Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
anatolh
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | Ετος ιδρύσεως 1932
δρτής ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ Ι ΗΑεκτρονική εκδοση www.aratoncom 1 ΔΕνυντής: nonH ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ |
«Τα θρανί
Σελίδα 23
Σε μια υπέροχη διαδρομήδιεξήχθη
ο αγώνας Ορεινής Ποδηλασίας,MTB XCC
«Επιχείρηση σκούπα»
Θα αποκατασταθεί η κατάσταση στην καθαριότητα
Περιφερειακός
Τύπος της χώρας
απειλείται
που τις τελευταίες δύο
Η έλλειψη
μος Αγίου Νικολάου θα έ.
πρεπε να διαθέτει 50 ερΡεπορτάζ:
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
προβληματικα Παρ' όλο Λόγω της έλλειψης Υάτες πέραν των μον μων
που όλο το διαθέσιμο, προσωπικού ο Δήμος α. που υπηρετούν στο Δήμο
μόνιμο προσωπικό της υ- ναγκαζόταν να βγ ζει Αγίου Νικολάου αυτή τη
πηρεσίας Kaeap τητας μόνοτέσσερα ή πέντεο- στιγμή, Eat δυνατόν να
είχε μεταφερθεί στα a- πορριμματοφόρα σε ημε- εκτελεστεί on°οδήποτε
ΠΟρριμματοφόρα, όπως ρήσια βάση όταν το έργο εργασία συντήρησης
εξήγησε ο αντιδήμαρχος, της αποκομιδής απαιτεί καλλωπισμού και καθαΔυστυχώς και τα δέκα d. Παγκρήτια
Μέχρι το ερχόμενο
za βατο η κατάσταση σε
ό,τι αφορά την Καθαροτητα στο Δήμο Αγίου Ν
κολάου πρόκειται να αποκατασταθεί. Αυτό δήλωσε
συνέδρια
Μαιευτικής και
Φαρμακοποιών
τουλάχιστον έντεκα, εριότητα στο κέντρο
τρεις μόνιμους εργάτες
αναρωτήθηκε
χθες στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο τομα και τα δύο επ πλέον ξήγησε ο αντιδήμαρχος
ρμόδιος, Αντιδήμαρχος
Σπύρος Μασσάρος. εξητης πεζής καθαριότητας.
που χρειάστηκε να επαν"Ζητώ την κατανόηση των
δημοτών μας και παράλ.
Σελίδα 4
| Υώντας οτι το πρόβλημα δρώσουν τα απορρ μμα- ληλα ζητώ συγνώμη για
το πρόβλημα που παρουΕίχε προγραμματίσει
εγκαίρως,αλλάστην ομαλή αποκομιδή τοφόρα, δεν επαρκούσαν,
των απορριμμάτων προε- αφού προέκυπταν κανο- σιάστηκε τις δύο τελευ- τέλος, σε ότι αφορά
κυψε το τελευταίο,15 νικές και αναρρωτικές ό. ταίες εβδομάδες. Ευθύ. την πρόσληψη μόνιμου
μερο, με την αποχώρηση δειες. Πεζοί οδοκαθαρι. νες υπάρχουν, αλλά δεν προσωπικού σε μια κααπό την Υπηρεσία Καθα. στές ήταν μόνο δύο στην είμαι εγώ nou θα τις επι. θαρά αυτοχρηματοδο.
ριότητας και τον τελευ- Πόλη, αλλά θα τοποθετη. μερίου, είτε στο υπουρ. τούμενη από ανταποδο.
του συμβασιούχου 60 é, επτά θαλ είο Εσωτερικών είτε στο τικότέλη Ynci nu
ου ο ήφιος δήμαρχος Αντώνης Ζερ ός
ποτε απέμειναν οι ελάχι.
στα μονιμοι εργάτες κα.
θαριότητας που διαθέτει
ο Δήμος Αγίου Ν κολάου.
θεί και αυτό το πρόβλημα,
ανέφερε ο κ. Μασσάρος
ΑΣΕΠ-Το προσωπικό θα δυστυχώς το αρμόδιο υαναλάβει άμεσα εργασία πουργείο έχει επιβάλει
και εντός των επόμενων επί χρόνια αδικαιολόγητα
24ώρων η αλλαγή θα εί, αυστηρές απαγορεύσεις
. Μέχρι το προσλήψεων, οκ. ΜασσάΣάββατο το πρόβλημα θα ρος εξήγησε ότι ο Δήμος
ι αντιμετωπιστεί πλή. Αγίου Νικολάου είχε προΔικαίωμα στην πόλη σας προσκαλούν
στα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου
στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου
Νεάπολης την Τετάρτη 8 Μαϊου
και ώρα 20.00
Από σήμερα
Για την εμπλοκή στο
προγραμμα αποκου- "επιχείρηση σκούπα. ναι εμφανής
δής τους γεμάτους,d- ., Από σήμερα, όπως ε.
ω απ' αυτοός πιάσουν δουλειά και οι ρως, θα,δουλεύουμε πλή- γραμματίσει εγκαίουο
απορρίμματα, καθώς και συμβασιούχοι, ώστε, με ρες ωράριο και θα είναι την
ς εγκαταλειμμένες σκά- εντατική εργασία και εΜΑΖΙ συνεχίζουμε! στην no
ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΕΡΒΟΕ ΥΠΟΨΗΟΟΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
που από την οργιώδη κτελώντας ημερησίως 11
και Πρασίνου, αλλά επί 1,5
στηση ορισμένες απ' πρωινά δρομολόγια με- πενήντα ακόμα
αυτές έχουν καταστεί δ6- γάλων απορριμματοφό- εργάτες!
οβατες, η ΑΝΑΤΟΛΗ έχει ρων και ένα απογευμα. Οταν επισημάναμε το ανάληψη υπηρεσίας.
γίνε. δέκτης πολλών πα. τικό μέχρι το ερχόμενο σοβαρό πρόβλημα, όχι Η τελευταία σχετική
ραπόνων τις τελευταίες Σάββατο να έχουν ολο μόνο της καθαριότητας ενημέρωση μιλά για έΒΑΡΚΑΡΑΚΗ-ΚΩΣΤΑΚΗ
κληρώσει το πλάνο για να αλλά και της αδυναμίας λευση και των μονίμων
Οπως μας είπε κ καθαριστούν πλήρως από προσβασιμότητας ακόμη μέσα στο Μάιο, χωρίς
Μασσάρος. Χθες παρε- τα συσσωρευμένα απο- σε ορισμένες σκάλες της κανείς να μπορεί ν
λήφθησαν από το Δήμο ρίμματα οι πόλεις και τα πόλης, ο Αντιδήμαρχος επιβεβαιώσει τελεσίδικα
Αγίου Νικολάου ο, κα- χωριά του Δήμου Αγίου είτε
ταστασεις του εποχικου
προσωητικού, που θα προΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
Στη φάση αυτή ο Δήχος.
& εμπειρία
Συνέπεια
αλλάζουμε τον Δήμο
υπευ υνοτητα!
μου επισπεύδει τις διαΤην Τετάρτη 8 Μαίου 2019 στις 7 μμ. θα γίνουν τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου του
συνδυασμού ολλάζουμε τον Δήμο" με Υποφήφο Δήμαρχο τον Νίκο Κοκκίνη
Ρούσου Κουνδούρου 34, Αγιος Νκόλαος Κρήτης
Facebook.com/allazoumetondimo Instagram: Callazoumetondimo
www.alazoumetondimo.gr
μαλυνθεί η εκτέλεση του
προγράμματος αποκομι
ΜΑΖΙ συνεχίζουμα
ΑΝΤΩΝΗΕΖΕΡΒΟΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα