Πρωτοσέλιδο Πρωινός Μοριάς:Recognized text:
Έτος ιδρύσεως

1989
(Μηνιαία έκδοση)
2007 - 2017
(Εβδομαδιαία έκδοση)
2017 (Ημερήσια έκδοση)
Έδρα - Γραφεία:
ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 5Β
Τ.Κ. 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλ.: 2710 23 51 80
Fax: 2710 23 51 80

Ημερήσια Εφημερίδα της Αρκαδίας

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 Απριλίου 2019 | Αρ. φύλλου 381 | 1 €

email:
[email protected]
www.proinosmorias.gr

Με 1.708.100,00 ευρώ χρηματοδοτείται η ενεργειακή
αναβάθμιση του κλειστού Κολυμβητηρίου Τρίπολης
Με 1.708.100,00 ευρώ χρηματοδοτείται η ενεργειακή
αναβάθμιση του κλειστού
Κολυμβητηρίου του Δήμου
Τρίπολης, στο πλαίσιο της
πρόσκλησης «Ενεργειακή
αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων - Δράσεις Ενεργειακής
Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και
Αξιοποίησης Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε
Αθλητικές Εγκαταστάσεις»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη» του
Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης, στο οποίο εντάσσονται 58 έργα, προϋπολογισμού δαπάνης 60 εκατ.
ευρώ.

Η Ειδική Γραμματέας ΕΠ
ΕΤΠΑ & ΤΣ, Ευγενία Φωτονιάτα, αποφάσισε την ένταξη
51 προτάσεων που αφορούν
σε παρεμβάσεις ενεργειακής
απόδοσης σε κλειστά γυμναστήρια
προϋπολογισμού
55.6 εκατ. και 7 προτάσεων
που αφορούν σε ανοικτά κο-

λυμβητήρια
προϋπολογισμού 4,8 εκατ.
Η δράση χρηματοδοτεί
Επεμβάσεις
Ενεργειακής
Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας, όπως π.χ.
επεμβάσεις επί του κελύφους με προσθήκη μόνωσης,
αντικατάσταση κουφωμά-

Μουσεία και
αρχαιολογικοί
χώροι στην
Αρκαδία
ανοιχτοί
για όλους

Ταξιδέψτε με ασφάλεια και
άνεση με το ΚΤΕΛ Αρκαδίας
Καλό Πάσχα!!
Καλή
Ανάσταση!!!

email: [email protected]
www.arcadiantours.gr

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων
Αρκαδίας
ενημερώνει ότι από
τα μέσα Απριλίου
2019 και εξής ακόμα
περισσότεροι αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και μουσεία της
Π.Ε. Αρκαδίας είναι
ανοικτά και περιμένουν τους επισκέπτες, για να τους
προσφέρουν μία διαφορετική εμπειρία
ψυχαγωγίας.
[Αναλυτικό ωράριο
λειτουργίας σελ. 6]

των και υαλοπινάκων με
νέους υψηλής ενεργειακής
απόδοσης, αντικατάσταση
συστήματος καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που επιτρέπει χρήση
ΑΠΕ, αντικατάσταση παλαιού συστήματος κλιματισμού, παθητικά ηλιακά
συστήματα κ.τ.λ. Επίσης,
δράσεις Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ), όπως π.χ. εγκατάσταση ταυτόχρονης παραγωγής
ηλεκτρικής
και
θερμικής ενέργειας υψηλής
αποδοτικότητας, κατασκευή
εγκατάστασης εκμετάλλευσης της παραγόμενης θερμικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ ή
και ΑΠΕ για παραγωγή
ψύξης.