Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη
Τρίτη
Μαίου
Έτος 220
Αριθ. Φύλ. : 6752
Τιμή: 1.00€
Ka0ημέρινη οικονομικη ειδικη cenpepica Διακηρυ?cWV-Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Κτηματαγορά:
Ερχονται χρεώσεις
στ!s αναλήψε1s μετρητών
μέσω ΑΤΜ
«Ορενάρει
η μόδα των
βραχυχρόνιων
μισθώσεων
airbn
Η εποχή του τσάμπα
στις αναλήψεις μετρητών από τα αυτόματα
μηχανήματα των τρα.
γίας μηχανημάτων στο
Ηνωμένο Βασίλειο-η
οποία προειδοποίησε
εΠΟης ότι είναι πθανό
να αλλάξει τις χρεώ.
σεις και σε άλλα χίλια
μηχανήματα , μέσα
στους επόμενους
μήνες
Σημειώνεται ότι στη
Μεγάλη Βρετανία τα
ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών κυριαρχούν,
κάρτες και κινητά τη.
λέφωνα χρησιμοποιούνται για , όλες τις
μικροσυναλλαγές, και
τα μετρητα σπάνια
τα γνωστά ΑΤΜ,
Η «φούσκα" των
βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnbapχίζει σταδιακά να
ξεφουσκώνει. Τα θνώς κερδίζει έδαφος
έσοδα των ιδιοκτη.
τών κατοικιών ήδη
δέχονται πιέσεις.|λάτες
Τόσο οι πληρότητες
όσο και οι τιμές ανά
διανυκτέρευση, κινούνται, πτωτικά,
όταν την ίδια στιγμή ο
αριθμός των καταχω
ρησε ωνα
paiveTal ότι δεν θα αργήσει να περάσει στο
παρελθόν, καθώς διε.
η τάση να επιβάλλον.
ται χρεώσεις στους reΤα ΑΤΜ που δεν χρεώνουν τους πελάτες
σε λίγο θα ανήκουν
στο παρελθόν, προει.
δοποιεί η βρετανική
ένωση καταναλωτών
Which?, αφού έγινε χρησιμοπο ιούνται. Εξηγώντας την από- στο διατραπεζικ
γνωστό ότι σε 1.700 Συντριπτική είναι η κυ- φαση αυτη, οδιευθύ- τέλος τό τε η NoteMa
ΑΤΜ έγινε αλλαγή λει- ριαρχία των ηλεκτρο- νων, σύμβουλος της chine θα αναγκαστεί να
τουργίας και ρχισαν νικών μέσων και σε εταιρείας, Πήτερ Μα- αρχίσει να χρεώνει τις
να χρεώνουν προμη. αλλες χωρες οπως «Ναμάρα, δήλωσε ότι υπηρεσίες των ΑΤΜ
να μετατρέψει σε μηχανήματα επί πληρωμή
τα 4.000 από τα 7.000
ΑΤΜ του δικτύου της.
αποκλιμακωθεί η meon
στις εταιρείες που λει.
τουργούν τα ΑΤΜ,αλ.
λάζοντας τη μείω
συνέχεια στην 1
Ανοίγει
οδρομ Syia
τη συνταξιοδόθεια στις αναλήψεις
μετρητών από τις
αρχές της χρονιάς.
στις. Σκανδιναβικές
χώρες ενώ σε όλη την
Ευρώτη οι συναλλαγές
«το μοντέλο, λειτουργίας μας ήταν navta τα
μηχανήματα χωρίς
Πίσω από την αύξηση
του τέλους είναι η
αφορά Α Μπουαλτη με τμετρητα περιορι
Χρα δυνατου αυτό χρήση του μειούμενη
τηση 30.000
αγροτών
αφορά ΑΤΜ που λειτουργεί, η
Cartronics-η μεγαλοτερη εταιρείαλειτουρ.
ζονται.
ήταν δυνατό. Ωστόσο,
στη χειρότερη περίπτώση, αν δε ληφθούν
άμεσα μέτρα για να
χρήση τους από τους
καταναλωτές, οι oroio
εταιρεία
Μία άλλη εταιρεία ruροχής μετρητών, η
NoteMachine εξετάζει
πλέον επιλέγουν τις
συνέχεια στην 10
Εφορία:
4 ερωτήσε!s
ana τήσεις
Αύξηση του ορίου
απαντήσε!
για τη σωστή
τωνοφέιλ ειμένου val
τες,va p οκειμένουμΕΙ
ρεί να έχουν οι αγρόυπο στου έδιο νόμου
συνταξιοδότησης, θα
ριλαμβάνεται τελι! συμπλήρωση
για τις 120 δόσεις
Το τελικό κείμενο,
που όπως δήλωσε
Χθες και η υΠΟυργός
Εργασίας Εφη ΑΧτσιό
συνέχεια στην 2
του Ε2
Σελίδα 9