Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 16/05/2019
Email:[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 270-Αρ Φύλλου: 7105
27 χρόνια
ΕΛ.ΠΕ-ΔΕΠΑ Εμπορίας
Ολο και Πιο πίσω τα «Πωλητήριο»
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Επιπλέον 195 δισ. δολάρια
Accenture
Μοχλός ανάπτυξης
Επιχειρηματική
αποστολή σε Βοσνια
του ΑΕΠ η τεχνητή νοημοσύνη
onolevolinanowo.
Επιπλέον 195 δισ. δολάρια μπορεί να προσθέσει η τεχνητή
νοημοσύνη στο ελληνικό ΑΕΠ, σε βάθος 15ετίας, σύμφωνα με
μελέτη της Accenture. θετική άποψη για την τεχνητή νοημοσύνη
εκφράζει η πλειονότητα τον Ελλήνων. Διστακτικές οι επιχειρήσεις.
>> ( 2η
Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να
οδηγήσει σωρευτικά σε άνοδο Του
ελληνικού ΑΕΠ κατά 195 δισ
δολάρια σε βάθος 15ετίας σύμφω
να με μελέτη της Accenture nou
εκπονήθηκε σε συνεργασία με την
Microsoft,Σύμφωνα με τα συμπερά
σματα της μελέτης, Που παρουσα
στηκε σήμερα στο συνέδριο
Microsoft Summit, η Προοπτική ενός
μέλλοντος με κεντρικό άξονα την
τεχνητή νοημοσύνη (AI) συναρπό
Μείωση Τιμών υποσχέθηκαν
Τα σουπερ μαρκετ
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
υργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννης
Δραγασάκης επικοινώνησε σήμερα με τους:
Μαρία και Γεράσιμο Σκλαβενίτη, Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλο, αντίστοιχα, της «L &
Σ Σκλαβενίτης ΑΕΕ», Γιάννη Μασούτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της «Διαμαντής
Μασούτης Α.Ε.», Αριστοτέλη Παντελιάδη,
Διευθύνοντα Σύμβουλο της «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ»
και Βασίλη Σταύρου, Brand President της
«Αλφα Βήτα Βασιλόπουλος ΑΕ»
1Yno«Ανησυχία»
>>( 3η
από τιςκυβερνητικές
ς εισόδημα από με τροπολογία του 1.900 ευρώ χωρίς του υπουργείου
αγροτική επιχειρ- υπουργείου ΑγροΤΙ. εξαρτώμενα μέλη Αγροτικής Ανά
ηματική δραστηρι- κής Ανάπτυξης και και θα φτάνει τα πτυξης και Τροότητα και όχι ως Τροφίμων σε συνε- 2.100 ευρώ
εισόδημα από εμπο- ργασία με το συνα- εξαρτώμενα μέλη ση είναι οι εν λόγω
ρική δραστηριότ- ρμόδιουπουργείο και άνω, χτίζοντας αγρότες-μέλη να
ητα, θα φορολο- Οικονομικών Που με αυτόν τον ΤρόΠΟ Τηρούν
γούνται τα έσοδα Ψηφίστηκε χθες.
παροχες
ΠΛεονασματών
Το κλιμακούμενο υΠΟΧρέωση της
αφορολόγητο όριο nap. 3 του άρθρου Συνεταιρισμό, nou
Ανέκαμε η μεσαία τάξη
μετά το 2015
λέει η επικεφαλής του ΟΑΕΔ
των αγροτων Που
θα προκύπτουν από Έτο, η έκπτωση nou υφίσταται για 8 του ν.4384/2016, eivaIE
τη διανομή Πλεονά- φόρου λόγω της τους αγρότες.
σματος Των συνε- νέας Τροπολογίας
ταιρισμών προς θα ξεκινα για Τους 'ΟΠως τονίζεται Παραγωγής τους 19 του ίδιου ως άνω
αυτούς, σύμφωνα αγρότες από τα στην ανακοίνωση στον Αγροτικό νόμου»
ειναι εγγεγραμμενος
και ενήμερος στο
μητρώο Του άρθρου
δηλαδή να napαδίδουν το 80% της
Created by Universal Document Converter