Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Εκδηλώσεις
|Για τον
Γιώργο
|Ιωάννου
Τα ονόματα
Αμυγδαλιές
υποψηφίων
EAHTHE
ΧΡΟΝΙΚΑ
ETCE 160 TIMH O.S0E
napaoceun 10.5.2019
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
thennhow 22. rpeBedl Τηλ. 2462 087772, Fax 2462 087773 [email protected]
Υπ. Εργασίας: Κονδύλι 44,1 εκατ.
ευρώ για σχολικά γεύματα
Συνολικό no0ό μό.pl 44.100.000 ευρώ εγκρηκε. με anspaon tre
ρασκευής-συσκευοίος και αανομής αστών νευμάτων (οολικά νεύ.
ματα) σε μαθητές pωτοβάθμος εκοίδευσης, κατά τη σ ολική χρονιά
2019-2020, σε βάρος των Πιστύουν του Προϋολογιομού εΕόδων του
Οργανομού Προνοϊκών ηαροκών και Κοηνω νικής Afnnerrunc
ΙΟ ΠΕΚΑ.
Σύμφωνα με triv unoupyari an000n, η εν λόγω έγκριση napt εται
υπό tnv npondeen όυ ο ΟΠΕΚΑ θα μεριμνήσει να την εγγραφή wv
οετικουν n!στώσεων στον ΠροΟΟλοναμό τον επόμενων οικονοικών
ετών. xupk να ννεται untppaon τον δεσμευτικών ορίων του Meoo.
Πρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής ( MAD
Ι.ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΟΝ
-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Οδοιηορίες στα τοπία του άλλου.
50 ΧΛΜ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΑΣ
Τα ΧΡΟΝΙΚΑ στον unonovom σας.
Κάθε εβδομάδα εκατοντάδες pdf ταξιδεύουν
tov évtuno noooo novo στα email αναγνωστών μας.
ΤΗΛ. 2462029200
Etaúpos Xp. Kapaymoúvns MD
Macurpas . Χορουργ0s Γυναικολόγο s
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ
ΣΤΟ ΚΑΣ
00 μπ oupa
TK: 51 100 rpepevó
Τηλ.: 24625 02144
BAHPKA
EnayovrO: 6944 286795
ANT TRIEOI
rpepevá
282028964-28202
ThA. 2462080550
: 6977 019452-6932 235231