Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
t M. Παρασκευή
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGIplepica Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Ελλ nves,
Πρώτη κατοικία
msEugoin:
Τι αλλάζει από 1η Μαίου για του S Πλειστηριασμ0US
Πότε θα «χτυπάει» η εφορία
Το τέλος της Προστα. σμού της κύριας κα.
σίας του Νόμου Κα- τοικίας, παρά ταύτα
τσέλη για την πρώτη όμως, μπορεί να συνεκατοικία φέρνει από χίζει να επιβάλει όλα
την 1η Μαΐου η ψήφιση τα άλλα μέτρα αναγκα
του νόμου 4605 που στικής εκτέλεσης ή
ψηφίστηκε πριν λίγες ασφαλιστικών μέτρων
στοσύνης των Ελλή.
βδομάδες. Μετά από
σμούς αλλάζουν και οι
ούνται αμέσως μετά το
στην κύρια κατο
UH9 χρόνια, τα δεδομένα του αιτούντος, αλλά
του πλειστηρια. και μέτρα αναγκαστι
κής εκτέλεσης η
αλλαγές ενεργοποι. ασφαλιστικών μέτρων
πατριώτες τους πολι- |
τικούς, αλλά και την
παϊκό
αναδεικνύει ανταπόκεκτημένο,
στην υπολοτη hepiou
σία του οφειλέτη
Με βάση τις νέες Οι εφορίε
οδηγίες έλαβαν τα λάβει ήδη ασήμα» για εκποίηση
δικαστικά Τμήματα εί.
σπραξης των ΔΟΥ,
κατοικίας του από την
συνυπολογίζονται στο
τις αλλαγές αυτές
αφού, όπως αναφέρει
διατάξεων(άρθρων 68
έως 83) αρχίζει την
(100.000-180.000 a
λογα με την ιδιότητα ή
με το νέο σύστημα, το
σπίτι του μπαίνει σε
ΑΑΔΕ, με βάση τον νέο
30η/4/20
δη άρχισαν να εκΠότε «κτυπάει» η
στις 28 Φεβρουα. δίδονται Υπουργικές εφορία
λοταρία
οστην εφορία τα χρέη
συρσης ροστασίας
ς για τα νέα
κριτήρια επιλεξιμότη.
τας ή αοκλεισμού των
οφειλετών από το νέο
οστασίας
της κύριας κατοικίας,
όπος ο «προσδιορισμός της αξίας μετα
φορικών μέσων» που
Όπως επισημαίνεται
στην απόφαση του Δ
οικητού της ΑΑΔΕ,
Γιώργου Πιτσιλή, η νέ
ρύθμιση αφορά μόνο
τα χρέη προς τις τράπεζες. Θέτει όμως κα
τους κανόνες που το
ρουέλη του
νόμου
στασία
νόμου
το τριο λεισμού των
στην ούφασ λΑΑνέα
Αλλά και σε περί- Κατσέλη
πτωση παροχής «προ
ετώκλεισμού των
υφίσταται πλέον δυντη Πλα κύριας κοστασίας ταχέηέειρμωςκ
Γύθμιση αφορά μόνον
φειλέτη, το Δημόσιο εμποδίζεται μεν
τότητα του οφειλέτη
να υποβάλει δικαστι,
κός αίτηση για εξα
Δείτε αν κερδίσατε
τα 1.000 ευρω
ναηροχωρήσει σε πρό
πλειστηρια.
γραμμα
κύριας
Τα μυστικά
1.000ευρώ:έκαστο!Ι του εντύπου
E3 για
τάρτη, η 27η κλήρωση
της λοταρίας αποδεί
ξεων που διενήργησε
(ΑΑΔΕ) για συναλλα
γές που εκκαθαριστή
καν το Μάρτιο του