Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 14/06/2019
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 270-Αρ Φύλλου: 7103
27 χρόνια
Τι δείχνουν ο έρευνες
Ταχάσμα Των γενεών και Πως αποτυπώνεται στο Bitcoin
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Υψηλότερες καΤά σχε όν 10 δ'σ. ευρώ
Πώς το κράτος βάζει
Πλωτό σταθμό Τρικλοποδιές στις εξαγωγές
κατά 33% υψηλότερες ή 10 δισ. ευρώ θα μπορούσαν να ήταν οι
εξαγογές, αν το θεσμικό πλαίσιο Της χώρας συνέκλινε μετον μέσο
όρο Της ΕΕ. Πόσο κοστία η κάθε μέρα καθυστέρησης στη διεκπε.
ρακοση Τον εμπορευμάτων. Η έρευνα Της ΕΥ
>>( 2η
Υψηλότερες κατά σχεδόν 10
δισ. ευρώ εκτιμάται όπ θα
ήταν το 2017 οι ελληνικές
εξαγωνές, εάν το εθνικό
πλαίσιο ουν έκλινε με
θεσμιοεπηεδουακχαρών
σε ανασφάλιστους υπερήλικες
της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. Αυτό
npOKUma από έρευνα της
EY, που διενεργήθηκε για
λογαριασμοτου Εμπορικού
και Βιομηχανικού ΕπιμελΕγκρίθηκε δαπόνη, ύψους 12 εκατ. ευρώ, σε
βάρος Της Πίστωσης του ηρουηολογσμού
εξόδων Του υηουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κνωνικής Αλληλεγγύης
οικονομικού έτους 2019, Προκειμένου να
επιχορηγηθεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κο νωνικής Αλληλεγγύης
(on ΕΚΑ) σχετικά με την κάλυψη της δαπόνης για παροχές σε ασφλιος ερήλ
ΠροβλημαΤΙσμος
EE.γιατοιακέτο
θετικων
1ητηρίουΑθήνας(ΕΒΕΑ)
oonEKA θα μερ. 44.100.000,00 2019-2020», σε napandvo έγκριση
ιμνησει για την ευρω, για Τοετος αρος
εγγραφή των σχε- 2020, σχεηκά με n!στώσεων του Την Προϋπόθεση
ΤΙκών Πιστώσεων Την «Παροχή Προϋπολογισμού dmoonEKABa
στον npounoloy- υπηρεσιων Παρασ- e&οδων Του Οργα- μεριμνήσει για την
σμό Των επόμενων κευής-συσκε- νισμού Προνο- εγγραφή Των σχεοικονομικών ετών. υοσίας και διανο- ακών Παροχών και τικών ΠισΤώσεων
Με αΠόφαση της μής Εστών γευμά. Κοινωνικής στον Προϋηολογιu n ο υ ρ γ ο υ Των (σχολικά Αλληλεγγύης σμΟ Των επόμενων
Εργασίας Έφης γεύματα)σε μαθη- (ΟΠΕΚΑ).
ΑΧΤσιόγλου, Τές.Πρωτοβάθμας Ono ςδιευκρνι Ε. Χωρίς aviVETI Υράμματος Δημοεγκρίθηκε , συνο- εκπαίδευσης κατα ται στην υΠουργι- υπέρβαση , Των σ ονομικής ΣΤραΤ
λικό Ποσό μέχρ τη σχολική χρονιά κή anopaon, η δεσμευτικών ry1κής (ΜΙ ΑΣ).
Των Παρεχεται, uno
ληξιπρόθεσμα:
Προς αύξηση
01 δόσεις
για εταιρικο χρει
Του Μεσοακονομικών ετών, πρόθεσμου ΠρογευματαΤ02020
Created by Universal Document Converter