Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Κωδ. 1907

σΟβαρεσ παρεμβΟλεσ στην ακαδημαϊκη κΟινΟτητα
Ο Γεώργιος
- μερΟληψια ή αναξιΟκρατια ισωσ και εμπαθεια
Τζέλλος περί
Ο απΟκλεισμΟσ ΓκανατσιΟυ από την πρυτανεια
των σλαβικών
Ο Γιώργος Κασαπίδης μιλά στη Βουλή
για διασπορά σχολών από τις έδρες των νομών
χορών στα
χορευτικά της σε επιμέρους νομούς στη Δυτική Μακεδονία…
ευρύτερης
περιοχής

σελ ~ 6

ΟλΟκληρωθηκε τΟ
τριημερΟ τΟυρνΟυα
μπασκετ στη μνημη
τΟυ αδικΟχαμενΟυ νεΟυ

Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε
από το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης
η ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας
σελ ~ 12

σελ ~ 3

Αιτήσεις
για εισαγωγή
στο Καλλιτεχνικό
Γυμνάσιο Κοζάνης

σελ ~ 4

τιμή 0,50 €

Έτος ίδρυσης

1990

Ράδιο

Λόγος

Με το νούμερο
13 στη φανέλα
τους αγωνίστηκαν
οι Φίλοι του
Αλέξανδρου
τη Δευτέρα

σελ ~ 24

6977

Αρ. φύλλου

Μ. Τετάρτη 24 Απριλίου 2019

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

ακούστε
live

Βελτίωση
των
καιρικών
συνθηκών
από τη
Μεγάλη
Τετάρτη
στην
Κοζάνη

Οι δυτικΟμακεδΟνεσ θα
πληρωνΟυν τα ιδια ή και
περισσΟτερα με περιΟχεσ
πΟυ ακΟμα μελετΟυν
μια μΟναδα

σελ ~ 13

Τις θέσεις,
προτάσεις και
δεσμεύσεις
(επί των
ενεργειακών)
όλων των
υποψηφίων
ζητά ο
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

σελ ~ 14

Το νέο τέλος κυκλικής
οικονομίας δεν
επιβραβεύει την
πρωτοπορία της
Δυτ. Μακεδονίας
στη διαχείριση των
απορριμμάτων της

σελ ~ 13

Γεωργία
Ζεμπιλιάδου
- Συνδυασμός
“ΕΛΠΙΔΑ”:
“Βασικές μας
προτεραιότητες
η αντιμετώπιση
της ανεργίας
και η στήριξη
των ανθρώπων
που παράγουν”

σελ ~ 15