Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2019
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27288
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
www.dimoprasion.gr
688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60
Αντιρρησεις ΔΝΤ για τις
μηνες η
οιασυνοεση
Πελοπόννησο
ενα χαΛυτερο μειγμα αυτης,
KTQ1χή διασύνδεση της Κοήτης με το η
ιανε υπονογός Πέριβάλλοντος και Ενέ
γος Σταθάκης σε χαιρετισμό του κατά
πισήμανε ότι η Ελλάδα θα
πρώτης φάσης του έ!γου από την Ευρω
παϊκή τράπεζα Επενδύσεων
μικρή διασύνδεση μεταξύ Χα
ατσι και Ραμα
προετοιμαζουν την
ενωση ΟΔων των
Αλβανών
υ ΦΠΑ. Οσο για τις ρυθμί
σο όρο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια
ρόνο με ότι κίνδυνο συνεπάγεται αυ
τε! Ντόλμαν, μιλώντας στο συνέδ!10 του
ΟΙΧονομιχού Επιμελητηρίου
να απελευθε
θα πρεπει
ς από μέρους της κυβέρνησης ( 120 δόσεις
κλπ) είπε ότι αυτό που βλέπουμε
το για τα δημοσιονομικά
ιαιτερά επικινουνη χαράχτηοσε ο
μειώσεις, διότι πα!άλληλα υπάρχουν δεΕπισήμανε επίσης ότι η Ελλάδα έχει
μια μεγάλη ατζέντα μεταρρυθμίσεων να
ολοκληρώσει και η κυβέρνηση πρέπει να
πρόεδρος της Σε!βίας Αλεξάνταο Βονύθυνση, με ρυ
Q1κα με το υψος των πρατογενων πλεονα
κε Χατα τη συνα
κλιμακίου του ΔΝΤ για την Ελλάδα Πί
πληρωμών
δυ στα Ποανα
π!ωθυπουργός της Αλ.
Απάντηση της Ελλάδας στον ΟΗΕ: Οι Τούρκοι αγνοούν
τις νόμιμες θαλάσσιες ζώνες των Δωδεκανήσων
υξη του στη σε
δημόσια τηλεόραση από τα Τίρανα, όπο
συμμετέχει στην συνάντηση αρχηγών XQa
τών των Δυτιχών Βαλχανίων, στο πλαί
Ελλάδα
ναλαμβάνει ότι «σύμφωνα με βα
του Δικαίου της Θάλασσας, τα νησιά, ανε
ξαρτητως του μεγέθους τους, έχουν πλήρη
δικαιώματα υφαλοκρηπίδας και Αποκλει
προειδοποίησε ότι κάθε ενέργεια προς
την κατεύθυνση της εθνιχ
Qωτη μονιμου αντιπροσωπου της στο
ΟΗΕ, πρέσβη Διονύση Καλαμβρέζου, η ο
όνες Διεθνούς Δικαίου στη βάση της Αρ
χής της μέσης απόστασης/ μέσης γραμμή
ποία εστάλη προς τον γενικό γQαμματέα
του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, στις 25 Α
πισημαινεται η αναφορα
μελλοντικών συμφωνιών στο Αιγαίο και
«Πρασινο φως»νι α την
αΠ ο κατασταση του
μερους Που
φυλασσόταν το αναμα
της Α ηνας
θέση θα πρέπει να τονιστεί ότι η οριοθέ
τηση υφαλοχρηπίδας και ΑΟΖ μεταξύ
χρατών με αχτές που βρίσκονται η μια α
μους, λανθασμένους χαι αυθαιρετους»
υς ισχυοισμους που περιεχονται σε
κρατών», συνιστά ευθεία παρέμβαση στο
δικαίωμα της Ελλάδας να συνάψει συμ
φωνίες οριοθέτησης με τρί
πQέσβης αναφερόταν στα 0Q1α της υφα
λ0XQηπίδας της ΤουΟΧίας στη θαλάσσια
Εισαγωγή του VAR στο ελληνικό
11 0 0 0 σφαιρο
Παππάς: Το VAR θα συμβάλλει να ασχολούμαστε λιγοτερο με
τις αποφάσεις των διαιτητών και περισσότερο με το θέαμα
16 , 18, Έ και 280 00 ,00, Έ Χαι στην επι
στολή του ο Ελληνας αναπλη!ωτήςμό
Ως μια «συνεδρίαση πολύ μεγάλης
σημασίας» χαQακτηρίστηκε στο Κεντοno AQχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) η συζήτηση καθώς, όπως επισημάνθηκε, βαί
ι προς ολοκλήQωση μια προσπάθεια
που XQατά πάνω από τ!εις δεχαετίες.
αποκατάσταση του βόρειου τοίχουτου σηρισμοί αυτοί αγνοούν κυριαρχικά δικαιώ
ματα της Ελλάδας
γκεκομένα τις νόμιμες θαλάσσιες ζώνε
στην πεQ10χή και συ
υπογ!αφές για τη νέα εποχή με VAR στο ελληνικό ποδόσφαιρο «έπεσαν» το πονί
της Πέμπτης (9/5) στην Αίθουσα Συνεδ!ιάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέ!ωσης. Τη σύμβαση με το ανάδοχο σχήμα για το έργο «Ψη
φιακός Μετασχηματισμός του Ελληνικού Ποδοσφαίρου» με σύγχρονα Ψηφιακά Μέσα
TTIE (VAR) υπέ7eav ε ο υπου!γός Ψηφιακης Πολιτικης, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέ
ρωσης, Νίκος Παππάς. «Ο Ψηφιακός μετασχηματισμός του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι χομμάτι της εθνιχής Ψηφιακής στρατηγικής, η οποία ακουτων Δωδεκανήσων
«Η Ελλάδα», τονίζει η επιστολή του κ.
Καλαμβρέζου-που κυκλοφόρησε ως επίσημο έγραφα της Γενικής Συνέλευσης χαι
υ ΣΑ του ΟΗΕ στα θέματα του κυπριαχου του Παρθενο)να. Στους αρχαί
ληνικούς ναούς, σηκός
ριος εσωτερικός χώρος όπου
φυλασσοταν το αγαμα
χου χαι του διχαίου της

Τελευταία νέα από την εφημερίδα