Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική |
Σάββατο
Μαίου
Ka0ημέρινη οικονομικη ειδικη cenpepica Διακηρυ?cWV-Δημοπρασιυν
Έτος 220
Αριθ. Φύλ. : 6750
Τιμή: 1.00€
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Δύο οι
για τα
διόδια
JOipes»
Πώs διαγράφονται μέχρι 100%
Πρόστιμα & Προσαυξήσεις
για οφειλές
ηλεκτρονικά
Θέμα χρόνου θεωρεί. λαμβάνει οφειλές που
ται η κατάθεση του νο- έχουν δημιουργηθεί
μοσχεδίου για τις 120 από 1.1.2002. Θα προφα- βλέπει επανυπολογι.
λιστικά ταμεία. Η έν- σμό των οφειλών που
εκτός από την αυτό. 1.1.2002 έως και
Στην τελική ευθεία ματη αναστολή των 31.12.2016 με το νέο
μπαίνει ο διαγωνι- αναγκαστικών μέτρων σύστημα υπολογισμού
σμός για τη δημιουρ- -μπόρεί να προσφέρει των ασφαλιστικών ει.
και εγκατάσταση διαγραφή μέχρι και σφορών των μη μιοθυδόσεις προς τα ασ
ταξη στη ρύθμιση - υφίστανται
ηλεκτρονικού αναλογικού συστήματος!και προστίμων ,αλλά
διοδίων, το οποίο με και περικοπή μέχρι και
προϋπολογισμό 400
100% προσαυξήσεων των
της βασικής οφει.
ρύθμισης νια τις 120
ρούν να ρυθμιστούν τρούγκαλου (20% για
όλες οι οφειλές των κύρια ασφάλιση). Οι
επαγγελματιών που οφειλές του 2017-2013
δημιουργήθηκαν έως αλλά και προ του 2002
εκατομμυρίων ευρώ λής και μια ρύθμιση
αποτελεί ένα από τα
μεγαλύτερα δημόσια
έργα που αναμένεται
του υπολοίπου της λ οι ταμεία εχουν
οφειλής σε 120 δόσεις,
οι οποίες όμως θα Τα χρέη των ελεύθε- και την 31η Δεκεμ δεν μηρούν να επανυ
έχουν προσαύξηση ρων επαγγελματιών βρίου 2018. Οι κύριες πολογιστούν και άρα
συνέχεια στην 11
οφειλές που δημιουρέωθηκαιο 31.12.2012
εν λογα λογίζονταν
θα μείνουν ως έχουν
και των αυτοαπασχο.
ΟΑΕΕ, ETAA ea έχουν
épo σαση 85% επ των
τόκων. Η καταβολή θα
ομοίων αν υπολογι
μεταξύ 2002ε σφορών
προσπάθεια να ναυμα
στολιστικό ημεος τα
Αλλάζει
ο τοόΠ0S
Ο τρΟΠ0S
ασφαλιστικά ταμεία, τα προσαυξήσεων πρό, ανάλογα προς τον μεταξύ 2002 και 2016
οποία υπερβαίνουν σή. σθετων τελών και κλάδο ασφάλισης τον ορίζονται τα 586
πληρωμής
μερατο 35 δισ. ευρώ
Το μέτρο θα αφορ
οποίο αφορούν, ομ.
φωνα με τα ποσοστά
ευρώ μήνα Ολες οι
πρόγίνεται έως 120 δόσεις
της μηνελάχιστο ης θα
προσαυξήσεις,
μουργηθει έως και η
σθετα τεμ ρόθεσ κου
υπο αλιστικών
μιουργηθεί έως και τις
31.12.2018. Θα περι.
της μηνιαίας δόσης θα
είναι τα 50 ευρώ. Μηασφαλιστικών
λόγω μη εμπρόθεσμης
συνέχεια στην 10
εισφοεισφορών του νόμου κα.
«Δώρο εορτών»
| η κυβερνηση για
και δημοσί0US
1,14 δισ. ετοιμάζει
συνταξιουχου
υπαλλήλ°US
Με τιμολόγιο και μια
φορά το μήνα θα μπορούν πλέον να πληρώνο νται
διαμεσολαβητές τ
οδηγών ταξί.
σήμερα, κά.
ς και επέστρε
συνέχεια στην 2
ωνως εφαρμογέςτου
πελάτηδιαφορά στου,
ποιες εφαρμογές χρέ
ωναν οι ίδιες τους
φαν τη διαφορά στους
οδηγούς ταξί. Αυτό
Σελίδα 9