Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο,τι Ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
«Ενωτικό, πολυσυλλεκτικό, Εγκαινιάζεται το εκλογικό
νεανικό» το ψηφοδέλτιο κέντροτου Π. Δούκα
του Ευ. Βαλιώτη, σελ.8
Σ κωσε την Πρώτη της
κούπα η εκπληκτική
στη ΣΠάρτη >σελ.8
Μ. ΣάκκαρΝ>σελ.15
ΛΑΚΩΝΙ ΚΟΣΤΥ Π ΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 7 MdEou 2019 | Έτος 23. I Αριθμός 5640 | Τιμή φύλλου 0,50€
Τηλ. 2731 081253 Fax, 2731081 250 . [email protected],. www.lakonikos.gr
ΟΠεριφερειακός Τύπος
της χώρας απειλείται
Νέα «ένεση»
2,3 εκ. ευρώ
στους λακωνικους
δήμους
Μέσω του «ΦλάΔημος ΙΙ»
|ncev ,ούς
Η εξοντωτική φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση πνίγει τις εφημερίδες
Επιχορήγηση ύψους 150
εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων και επενδυτικών
δραστηριοτήταν των δήμων
της Χώρας, Που εντάσσονται
στους ανοητυξιακούς άξονες
Προτεραιοτήτων του Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ»
εγκρίθηκε με απόφαση του
υπουργού Εσωτερικών
Αλέξη Χαρίτση. Για την κατανομή του ηοσού λαμβάνονται
για Πρώτη φορά υπόψη δημογραφικά, γεωμορφολογικά
και οικονομικά χαρακτηριστικά όηως η έκταση. Ο ΠληΒυσμός και η μεταβολή
πληθυσμού, η ανεργία, το
κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχωριο Προϊόν σε επίπεδο
ουκακιο
Νομοθετηθηκε με καθυστερηση μη η αναγκηλινης μετον ενο νσης του Tvnov. Ζητουμεδιαλογο
και ουσιαστικη νηοστηριξη τον εια Χακου Tvnou για την ειυ υοη και τη μετεξελιξη του.
κοτητα και η ορεινοτητα.
χώρες της Ευρώηης και όχι ! καθώς και οι περιφερειακές
στην κρατικοδίαιτη λογική nou ανισότητες.
δημιουργεί εξαρτήσεις και En λέξιμες ε ναι οικό ε
ελεΥΧόμενη ενημέρωση.
-Καλούμε τις τοπικές κοινωνίες και τους θεσμούς της Πο- άξονεςτου Προγράμματοςκαι
λιτείας, να συνδράμουν στην | ειδικότερα:
υηοστήριξη των τοπικών επι- -Την τοηική ανάπτυξη και την
χειρήσεων Τύπου, Που είναι 1ηροστασία περιβάλλοντος με
σάρκα από την σάρκα τους, ο 1 την κατασκευή. Βελτίωση και
κύριος και Βασικός φορέας μο- συντήρηση έργων τεχνικών
ζικής επικοινωνίας και διαλόγου στην ελληνική Περιφέρεια. | rEp βάλλοντος και αναβάθμιΕ μαστε έτοιμοι να na o σι σηςτηςΠΟιότηταςζωης xpnσουμε ρεαλιστικές και τεκμη
ριωμένες ηροτάσεις για τον
κλάδο μας. με Βαθιά nenoiθηση ότι οι συνθήκες επιβάλλουν να διεκδικήσουμε
δυναμικό την Προσοχή της noλιτείας και το διάλογο για τη
διαμόρφωση ουσιαστικών μέτρονγια το μέλλον του Περιφε
ρειακού. Τοπικού
Κλαδικού Τύπου.
Ο Περιφερειακός Τύπος της
χώρας απειλείται. Η αύξηση
της φορολογίας και τον ασφαλιστικών εισφορών στον εκδοτικό κλάδο, πνίγουν τις
εφημερίδες. un0θηκεύουν την
αναγκαία μετάβαση των εηχει.
ρήσεων Τύπου στη νέα εποχή.
και σε συνδυασμό με τη διαρκή
κατάργηση. τα τελευταία χρό.
νια, όποιων ρυθμίσεων υπήρξαν υπερ του, απειλούν την
υπόσταση όλων των επιχειρήσεων περιφερειακού Trou
του, un°σχέθηκε μέτρα σε
εθνικό και τοπικό επίηεδο και
συνάμα διαΒούλευση με τους
ενδιαφερόμενους για την τελική τους μορφή.
Ολο αυτό το διάστημα ο ΣΗΠΕ
και οι συνεργαζόμενες μ' αυτόν
Ενώσεις, επέμειναν εις μάτην
στην ανάγκη να συναντηθούν
με τα συναρμόδια υπουργεία
για τη διαμόρφωση αυτών των
μέτρων
συνδυασμό με την επίμονη διατήρηση όλων εκείνων των
επαχθών ρυθμισε ον nou aneλούν τον Tuno"Προκαλούν αναπόφευκτα την αντίδραση μας
. Διεκδικούμε γιατί οι ενέργειεςτης ελληνικής κυβέρνησης απειλούν τον κλάδο μας με
κλείσιμο συρρίκνωση σε
Βάρος της ενημέρωσης τον τοn κών κοινωνιών και της τοπικής οικονομίας.
. Υπερασπιζόμαστε την επιΒ ωση και την ηροοτικ του
περιφερειακου και τοηικού
Tonou, με οδηγό την an°κατάσταση της υσονομίας και της δκαιοσύνης.
. Προτάσσουμε τα αιτήματά
μας για το μέλλον του Περιφερειακού και τοηικού Τύπου,
την αναγνώριση της διαφορετικότητάς του έναντι του na ελ
λαδικού και τη λήψη μέτρων
ενίσχυσης στο Πλαίσιο των
ηρακτικών nou τηρούνται στις
δους δράσεις που εξυπηρετούν τους αναπτυξιακούς
ur0δομών, Προστασίας του
Μόλις στις 17/4/2019 κατατέ.
θη e και un στηκε εμβόλιμη
σεαλ ότυο νομοσχέδιο τροηολογία, Που αφορ στη μελλοντική κατάρτιση Προγραμμάτων
ενίσχυσης των επιχειρήσεων
έκδοσης εφημερίδων. Ο γενκός της χαρακτήρας, η κοινοΒουλευτική μέθοδος nou
επιλέχθηκε για την Προώθησή
της και κυρίως nt eupn διο
λόγου. Που τουλάχιστον θα
μπορούσε να an°σαφηνίσει τις
κυβερνητικές Προθέσεις, σε
και την εργασία σ' αυτές.
ματοδότηση των σχετικων
μελετών και Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και
Οι Ενώσεις του περιφερειακού και κλαδικού Tunou
[ΣΗΠΕ-EIET-ΕΔΙΠΤ) έχουν
επανειλημμένα και μέχρι και
Πρόσφατα καταθέσει σειρά
ηροτ σεων για την un°στήριξη
του Τύπου και την εργασία σ'
αυτόν στην ελληνικήπεριέ
μηχανημάτυν.
! -Τις κοινωνικές και η
1 κέςυποδομές και δραστηριότητες με την κατασκευή.
Βελτίωση και συντήρηση διοικητικων, κοινωνικών, οαλη.
τικών και Πολιτιστικών
Το υπουργείο Οικονομικων με
την από 23/1/2019 ανακοίνωσή
συνέχεια σελ.9 | υποδομών και χρηματοδότηση των σχετικών μελετών
συνέχεια σελ.7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα