Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομική!
Ka0ημέρινη οικονομικη ειδικη cenpepica Διακηρυ?cWV-Δημοπρασιυν
Αριθ. Φύλ. : 6758
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Δύο στουs τρειs
Δαοκλείονται
Τράπεζεs: EcKlva n εθελουσία
10.000 αΠΟΧωρήσε1s μέχρι το 2021 !
από τιs 120
δόσε1s για χρέη
στα Ταμεία
Προγράμματα εξόδου ζει, τη Δευτέρα 13
ετοιμάζουνο, συστημ- Μαϊου η Εθνική Τρά
κές τράπεζες. Αφορ πεζα, με στόχο να am.
ρήσουν
ετών και πάνω. Μέχρι τουλάχιστον 750
το 2021 θα πρέπεινα άτομα. Η ΕΤΕ έχει
ΕΧουν φύγει περίπου πάρει το "πράσινο
10.000 τραπεζοϋπάΑ- Φως» από το Ταμείο
ληλοι. Την εθελουσία χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας και
δίνει στους άμεσα αποεργαζόμενους από 30
Μικρό "καλάθι" κρατούν αρμόδια στελέχη των ταμείων,σε
σχέση με το πλήθος | σουν 750 άτομα.
των οφειλετών οι
οποίοι θα ενταχθούν
στην νέα ρύθμιση των
120 δόσεων για χρέη
στα ταμεία, η οποία
προβλέπεται σε νομοσχέδιο που κατέθεσε
η κυβέρνηση την περασμένη Δευτέρα.
Και αυτό παρά τις
ξεκινά Την Δευτέρα η
Εθνική Τράπεζα με
στόχο να αποχωρήχωρούντες μάξμο
Την πόρτα εξόδου σε
όλους τους εργαζόμε.
νους από 30 χρόνων
και πάνω ανοίγουν τα
νέα προγράμματα εθε.
λουσίας εξόδου που
βάζουν μπροστά οι συ
στηματικές τράπεζες.
Μέχρι το 2021 θα πρέ.
πει να έχουν φύγει πε10.000
τραπεζοϋπάλληλο. Τα
νέα προγράμματα είναι
περισσότερο , στοχευμένα, ενώ είναι και
νους μέχρι 35 μισθούς
με πλαφόν τα 170.000
ευρώ μεικτά από
180.000 ευρώ που
έδινε η τελευταία εθε
λουσία στο τέλος του
2018 την οποία έλαβαν
620 εργαζόμενοι). Το
νέο πρόγραμμα θα
τρέχει μέχρι την Πα
εύρος της αποζημί
σης ξεκινά από τους 20
μηνιαίως μεικτούς μιο ούς για τους 30άρη
δες με υπηρεσία 3-10
χρόνια και φτάνει τους
30 μισθούς για τους
εργαζόμενους ηλικίας
55 ετών καιΠάνω με
υπηρεσία στην τράπεζα 35 και πλέον χρόνια. Επιπλέον, για τους
εργαζόμενους ηλικίας
από 50 έως 54 ετών ή
τευόμενο τέκνο. Ιδαί.
τερη πρόβλεψη λαμβά
νεται
uro στηρικτικό Προ
τικό (ασφάλεια, κλητή.
ρες καθαρίστριες
καθώς στόχος είναι να
φύγουν όλοι. Η αποζη.
μίωση μαζί με το bon
φτάνει τους 40 μσθούς, ακόμα και για
εργαζόμενους ηλικίας
30 χρόνων με τριετή
υπηρεσία
συνέχεια στην 11
ρασκευή 24Μαΐου..
Στόχος της Εθνικής
Τράπεζας είναι το σύνολο του προσωπικού
της, από τους 10.294
Οι Πληρωμα
ψαλιδισμένα»τα ανά εργαζομένους στο βασική αποζημίωση Το πρόγραμμα προΠου θαν νουν
γίνουν
τατα ποσά αποζημίωτέλος του 2018 (μαζί
με τους εργαζομενους
της Εθνικής Ασφαλιστικής), να έχει περιοριστεί στα 7.000 άτομα
στο τέλος του 2021 . Το
rpooa υξάνεται'' κατά
30% επιπλέο
Παράλληλα υπάρχει
προσαύξηση της αποζημίωσης κατά 7.000
ευρώ γιακάθε rp0στασφέρει και την εναλλα.
κτική λύση των
μακροχρόνιων αδειών
διάρκειας δύο, τριών ή
τεσσάρων ετών με
Ποδαρικό στην εθελουσία η Εθνικ
Τον νέο κύκλο των
εθελουσιών εγκαινιά.
συνέχεια στην 10
Το κίνημα
Μια ανάσα πριν από
τις εκλογές και Τολλοί
είναι εκείνοι που θα
ουν χρήματα στους
λογαριασμούς τους
Πιο συγκεκριμένα,
όπως έχει δηλώσει ο
υφυπουργός Κοινωνι.
κής Ασφάλισης, Τάσος
γίνεται ακόμη
ΠΙΟ Ισχυρο
βολή του 1 ος,οσόντα
βολή της 13ης σύνταξης που αφορά σε
περισσότερους από
2,5 εκατ. συνταξιού
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9