Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τ' ΑΝΑΤΟΛΗ
anatolh
ΜΑΙΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου Ι Ετος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
5pums:MKAHA KOZYPHE I Ηλεκτρονική έκδοση: wwwanatohcom | Δευθυντής ΠΟΛΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
Δημοπρατούνται τα δίκτυα
Μουσικόθέατρηα.te A
της λιμνοδεξαμενής Αγ. Γεωργίου
τεύχη δημοπράτησης για
Υραφειοκρατική ωρίμανση
ενταχθεί στο πρώτο έργο.
την ανάθεση της συμβο- του έργου Υπενθυμίζεται τώρα, με τη νέα δημοπρα
σης με προϋπολογισμό πως το φυσικό αντικεί- σία ολοκληρώνεται και το
Δημο αερδωσης Της 11.550.000 με ΦΠΑ. λ ν
μενο δουτέργου αφορα
.Ερωτημα για το κυκλοφοριακο
δεξαμενή του Αγιου reup.
γίου. τα δίκτυά της είχαν
τον παραπάνω προϋπολογισμό ενώ έχουν προβλεΣΤήριξη στο Λοσί
«O rpaeunou ργός είχε
λιμνοδεξαμενής Αγίου reΣελίδες 4 και 5
υκασία του άρθρου 27 ανακοινωθεί, ότι θα υλο- φθεί και Τρία
νόμου 4412/2016 της πολιτική ηγεσία του υ- τριώτεω. Το πρόγραμμα λιτική απόφαση να κατενίας 2014/24.EE. Αυτό πουργείο ΥΠοδομών όσο χρηματοδοτείται από το Βυνθεί το μεγαλύτερο no
ΑΛΕΞΗΣ
ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ
ή της Ευρωπαϊκής Ε- πίσκεψή του στο νομό Λα. Το έργο είχε στα. το Πρόγραμμα Δημοσίων
για ένα σημαντικό σιθίου το Δεκέμβριο του θεί σημείο αντιπαράθε. Επενδύσεων (ΠΔΕ) στο
Το έργο αναμενόταν να στις τότε εθνικές εκλογές αυτό υπήρχε και το ουΗ δημοπράτηση θα προχωρήσει νωρίτερα, ω. μπήκε σε χρηματοδοτικό γκεκριμένο έργο, δηλώνει
χωρήσει με δεδομένο στόσο το ζήτημα εστιά. πρόγραμμα με μια πρώτη ο κυβερνητικός βουλευτής
ι ολοκληρώθηκε η δικα- ζεται τόσο στο κομμάτι χρηματοδότηση Ακολού- Λασιθίου Μανόλης Θρακή διαδικασία για τον της διαδικασίας των a. eησε η ανακοίνωση της ψανιώτης..Τότε ο πρωΒυ.
αθορισμό τιμής" μονά. παλλοτρώσεων που πρέ. υλοποίησής του το 2007 πουργός είχε ξεκαθαρίσε
δας στις απαλλοτριώσεις πει να ολοκληρωθούν, ως αντισταθμιστικό του πως είναι μια απόφαση
απαιτούνταν και υπε- όσο και στα διαδικαστικά Αποσελέμη και το φράγμα Που σηματοδοτεί την στή.
άρη από τον ΥΠΟυργό e4ατα που σχετίζονταν υλοποιήθηκε, χωρίς όμως ριξη που πρέπει να υπάρnd δομών Χρήστο Σπίρ. με τη σύνταξη των τε- να λειτουργούν τα αρδευ- χει σε περοχές με ηραΥ
ren η διακήρυξη και τα χνικών δελτίων και την τικά δίκτυα που δεν είχαν HnNEEA:zmotAROM
AAE ΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (Χάρης)
ΒΑΡΚΑΡΑΚΗ . ΚΩΣΤΑΚΗ
αλλάζουμε τον Δήμο
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΥΠΟΨΗ DIOt ΑΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
με οραμα
για το μέλλον!
Συνέπεια &
υπευθυνότητα!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΨΙΜΑΡΝΗ-ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΜΑΖΙ συνεχίζουμε!
ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΟΜΟΥ ΝΑΣΙΘΊΟΥ Α.Ε.
ΜΑΡΙΑ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ-ΜΥΛΩΝΑΚΗ |
ΖΑΧΑΡΙΑΣ Π
10787
ζητώ την ψηφο σας ria va κνητοηοι σουμε
ijes Τις δυνάμεις του τόηου μας.
28410.32100 28420.93100

Τελευταία νέα από την εφημερίδα