Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική | T: η
Ka0ημέρινη οικονομικη ειδικη cenpepica Διακηρυ?cWV-Δημοπρασιυν
Αριθ. Φύλ. : 6759
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
06nyos για
την υποβολή
των αιτήσεων
! στη νέα "13η σύνταξη"
Η .13 σύνταξη" που
τόσο πανηγυρικά εξήνγειλε ο ίδιος ο πρωθυΑλέξης
Τσίπρας ουσιαστικά
αντιστοιχεί, κατά μέσο
όρο, σε ποσό κάτω από
στα 335 ευρώ θα ανέλθει η μέση "13η σύνταξη- την omia έχει
εξαγγείλει ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσί.
προς για το σύνολο
ξαιρέτως των συνταξιούχων της χώρας
και αυτό διότι, όπως
Αμέσως μετά τη δημοσίευση του νόμου
για τις ρυθμίσεις
το μισό της μηνιαίας
σύνταξης-και έτσι δεν
σε έως 120 δόσεις σε αποτελεί άλλη, "13η. προβλέπει η τροπολοΦΕΚ, , rueavότάτα συνταξη, ενώ η εν γία την οποία κατέλόγω παροχή προκύ. θεσε χθες η
μετά τις 20 Μαίου
αναμένεται να ανοίξει
η ηλεκτρονική πλατ
κυβέρνησηγια την
λόγω Παροχή προς 2,5
πτειεπτου άθροισμα.
τος των συντάξεων για
όσους παίρνουν πάνω
από μία σύνταξη, γεγοεκατομμύρια συνταξι- δοχών των συνταξιού- χούσαν στο 50% τη
ούχων θα διατεθεί το χων από τον Ενιαίο κάθε σύνταξης: Μία το
νωνικής Πάσχα και μία το καλοΤου ΕΟΚΑ ΟΤΕ
που κατεβάζει ποσό των 830 εκατ. Φορέα
ακόμα περισσότερο το
να ξεκινήσει η διαδικασία uno βολής αιτη.
ευρώ (830.000.000
ευρώ:2.500.000 συνταξιούχοι-335 ευρώ)
Δεδομένου, πως η
μέση κύρια σύνταξη
ανέρχεται
κοντά στα 724 ευρώ, η
Ασφάλισης. Έτσι, στην
πραγματικότητα δεν
πρόκειται για 13η σύν12
καίρι.
ψος τη
υτοί είναι δύο "κρυφο "κόφτες" της
έας 13ης σύνταξης,
σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την τροΕξάλλου, η νέα "13η
σύνταξη" υπολογίζεται
ταξη, αλλά για
η συνταξ
Υπενθυμίζεται
παλιά
αθροίσματος των συν
τάξεων (όσον συνταξι
σήμερα
Απειλούν
ύν να
σύνταξη
πολογία την οποία -13η σύνταξη" την πριν καταργηθείπλή. περισσότερες από μία
κατέθεσε στη Βουλή η
te se.co
α ετοιμάζεται να
ρως το 2012-2013, av.
σύνταξη), γεγονός που
την Προβέρνηση τη Δευ- καταβάλλει η κυβέρ. τιστοιχούσε για όλους -κατεβάζει. το κατα.
τέρα, σε συνέχεια των νηση ανέρχεται κάτω τους συνταξιούχους βαλλόμενο ποσό της
εξόφληση
Πρωθυπουργικών
απότο 50% και συγκε.
στο 100% των.ar
του ΔΝΤ
σμένης εβδομάδας. 335 ευρώ έναντι 724 και δίδονταν σε δύο υπολογιζόταν ως m
Πιο συγκεκριμένα, ευρώ) των μέσων aro- δόσεις που αντιστοι.
I Illina
Το Παράδοξο με
τα ίδια Προϊόντα
τη μη έγκριση, προς
εξόφλησης του δα
νείου του ΔΝΤ εξετά
δανειστές, ορμφων
στο 13% και
με πληροφορίες, οι
μέσο προειδοποίησης
βάλει φρένο στην παροχολογια και να μην
Σελίδα 9