Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ @elpp FAEP
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΝΙΚΗ
3 ΜΑΪΟΥ 2019
ΑΙΜΟΠΡΑΣΊΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12254
0,60 ΕΥΡΩ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 . Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Πράσινο φως για an°Πληρωμή του ΔΝΤ
«Πράσινο φως» στην πρόωρη μερική αποπληρωμή των δανείων που οφείλει η Ελλάδα
στο ΔΝΤ έδωσαν ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και Το Euro-working Group
σύμφωνα με πληροφορίες.
Παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών ανέφεραν πως η σχετική πρόταση παρουσι.
άστηκε στους εταίρους και κανένα από τα κράτη-μέλη δεν διατύπασε ένσταση.
Η διαδικασία απαιτεί την έγκριση του Eurogroup ενώ θα αξιολογηθεί και από τα κοινοβούλια ορισμένων κρατών-μελών της ευρωζώνης.
Η πρόωρη αποπληρωμή αφορά περίπου 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, που είναι το «ακριβό» κομμάτι του συνολικού χρέους προς το ΔΝΤ, καθώς έχει επιτόκιο 5,13%. Πρόκειται
για δάνεια που λήγουν το 2019 και το 2020.
Η Αθήνα υπολογίζει πως η πρόωρη αποπληρωμή θα μειώσει το κόστος εξυπηρέτησης
του χρέους κατά περίπου 150 εκατ
Οι μακροπρόθεσμοι
επενδυτές αγοράζουν
Σε νψηλά 19 ετών
η ελληνυχή μεταποίηση
Ν.Δ: Η κυβέρνηση έχει
«επενδυτική αλλεργία»
ελληνικά ομόλογα
To Evo lle AaMer eve ίσεωνσννιστά παραδοχή της αποτυχίας της Κυβέρνησης
να επ,τύχει ανάπτυξη χαι να πφοσελκιοει επενδοσεις», τονίζει ο αρμόδιος τομεάρχης της Ν. Δ
Καθώς η Ελλάδα ετοιμάζεται για την επόμενη έξοδό της στις διεθνείς αγορές ομολόγυν, ελπίζει να
γάλα ονόματα, ποραδοσιακούς διαχειριστές κεφαλαίων παρά hedge
funds (Ταμεία αντιστάθμισης κινδύνου) που ήταν ο
βασικοί πελάτες της Τα τελευταία χρονια, σημου.
υψηλότερο επίπεδο Τον τελευταίων 19 ετών «οκαρ
ράλωσε» η επίδοση της μεταποίησης τον Απρίλιο, σύμ.
φωνα με τα στοιχεία της Markit, σε μία ένδειξη muS η βιομη
προσελκύσει περισσότερα με
ret Q μένα, από το κείμενο που ναφαλε η
ίδια η Κυβέρνηση στην Ενοωπαϊκή Επιτροπή
Χανία συνεχίζει να ανακάμπτει μετά την παρατεταμένη κρί
ση. Ο σύνθετος δείκτης της Markit διαμορφώθηκε στις 56,6
νει το Reuters.
πΟοκύπτει ότι
ΕΓια να διατηρήσει Την πρόσβασή της στις αγορές.
η Ελλάδα θα χρειασθεί επενδυτές με μακρύ χρονικό
ορίζοντα, όπως τη BlackRock και την Amundi. Και
ένα μεγάλο εμπόδιο προβάλλει εδώ-το αξιόχρεο
σημαντικά χαμηλότερο από το επίπεδο
μονάδες, σχεδόν δύο μονάδες καλύτερα σε σχέση με τον
.00v0μός αν
πτέ S
ea στη
Μάρτιο, κι έφτασε σε επίπεδα που είχαν καταγραφεί τελευ
θηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό
Τα αφορά τον Ιούνιο2000.
το 2022, η ανάπτυξη αναμένεται να είναι
Οι καινούργιες εργασίες
που έχει παρατηρηθεί τους τελευταίους 14 μήνες.
υήςΟιβάθμισηςσ
+0. Επενδύσεις όχι μόνο δεν ανήθηναν
τηςεπτ
ομεγάλουςδο κες
2018, αλλά μειώθηχαν ετησίως Χατά 12%.
Ο' επιχειρήσεις δημιούργησαν θέσεις εργασίας με τον ταχύ
Τερο ρυθμό Του έχει διαπιστωθεί έως τώρα από τότε που τη
ρεί στοιχεία η Markit, το 1999
Ακόμη η ίξηση που είχε προ λενθε? ατο
2019, ψαλιδςεται κατά το 1/3 χα' μετατίθε.
ται" για το 2020.
που χρησιμοποιούν ως σημεία αναφοράς οι παγκό|
σμοι διαχειριστές κεφαλαίων.
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Αύξηση 1.28 δισ. Τον Μάρτιο
MOODY'S: Credit positive To vEo
ΤΑαισιο α' κατοικι
γιατηρευστοτητα
ς θετικό πιστοτ κό γεγονός (credit positive), χαρα6xrne(ξει ο οίκος α30λόγησης Moody's το νέο πλαίσιο
για την ποοστασία της αΌατοιχίας, το ο οίο διαδέχθηκε
τον Νόμο Κατσέλη. Σύμιονα με την Moody's δια0qaAkταιμιααπλή αι αυτοματοχοιημένη δια ο ία τ Eev
74 την π ο τα ία της ο το ίας επιτυπάν ντας με α
λύτεeη διαφο νεια για την αντιμετώπιση των μη εξυπη e
20ώδωνα του Χινδύνου για τη μαχοοποθεσμη
βιωσιμότητα της ΔΕΗ XQ0ύει η S&P. Avavee
πάντως ότι οι υφιστάμενες πιστωτικές γραμμές
υίξήση κατά 1.282 εκατ. παρουσίασαν, το Μάρτιο του
01 9, οι κατα06σεις του ιδ.eruoov τομέα, έναντι μεί.
coong ara 789 txar. τον ποοηγουμενο μήνα κα ο ετήσιος
θα στη Gouv τις ανάγκες ee στότητάς της για 12μινες. O S&Patu λο εί το χρε της ΑΕΗ σε CCC+
με θετική π οοπτυe η οποία αντανακλά τη θετική
qu μόςμεταβολής διαμο gse tS %από SS%τον
Te r ύμενο μήνα Α g η Ματά 762 e α. παρο ία αν
οι συνολικές Χαταθέο εις των επιχε4 ή Etov, έναντι μεί
σης κατά 1.065 exar. τον ποοΤούμενο μήνα.
τούμενυν δανείων.
πφοοπτική του at1όχοεον της Ελλάδας (Β+)