Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΡΙΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27290
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 T1
www.dimoprasion.gr
Ευρωπαική Οδηγία:
κατοχυρωμένο το 8ωρο
Μειώνονται οι
τιμές διεθνών
κλήσεων και SMS
στην ΕΕ
από 15
Μαϊου
κλήσεων και SMS εντός ΕΕ από τις 15
καγκελαριον
η Ενοω παϊκή Επιτροπή
αρτη οι καταναλωτές
εάλλη συμμάχους
που κα ουν απο
χωρά της ΕΕ θα κατα αλλουν χατ ανω
τατο 0Q10 19 λεπτά του ευ!ώ ανά λεπτ
κλήσης (+ ΦΠΑ) και 6 λεπτά ανά μήνυ
μα SMS (+ ΦΠΑ)
τος επίσης ύθε00
Σύμφωνα με την ανα
χοίνωση της Επιτροπής, με
-rm 3
λίτευσης ΝΕΟΣ
Ερντογαν αρπαζει
10.00ηαρια απο
την κεντρικη Τραπεζα
αμφιλεγόμενο νόμο
της κυβέρνησης για
Όπως δηλώνει ο καθηγητής στο ΑΠΕΜΠΕ στην Ελλάδα, μάλιστα, αυτό παίρ
ι μεγαλύτερες διαστάσεις καθώς, «με το
μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσε
ων διαμορφώνονται μαζί με τις εργασια
Qης εβδομάδας ε!γασίας, πολλοί πιστε
σε αμφισβήτηση η Οδηγία 2003/88/ΕΚ, η
ΕΕ για κατά!γηση του 8ωρου ως ξεπε
σμένου πλέον μέτρου στην 00γάνωση του
χρονου εQγασίας των εQγαζομένων
τουρχικό υπου!γείο Οικονομικών
επεξεQγάζεται νομοσχέδιο για τη μετα
qoQά υποχρεω τικών διαθεσίμων της Χε
Σύμφωνα με τον Δημήτρη Σερεμέτη,
Αν Καθηγητή στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου
«η όποια αμφισβήτηση του 8ωρου προτρέ
τηση του χρόνου
ποιες ε% των πραγμάτων παραβιάζουν
πιβάλλονται πιέσεις άλλων ρυθμίσεων
540 δ
εργασιας άρχισαν να ακούγονται από συ
ντηρητιχου χυχΛΟυς χαι εκπροσωπους εοαρίων
τει σε περαιτέρω απορρυθμιση τ
παϊκού κεκτημένου σε ότι αφορά την περιφοούρησή του»
ενώ δεν έσαντρεις οικονομιχοί αξιωματούχοι στο
Reuters. Ο προϋπολογισμός έχει μεγαλύ
τερο του αναμενόμενου έλλειμμα, δήλω
σαν οι πηγές που ζήτησ
αι συνεννοήσεων»
λεηί,αν από κάποια γνώριμα λόμπι στο
ρεσβεία της Νορβηγίας καλεί επιχειρησεις της
τημένε
«Γαλάζιας Οικονομιας» να ανταλλάδουν τεχνογνωσια
λήσου νδημόσια Δεν ήταν ξεκάθαρο στη
νομο σχέδι
Βουλή, ωστόσο, αν και μία από
Στόχοςνα..a mox10έργα. ,
τις πηγ
όσκληση σ
λάζιας οικονομίας
τιχα ιοουματα που μετέχουν ως εταιροι σε
113 Ανοι
πιχειρησεις που OQαστηQ10 ποιουνται
Ειδικότερα η πρόσκληση απευθύνεται
χνολο
σε εταιρείες που σχεδιάζουν αναπτυξια
χα χαι χαινοτομα εργα στον τομέα της γα
ικτικά σχετικά θέματα χι επι
δα καλυ
ρηματικοί τ
τόμων προϊόντων λύσεων
μένα, για να ανταλλάξουν τεχνογνωσία
με voQβηγικές επιχε1Qήσεις, απευθύνει η
αλιείας, υδατοκαλ
Παρα ασεων σε
λιέργειας, ιχθυοκαλλιέργειας, ο τομέας
Εκατό επιστήμονες απ' όλον τον κόσμο ανανεώσιμων πηγώ
ιας, η ναυτι
«σαφαρι» της
ολογιω
καηουν τον ισιπρα να ακυρωσει τις
κτός ξηρ
εζορύξεις στην Ελληνική Ta
που σχετίζεται με θαλάσσιες και ναυτικές
τεχνολογίες. Επίσης, τεχνολογίες για
Μεγάλη πανελλαδική επιχείρηση
χει ξεκινήσει η Ανεξά!τητη AQχή Δημο
σίων Εσόδων στα αστικά κέντ!α της χώ
ράς, με στοχευμένους με!ιχους επιτο
πιους ελεγχους σε επιχειρησεις εμποριας
νδυμάτων μαζικής κατανάλωσης, τα ο
οια διατίθενται σε πολύ χαμηλές τιμές
εναντι των αντιστοιχων επιχειρησεων
τους πόρους βαθέων υδάτων και
κληση προς τον TQωθυπουΟγό, Αλέξη Τσίπρα,
να ακυρώσει το πρόγραμμα έρευπτυξη χ
γράφηση τους, η ανά
προιοντων και τεχνολογιών στη ναυπηγι
κή βιομηχανία και ναυτιλία, η γαλάζια
βιοτεχνολογία και τρόποι παρακολούθη
νας και εξόονξης υδρογονανθ!άκων στην Ελληνική Τάφρο, απευθύνουν 100 επιστήμο
ες και διεθνώς αναγνω!ισμένοι επιστημονικοί φο!είς και oQγανώσεις από την Ελλάδα
χαι τον υπόλοιπο κόσμο. Σημειώνουν ότι
το πρόγραμμα θα έχει ολέθειες επιπτώσεις
της χώQας, ήδη από το π!ώτο κιόλας στάδιο των
στο πεουβάλλον και τη θαλάσσια ζωή
σεισμικών ερευνών
σης χαι εποπτείας του περιβάλλοντος
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (WWF), τα «οικόπε
δα» που έχουν παραχωρηθεί ή πρόκειται να παραχωρηθούν σε πετρελαϊκές
άπτυξη νέι πρώτοι
αγορά ή ανά

Τελευταία νέα από την εφημερίδα