Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική | Tre'η
Ka0ημέρινη οικονομικη ειδικη cenpepica Διακηρυ?cWV-Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Έκπτωση
Στον «αέρα» ο ΕΟΚΑ και
αγορστι, η εθνική σύνταξη!
χρήμα" Ιακόμη φορα ο νόμος 277/2019) ς(απόφαση
"Πλαστικό
Στον αέρα για μία στηρίου απόφαση
ακόμη φορά ο νόμος 2772019) που έχει δι.
Κατρούγκαλου ως χάσει τους δικαστές
προς το κεφάλαιο του ως προς τη συντόσο της σύστασης ταγματικότητα του επί.
του Ενιαίου Φορέα μαχου ασφαλιστικού
Κοινωνικής Ασφάλισης νόμου-Παρ, όλα αυτά
(ΕΟΚΑ) όσο και της το 3ο Τμήμα με οριακή
εθνικής σύνταξης των πλειοψηφία έκρινε τον
348 ευρώ mu προβλέ. νόμο 4387/20l6 συνφθηκαν το 2016.και ταγματικό, αλλά εάν
αυτό γιατί μέσα στο ληφθούν υπόψη οι ανΣτις 28 . Μαρτιου|πρώτο δεκαπενθήμερο τίθετες προς την πλει.
2019 άρχισε η διαδι- του Μαίου θα συζητηκασία, ηλεκτρονικής! θεί στην Ολομέλεια δικαστών. Χω
υποβολή Δηλώσεων
Φορολογιας ισοοηαναγνωρίσει υπηρεσία
5 ετών σε μονάδες εκστρατείας) και έλαβε
μειωμένη σύνταξη σε
του Ελεγκτικού Συνε.
δρίου αν ο νόμος Κατ ρ ο ύ Υ κα λ ο υ
προσκρούει ή όχι στις
καίωμα ψήφου και του
αναπληρωτή γενικού
επτρόηου Επικρατείας
mu συμμετείχαν στην
μεταχείριση ομοειδών
περιπτώσεων, με τε
λικό αποτέλεσμα οι παλιοί, συνταξιούχοι, οι
Ανουάρτητη Αρχή Δη
χέση μετ τους ουνι
σύνταξλαμβάνουν τη
συνταγματε ναι επ τα
τίθεση ή όχι με την
Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Δικαιωμάτων του. Αν
θρώπου (ΕΣΔΑ)Στην
Ολομέλεια του Ανώτα.
μος Κατρούγκαλου
δέλφους της οι οποίοι
παίρνουν μεγαλύτερη
σύνταξη με βάση το
παλιό νομοθετικό τ αί
σι°Σύμφωνα με τους
ισχυρισμούς της σμησύνταξή τους σύμφωνα με τοπροηγου.
πλαίσιο συνταξιοδότη
σης των δημοσίων
υπαλλήλων,
Κατρούγκαλου
ουσιαστικά κρίθηκε
αντισυνταγματικός ως
προς τον ΕΟΚΑ και την
σύνταξη.Αφορμή για
νομοθετικ
Τ αλλάζει σ s
απολύσε1s
του στη μου ονομικού να χοληθεί το μετο το
Δικαστηρίου ασικό κτμα θέμα ηταν μια δημιούργησε αφενός πολύ μεγαλύτερες από
ο νόμος ου πολύ μεγαλύτερτάξεις
Kal tis ετ σιεs
seieS
τα του ασφαλιστικού 49χρονη σμηναγός η συνταξιούχους ΠΟλ. ταξιούχων-Ακόμη, υπομου μετά από mpa. οποία συνταξιοδοτή. λών ταχυτήτων, αφε- στηρίζει ότι ο νέος
πομπή από το 3ο θηκε από την Πολε- τέρου καθιέρωσε ασφαλιστικός νόμος
Τμήμα του ίδιου δικα- μική Αεροπορία (είχε άνιση και διαφορετική
Η νέα ρύθμιση
οφειλών
κυρη θεωρειται η
απόλυση ενός εργαζοαπόλυσης του, όπως
αναφέρεται στο σχετικό νομοσχέδιο του
υπουργείου Εργασίας
Οπως αναφέρει το
ταγγελία της εργασια
κής σχέσης θεωρείται
Σελίδα 9