Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
πεγραφη το νεο τοιετες 11 αισιο 2υνεργασιας
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Illa
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων-Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Emailolkonomiki1999
gmail.com
ΑΘΗΝΑ; Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
5466 Παρασκευη 03.06.2019
ΕΤΟΣ 2 ο . Τ μι nep 0,50 E
ή Email: [email protected]
απα 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778
ονοιας
Τηλ:210-3304587 FAX :210-3304605
ερινό
>>> Tel.
Πότε πληρώνονται οι συνταΕεις
Ιουνίου
Τι χρωστούν οι Έλληνες στην εφορία-79
άτομα οφείλουν 34 δισ. ευρώ
ει στι
χρεώσει
Ποώτη Κατοικία:
Σε ισχύ από 1η Μαΐου 2018
s 31 Oroßplou 2018 TIBE
ται το θερινό
Το Ο χιακό Νυχτερινό
ση) Γ1Ν είναι ένα τιμολόγιο
διπλής Xpeo)σης, δηλαδή οι
τοποιούνται κατά τη
κεια του 24ώρου, xeeGw0νται
τιμή του OLYanco Τιμο
«Ημέρας» και με μευομένη
τιμή «Νύχτας» στις (ngeg μει
από τη ΧΟήση του σύμακονα
με το τιμολόγιο:
Όταν χρησιμοποείτε
ηλεκτρικές συσχευές που
Ματαναλώνουν πολύ ρεύμα
Χατά τη διάρκεια της
Σε κάθε περίπτωση εάν η
συνολική σας κατανάλωση,
ημέρας χαι νύχτας, είναι
πάνω από 800 kWh (XL
βατώρες) το τετράμηνο
Το eάλι των μετοχών στο χρηματα αφού το«οοοτάουσμα
Χρηματιστήριο Αθηνάν μάλλον των eveo πακον emeveuoecov
δεν éχει καν αουσε, με τον égel γίνει το προσφιλέστερο
| δεατη να égel on ξηθεί φετος άθλημα στον κόσμο. «GeOQ.
ούμε πας τοοολιτων ελληνικών
Οταν η 4μηνιαα σας
νάλιοση (ημέρας κα νυχτας)
είναι μικρότερη των 800
ξεπερνωντας
άλλους
υθεί το Bloomberg.
Ενώ ο υπόλουτος κόσμος έζησε
μια δεκ0eet(α ανάπτυ ης, ο
150 kWh
το | Οι traders ασπάζονται την
κύκλος της Ελλάδας μόλις ξεχυΜπορείτε να χετε
Χωρίς προστασία πρώτης χατουχίας πρόχειται να βρεθούν
όσοι δεν μπ0Q6σουν να εντα Οούν στο νέο πλαίσιο ποστασίας της
Αντίθετα όσοι τα καταφέρουν να ενταχθούν σε αυτό τότε δεν
σης. Παρά τη ραουία βελτίωση
του κλίμαος, η αποτίμηση των
ελληνικών μετοχών είνα, απότις
λος από το οουακό τιμολόγιο
με χρονοχρέωση:
τρώτης χατο κίαςστοιχηματίζουν στην πολιτική
μεταΟΟύθμιση. Σημαντικοί
παίκτες της αγορά όπο η
βγαίνει το org η τρόα οτυχία για χρέη teosnyeoχαμηλότερες
παγκόσμια»,
Εάν προγραμματίσετε, για
παράδειγμα, με χρονοδια
Lan6- | Jefferies LLC, η Bieriville δήλωσε ο 1ουουλέν Θομπτσον ία.
Capital
Management
χαιητης Bienville Capital
ManagementLLC. Τοράλι τον
ελληνικονομολόγων, που ξεπε
Ο ούν σε αποδόσεις τα ομόλογα
της ευοωζώνης, EVLPREl τις
μετοχές τον τραπεζών και των
COLvfrwv. Ηχνβέρνηση σχεδιάζεινα αποπληρίσει προαοα
τμήματων δανεων του ΔΝΤ και
εξετάζει σχοδια για την exce.
άοιση των σολογ σμών τωντρα.
πεζών από τα μη εξυπηρετούμεEve
στους πλειστηeLO σμούς της
κοτοχίας coτό την Εφορία για
ληξιπροθεσμα χρέη, βάζει η
προéyxQWη αιτησης υπαγοογής
στο νέο πλαίσιο προστασίας του
ψηφιστηκε πρόσφαταοπό τη
Βουλή καί ενεογοποιείται ατό
τις 30 Απριλίου
συνεχριμένα
μπλόκο
OlepooCec ήδη Εχουν λάβει
σχετικές οδ γίες201 όπους δεν
βοθεί Χάτω από την ομπρέλα
του νευ πλαισίου η πρώτη
ηλεκτρικές συσκευές, ότικ | Piraeus Securities SA auaooo.
ξούνγια τις προοπτυχές των
ελληνικά ν μετοχων, e ετυμά τας
ότι θα αντληθούν ακόμη περιο
σότερα χρόη
πλυντήριο οοχων, πλυντήρ.
θεαοσυσουΟυτές να λειτο
νογούν στις άοες μειομένης
roτου θα βγαίνει στο
opuQL για τα χρέη που έχει αή,
σει στην εφ0gia.
Οι επενδυτές τοποθετούν
cope1δώς χρήματα με ταχύτερο
ρυθμό εδώ και 15 μήνες, σε
αντιθεση με την υπόλοιπη
Ευρώπη, όπου οι ετα4eCeS
επενδόσεων χάνουν δυχώς να δάνεια,
Εάν χο σιμοποείτε την
στικά ονρίας κατά τις ώ0eg |
Created by Universal Document Converter