Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική Παρασκευή
Ka0ημέρινη οικονομικη ειδικη cenpepica Διακηρυ?cWV-Δημοπρασιυν
Αριθ. Φύλ. : 6755
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Πρωταθλήτρια η Ελλάδα
τα φορολογικά βάρη ακινήτων
ασφαλιστικών
εισφορων
για vous ερYazouévous
Ένα από τα πεδία,
όπου η φοροεπιδρομή
στα χρόνια των Μνημονίων ήταν πρωτοφα.
νταση, είναι η αγορα
των ακινήτων, η οποία
βυθίστηκε στα τάρ.
ταρα, συμπαρασύρονδεκάδες
επαγγέλματα και χιλιά.
δες εργαζόμενους
στις κατασκευές αλλά
και στις συναφείς δρα
στηριότητες. Είναι ενεικτικο οτι τοουνολο
των εσόδων από τους
φορους στα ακίνητα
διαμορφώνεται, πλέον,
σταθερά στα 5,7 δις
οοίας το κόστος μόνο
απαγορευτικό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί:
200 εκατ. ευρώ. Όσο
δε, για τα αιτήματα τη
κτηματαγορας περ
μείωσης του συντελε
στή ΦΠΑ στα νεόδ
μητα, πήγαν, στον
κάλαθο των αχρήστων
αφού ο σχεδιασμός περιορίζεται στα τρόφιμα
έκταση
Ηδιεύρυνση της επδότησης των ασφαλιστικών εισφορών για
τις επιχειρήσεις που
απασχολούν ή θα
προσλάβουν νέους σε
ηλικία εργαζομένους
περιλαμβάνεται επίσης στο πακέτο των
εξαγγελιών για το
2020. Πρόκειται για
και στην ενέργεια.
Τα στοιχεία των τραπεζών έρχονται να
αφορά στα μεγάλα κτηματαγοράς στο
αστικά κέντρα. Είναι
χαρακτηριστικό ότι τη
<<σκοτεινή» περίοδο
των Μνημον
επενδύσεις στην
αγορά ακινήτων μεώθηκαν κατά 95%, ενώ
σχυσουν τα δεδομένα
από τα συμβολαιο Υρα
φικα γραφεια, που δείχνουν αύξηση των
αγοραπωλησιών αλλά
και των αξιών, κατά
τουλάχιστον 20% με
«χάθηκε»
δε κτες βελτιωνονται
"αύξηση τιμών κατ
ευρώ!
Ενώ λοιπόν, θα περί
1,7% το 2018/2017n
συνέχεια στην 11 μενε κανείς ότι στις οοσταθμικά, ενώ σε τα ακίνητα
κυβερνητικές εξαγγε. περιοχές με αυξανο- 41% της αξίας του
λίες θα συμπεριελαμ. μενη ζήτηση- κυρίως Επιπλέον, η απόδοση
,αυξηση
Έρχεται
γενική Παρ
βανόταν κάποιο μέτρο
λόγο. Airbnb-Tamσο
των ακινήτων, δηλαδή
-Ιεολογία των ακινήτων,
το θετικό momentum,
αποσύρθηκε ουτη.
σμένηκόμα καραιτέρω
σμένη , περαιτέρω
μείωση του ΕΝΦΙΑ, της
στο ονε ivo v 30%
να μιλήσει κανείς για
ανάκτηση τουχαμένου
ετά ους, αρα μάλλον
όταν ηπαραπάνω εικόνα επ του παρόντος
2018/2017 αποδόσεων
καταβαρανο
"αύξηση αποδόσεων
σιώστε να ενισχυθεί Ασφαλώς δεν μπορεί θηκε από το σχεδόν ακινήτων (τι,
98% στην προ κρίσης
περίοδο στο68,3%. Ως
εκ τούτου δεν προκα.
λείο τουδεν
κιο) στο 72,5% μεταξύ
2016 και 2013
Και τι κάνει η κυβέρ.
νηση, το οικονομικό
δηλώσεις στο
Κτηματολόγιο
λεί έκπληξη ότι η συεισφορά
Τα Πρόστιμα για
ταση γιατη συλλογή
λόγιο εξαιτίας της
χαμηλής συμμετοχής
(14,62%) αλλά και της
αδυναμίας πολλών
ιδιοκτητών να συγκενφορολογικές
Μέχρι στιγμής η τρί
Σελίδα 9