Πρωτοσέλιδο Πτολεμαίος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Συγκίνησε η προβολή
του ντοκιμαντερ
Στο Πρωτοδικείο ,σελ
Κοζάνης κατατέθηκε ο
Πλήρης συνδυασμός του
"Η μπάντα'. σελ.5
του Νίκου Ασλανίδη
Στην εκδήλωση των 18 Ποντιακών Συλλόγων για τη Γενοκτονία
ΙΔΡΥΤΗΣ: ΚΟΣΜΑΣ Α. ΠΟΥΓΑΡΙΔΗΣ / ΕΚΔΟΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΠΟΥΓΑΡΙΔΗΣ
Πτολεμαίος
e-ptolemeos.gr
Ημερήσια Περιφερειακή Εφημερίδα Π.Ε. Κοζάνης
ΤΡΙΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ 2019 / Τιμή: 0,50 € / Αρ. Φύλλου: 5811
POUGARIDISMEDIA
Ο Περιφερειακός
υπος της χώρας
ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ!
Ο Γιώργος
Τοπαλίδης
ντύθηκε
γαμπρός!
Παντρεύτηκετην εκλεκτή
της καρδιάς του
Χαρά Σιδηροπούλου!
Η εξοντωτική φορολογική
και ασφαλιστική επιβάρυνση
πνίγει τις εφημερίδες
-) σελ. 3
Νομοθετήθηκε με κα- σία σ' αυτόν στην ελληνι- θα μπορούσε να αποσαθυστέρηση μηνών η κήπερφέρεια.
ανάγκη λήψης μέτρων Το υπουργείο Οικο- προθέσεις, σε συνδυα
ενίσχυσης του Τύπου. νομικών με την από σμό με την επίμονη δι
Ζητούμε διάλογο και ου- 23/1/2019 ανακοίνωσή ατήρηση όλων εκείνων όχι στην κρατικοδίαιτη
σιαστική υποστήριξη του του, υποσχέθηκε μέτρα των επαχθών ρυθμίσεων λογική που δημιουργεί
επαρχιακού Τύπου για σε εθνικό και τοπικό που απειλούν τον Τύπο, εξαρτήσεις και ελεγχόμε
την επιβίωση και τη με- επίπεδο και συνάμα δι- προκαλούν αναπόφευ- νη ενημέρωση
φηνίσει τις κυβερνητικές
αβούλευση με τους ενκτα την αντίδραση μας.
Καλούμε τις τοπικές
Ο Περιφερειακός Τύπος διαφερόμενους για την Διεκδικούμε γιατί οι κοινωνι
της χώρας απειλείται. Η τελική τους μορφή
αύξηση της φορολογίας Όλο αυτό το διάστημα, ο κυβέρνησης απειλούν συνδράμουν στην υπο
και των ασφαλιστικών ΣΗΠΕ και οι συνεργαζό- τον κλάδο μας με κλείσι- στήριξη των τοπικών
εισφορών στον εκδοτικό μενες μ' αυτόν Ενώσεις μο ή συρρίκνωση σε βά- επιχειρήσεων Τύπου
κλάδο, πνίγουν τις εφη- επέμειναν εις μάτην ρος της ενημέρωσης των που είναι σάρκα από την
μεριδες, υποθηκε υουν στην αναγκη να συνα- τοπικων κοινωνιων και σάρκα τους, ο κύριος και
την αναγκαία μετάβαση ντηθούν με τα συναρ. της τοπικής οικονομίας, βασικός φορέας μαζικής
των επιχειρήσεων Τύπου μόδια υπουργεία για τη Υπερασπιζόμαστε την επικοινωνίας και διαλοστη νέα εποχή, και σε διαμόρφωση αυτών των επιβίωση και την προο- γου στην ελληνική περι
συνουασμο με τη διαρκή μετρων
κατάργηση, τα τελευταία Μόλις στις 17/4/2019 κού και τοπικού Τύπου, Είμαστε έτοιμοι να πα
χρόνια, όποιων ρυθμισε- κατατέθηκε και ψηφί- με οδηγό την αποκατά- ρουσιάσουμε ρεαλιστι
ων υπήρξαν υπέρ του, στηκε εμβόλιμη σε αλ- σταση της ισονομίας και κές και τεκμηριωμένες
απειλούν την υπόσταση λότριο νομοσχέδιο τρο- της δικαιοσύνης
όλων των επιχειρήσεων πολογία, που αφορά στη Προτάσσουμε τα αιτή- μας, με βαθιά πεποίθηση
περι ερειακού Τύπου μελλοντική κατάρτιση ματά μας για το μέλ- ότι οι συνθήκες επιβάλ
και την εργασία σ' αυτές, προγραμμάτων ενίσχυ- λον του περιφερειακού λουν να διεκδικήσουμε
Οι Ενώσεις του περιφε- σης των επιχειρήσεων και τοπικού Τύπου, την δυναμικά την προσοχή
ρειακού και κλαδικού Tu- έκδοσης εφημερίδων. Ο αναγνώριση της διαφο- της Πολιτείας και το δι
που (ΣΗΠΕ-EET-ΕΔΙΠΤ) γενικός της χαρακτήρας, ρετικότητάς του έναντι άλογο για τη διαμόρφω
έχουν επανειλημμένα η κοινοβουλευτική μέθο- του πανελλαδικού και τη ση ουσιαστικών μέτρων
και μέχρι και πρόσφατα δος που επιλέχθηκε για λήψη μέτρων ενίσχυσης για το μέλλον του Περι
καταθέσει σειρά προτά- την προώθησή της και στο πλαίσιο των πρακτι- φερε ιακού, Τοπικού και
σεων για την υποστήριξη κυρίως η έλλεψη δια- κών που τηρούνται στις κλαδικού Τύπου
του Τύπου και την εργα- λόγου, που τουλάχιστον χώρες της Ευρώπης και
ενέργειες της ελληνικής σμούς της Πολιτείας, να
ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΣ
Διπλωματούχοι Οπτικοί . οπτομέτρες
ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ // ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ // Α
Πτολεμασα-Β. Κων/νου & Νοσοκομείου 1 (γωνία) // τηλ. 24630-25555
πτική του περιφερεια- φέρεια
ΑΚΟΥΣΤΙΚ
Κοζάνη-1. Τράντα 18 // τηλ. 24610-40462.49500
προτασεις για τον κλαδο
Λίνα Δ. Βοντολο Χιώτη
ΙΑΤΡΟΣ
Δερματολόγο s
Αφροδισιολόγ0s
Πόντου 22 / Πτολεμαΐδα
τηλ/fax: 2463082080 / κιν: 6937 089852