Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ιστικε
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Illa
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων-Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Emailolkonomiki1999 gmail.com ΕΤΟΣ2
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΦ. 5471 Παρσκευή 10.0 2019
. Τμήη p.0,50 E
ή Email: [email protected]
απα 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778
Τηλ:210-3304587 FAX :210-3304605
>>> Tel.
2,2% φέτος και
το 2020 την
Αυξημένες οι εξαγωγές οίνων
Η συνεργασία στα Βαλκάνια στο επίκεντρο
ovonulm ς με Παγκόσμια Τράπεζα
η EBRD
Η ανάχαμψη στην Ελλάδα
αναμένεται να συνΕχιστεί,
σημειώνει η Eve«παϊκή
Τράπεζα Ανασυηρότησης
ναι Ανάπτυ ης (EBRD),
στην έκθεσή της για τις ουχογουκές ποοοπτικές στην
πτυξης στην Ελλάδα αναμέ
τόσο φέτος οοο και το 2020,
μετά από άνοδο 1,9% το
2018. Η πρόβλεψή της είναι
OQLCwa χαμηλότερη (κατά
0,1%) oe σχεση με ότι exEL
'Οπως αναφέρει, η ουονομι
κή ανάπτυξη που ξεκίνησε το
2017 συνεχίστηκε το 2018 αν
Μαι με χαμηλότερο eveμό σε
βασικός καταλύτης frav οι
οι εκπομπες χαυσαεριων
οών ενώ θετική Επίπτωση
κατανά
Ωστόσο, οι επενδύσεις
δημόσια
ovvEX ,ουν να επιβα-Qovouv
TOUS Qv6μούς ανάπτυξης
HE οδος από τα μνημόνια εχπομπέςΟύπουνδιοξειδίου του
τον Αύγουστο τον 2018 και η Gveeana (CO2) το 2018
UL0θέτηση μετουν ελάφουΥΟηςατό τους ευουοταίους σε σήμΕΡα η Eurostat οι εκπομτυστατές, χααώς χαι ο1TQ6- πές OO2 το 2018 ήταν στην
σφατες αναβαθμίσεις και η | Ελλάδα μεωμένες χοετά 3,6%
έξοδος στις ayoges σε σχέση με το 2017, έναντι
παρεχουνένα περιουσμένο μέσου ουθμούμευοσης στη
περιθώριο ενίσχυσης των 12,5%
Με ev6μό υψηλότερο %ατά Καθώς το 2018 η ουχονομική
44% του μέσου όρου της ΕΕ δραστηριότητα χαι η βιομηχααυξήθηκαν σε σχεση με το
2017, η μείωση των εκπομπάν
ωνα με στοιχεία που ανακοίνυ)-δεν μπορεί να αποδοθεί στις
συνέπειες της πολυετούς
κρίσης. Πρόκειται για ένα ενθ_
aQQVVT κό στουχείο στη συνολκοτερη προστάθει.c μείωσης
των εκπομπών ρύπων που
συνδέονται με το φαινόμενο
του θ EQμοκηπίου και την κλιμα, Σύ
Μέχρι και 820 οσημανα προβλεπετοι πος θα προμη
δημόσ ο για την ανανρώση το , στόλου οχημάτων στις αστκές συγκοινωνίες Αθήνα Θεσσαλονίκη. Στα 461 εΜατ.
ευρώ ο αρχικός προυπολογισμός του μεηάλου διαγωνισμού.
Τα 461 Χατ. ευρώ αγγίζα ο
προϋπολογισμός του μεγάλου
της σύμβασης «elva, η προμηθ.
εια Αστιχάν Αε0p0QEwvouopσημειαΝει η EBRD
Πρόκειται για την 7η χαλύτεQη
επίδοση μεταξ των 28 κρατώντική αλλαγή.
Οι βελτιο μένες ον ηχες μελά με την χαλύτερη Επίδο- Είναι λογ δε τα επόμενα δαγκουσμού που προθεί το ο ετου ν τεχνολογι για τις
έχουν ενισχ σει την εμπι ση να ανηκει στην Πορτογαλία χρονια η ειχόνα να βελτιωθεί υπουργείο Υποδομών για την με ονες περιοχές της Αττικής
στοσύνη των α ο και των 9% και τη χειρότερη στη πεQατέρω και μάλυστα με επυ- προμήθεια νέων αστυχών λεοο- και της Θεσσαλονίκης, η ποΕΤΕνδυτών,κάτι που εν éX Λετονία (+0,6%). Οι Ούποι ταχυνόμενο Οθμό χαθάς θα oge r , αντιρ παντ ής τεχνο μήθεια παρελχομένον ( οοτι
ται να οδηγήσει σεδιατη CO2 που πονται στην υλοποιείται το Εθνικό Σχεδιο λογίας ώστενα αντικατασταθεί στών βραδείας φόατισης χαυ
σμη αύξηση των επεν- | Ελλάδα αποτελούν το 2,1%του για την Ενέργεια και το Κλίμα, οπα
μπάλαιος στόλος οχημάτων ταχυφορτιστών) αυτών-και η
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, συντήρηση - επισκευή τον
'Οπως αναφέρεται στην αποφο- αστιχαν λεοαφορευυν και των
συνόλου πον εχτέμπεται στην του οποίου κεντρικός στόχος σ
ΕΕ, ενώ πάνω από τις μισές είνου ο περιορισμός των εκπομ
εκπομπές α
Από την άλλη, η μείωση των
φορουν στις 4 πάν ύπων διοξειδίου τον άν ση του υπουργού Υποδομών παρελομένον τους Ron
Χοήστου Σπιρτζή, αντικείμενο
κή περίοδο 15 ετών
ματων (EBRD) θα προει να
επιταχυνθε, σημειο νει η
τράπεζα
| Γαλλία, Beecevia και Ιταλία).
Created by Universal Document Converter