρο για
του ακατασχέτου
.έργεια
Περίπου 1,2 εκατομ. μήνες το υπουργείο
μύρια φορολογούμε. Οικονομικών με την
νοι βρίσκονται σε ΑΑΔΕ, αλλά «σκόντα.
καθεστώς κατασχέ- φτε» στις τεχνικές δυσεων λόγω οφειλών σκολίες, λόγω, της
στην εφορία, ενώ ενεργούς εμπλοκής
άλλο,650 χιλιάδες κιν- των τραπεζών. Αυτές
Η σύγκριση με Ευ- δυνεύουν ανά πάσα οι τεχνικές δυσκολίες
Τ ώρα και στημή. Αυτου θα δοκιμαστούν, άλλαπλημα στην ανταγυ-1 είναι επί της ουσίας στε, στην πράξη, όταν
νιστικότητα-T1 ητε όσοι «φωτογραφίζον- εκδοθεί η αναγκαία
η ελληνική βιομηχα- ται» από την τροπολο- εφαρμοστική Από.
ακατάοχετούξηση του
φασμι μέσα σε περίου
Τα επίμονα εμπόδια ακατάσχετου και σε ένα μήνα.
στην ολοκλήρωση καμία περιπτωση δεν Εξαιρούνται όσοι ρις. Εξαιρούνται όσοι ενοίκια, ασφαλιστικές
της ενιαίας αγοράς προκειται για αλλαγη εχουν υπαχθει στις έχουν υπαχθεί στις εισφορές, προμηθευκαι η απουσία συντο- του αχύοντος μνημο ρυθμίσεις Εξωδικαστ ρυθμίσεις του Εξ οδι- τές, μισθούς).
νισμού εθνικών ηλι- Ινιακού ορίου των 1.250 κού
τικών δυσχεραίνεται ευρώ.
συνέχεια στην 11 | Οτίτλος της σχετικής κανόνας για να μορε- Πτωχευτικού και του μικρά χρέη
Ta επίμονα εμπόδια
αστικού και στις διευκολύνσεις
Κανένα όφελος για
Ποιος είναι ο βασικός
σει κάποιος να αποδ
σμεύει
μου κα- Ποια είναι η δεύτερη
παρατήρηση. επισή.
για τις. 120 δόσεις, μέρος του κατασχε. Σύμφωνα με την μανση: Από τους συ
είναι κάτι παραπάνω θέντος λογαριασμού ΕΣΕΕ, επιβάλλεται η τελεστές 3 ως 4,5, που
που ενσωματώθηκε στο νόμο
Πά s επηρέασε
η Προεκλογική
από σαφής: «Προοδευτική αποδέσμευση κα.
τασχεθέντος
του; Να είναι ή να μπει
σε ρύθμιση και να πληθέσπιση ενός ακατάπροβλέπει η
σχετική
σχετου τροφοδότη λο
γαριασμού, μέχρι του
ησού Που θα καλύπτει
ολοσχερώς τιςΤάγιες
τροπολογία,είναι rpo
φανές ότι δεν θα
έχουν το παραμικρό
όφελος όσοι εξυπρε.
Ποιο είναι το πρόΠρόκειται γ α τηνη -βλημα, όπωςεπισημάν
προαναγγείλει εδώ και
παράγοντες της αγο,
της κάθε επχείρησης
571 χιλιάδεs
εργαζόμενοι
Ελαφρά επιδείνωση
παρουσίασε το οικονομικό κλίμα συνολικά
Απρίλιο, αν και η
έχουν μισθό
τον Ardenaevuml
καταναλωτικητηςε
κάτω από
στοσύνη βελτιώθηκε
σε μία ένδειξη
δρασης της προεκλο.
500 ευρώ
°Δείκτης Οικονομικού κλίματος του
Σελίδα 9